6 สิ่งดีๆ ของการเทน้ำส้มสายชู้ลงน้ำแช่เท้า คนวัย 30 ปีขึ้นไปควรทำ

การที่เราได้แช่เท้าในน้ำหลังจากที่ทำงาน มาทั้งวัน มันก็สามารถที่จะผ่อนคล า ยให้กับคุณได้ และวันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอเกี่ยวกับ 6 สิ่งดีๆ ของการเทน้ำส้มสายชู้ลงน้ำแช่เท้า คนวัย 30 ปีขึ้นไปควรทำ

เท้าเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่ างหนึ่งในร่างกายของเรา นอ กจากเท้าจะช่วยพาเราเดินทางไปในที่ต่างๆแล้วเท้ายังเป็นแหล่งรวมของจุดประสาทต่างๆมากมาย การที่จะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นจึงจำ

เป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องมีสุขภาพเท้าที่ดีเช่นกัน โดยการดูแลเท้าทั้ง2 ข้างของเราได้โดยการแช่เท้าในน้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิพอเหมาะ เพื่อเป็นการเพิ่มการไหลเวียนเลือ ดมาที่เท้าได้มากขึ้น

ลดอาการเลือ ดคั่งบริเวณอื่นเช่นศีรษะหรือช่องเชิงกรานลดอาการป ว ดศีรษะและอาการป ว ดท้องประจำเดือนลงได้ และช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่นอนไม่ค่อยหลับหรือหลับย าก

นอ กจากน้ำส้มสายชูจะเป็นเครื่องปรุงที่ต้องมีไว้ติดครัวแล้ว มันยังมีประโยชน์อ ย่ า งมากต่อสุขภาพ เท้าของเราเป็นอ วั ย ว ะ ที่มีจุ ดไหลเวียน โ ล หิ ต ต่างๆ การแช่เท้าในน้ำส้มสายชูนั้นจะมีผ ล ดี อ ย่ า งไรบ้างไปดูกันค่ะ

1 ป้ อ ง กั น โ ร ค เ ห น็ บ ช า
ใช้น้ำส้มสายชู 10 เปอร์เซ็นต์ แล้วคอยเพิ่มน้ำส้มสายชูที่ลดลงไป ทำซ้ำๆไปโดยเปลี่ยนน้ำส้มสายชูใหม่ทุกๆ 7-10 วัน ทำติ ด ต่ อกันเป็นเวลา 2 เดือน

2 ช่วยให้หลับสบาย

แช่เท้าในน้ำส้มสายชูทุกวันวันละครึ่งชั่ วโมง ช่วยผ่อนคล า ยความ ตึ งเครียด ปรับความสมดุลของร่างกาย ช่วยให้ร่างกายผ่อนคล า ย ถ้าทำติดต่อกันอย่ างสม่ำเสมอ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนของคุณให้ดีขึ้น แก้ปัญหานอนไม่หลับ กระ สั บกระส่ า ยฯลฯ

3 ขจัดความเ มื่ อ ย ล้ า

การแช่เท้าในน้ำส้มสายชูช่วยเรื่องระบบห มุ น เ วี ย น โ ล หิ ต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดู ด ซั บ ออ กซิเจนฮี โ ม โ ก ล บิ น ทำให้ร่างกายรู้สึกดีขึ้น หลังร่างกายข า ดออ กซิเจนเนื่องมาจากความเมื่อยล้า

ทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้น ร่างกายปล่อยก๊ า ซค า ร์ บ อ นไดออ กไซด์ออ กมาได้อ ย่ า งสมบูรณ์ ทำให้ร่างกายผ่ อ น ค ล า ยและฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้น

4 กำจั ดข อ งเ สี ยในร่างกาย

เท้าเป็น อ วั ย ว ะที่ส่ งผลต่อร่างกายแทบทุกส่วน การที่น้ำส้มสายชูสามารถท ะ ลุ ผิ ว หนังเข้าไปได้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบหมุนเวีย นโ ล หิ ต กระตุ้นการทำงานของอวัยวะ กำ จั ดของเสียในร่างกาย และ ป้อ ง กั นโ ร คเ รื้ อ รั งต่างๆได้อีกด้วย

5 ทำให้ผิวชุ่มชื้น

ในฤดูหนาวหล า ยๆคนจะเจอผิวบริเวณเ ท้ า แ ห้ ง แช่เท้าในน้ำส้มสายชูติดต่อกัน 1 สัปดาห์ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผิ ว ห นั งบริเวณเท้าอ่อนนุ่ม แม้แต่ร่างกายส่วนอื่นๆรวมถึงใบหน้าก็จะอ่อนนุ่มชุ่มชื้นมีออร่าเช่นเดียวกัน

6 ป้องกันและ รั ก ษ าเ ชื้ อ ร าในเล็บ

ใช้น้ำส้มสายชู 10 เปอร์เซ็นต์ แช่เท้า 30 นาทีทุกวัน หลังแช่เท้าเสร็จแล้วไม่ต้องเช็ด ปล่อยให้เท้าแห้งเอง ขณะแช่ใช้ภาชนะที่ทำจากแก้วจะดีที่สุด เพราะทนความก รั ด ก ร่ อ นได้ดี

การใช้น้ำส้มสายชูเพื่อแช่เท้าทุกวัน จะคล า ยความอ่อน ล้ าอ่อนเพลียได้จริง ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องทำ เพื่อ สุ ข ภ า พที่ดีของตัวคุณเองค่ะ

ที่มา krustory, ttmed.psu.ac.th