6 สิ่งของ ที่อย่ าลืมไว้ในรถยนต์ของคุณเด็ดข า ด

เมื่อวันนี้หล า ยๆ มักที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวกันเป็นประจำ และมักจะหยิบสิ่งของที่ตัวเองนั้นได้ใช้ติดรถไปด้วยบ่อยๆ แต่ก็มีสิ่งของบางอย่ างที่ไม่สามารถนำเอาไปไว้ในรถได้

และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 6 สิ่งของ ที่อย่ าลืมไว้ในรถยนต์ของคุณเด็ดข า ด ไปดูกันว่ามีสิ่งของอะไรบ้างที่ไม่ควรลืมไว้ในรถยนต์เด็ดข า ด

บ้านเราถึงว่าเป็นเ มื อ งร้ อ น น่าร้อนก็จะร้อน มาก และเมื่อเราใช้รถใช้ถนนมันก็เป็นสิ่งที่เรานั้นใช้ทุกวันเป็นประจำวันอยู่แล้ว บางครั้งต้องต ากแดดที่มันร้อน มาก สิ่งที่ไม่ควรเอาไว้ในรถ เวลารถเราต ากแดด

โดยมีข้ อมูลจาก ด ร. ธี ร ยุ ท ธ์ วิ ไ ล วั ล ย์ เกี่ยวกับสิ่งของที่ไม่ควรมีอยู่ในรถ โดยให้ข้ อมูลว่า มีของอยู่ 6 อ ย่ า งนี้ หากใครมีติดไว้ในรถควรที่จะหลีกเลี่ยงและเอาออ กจากรถให้ไว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นในภายหลังจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ

1 แบตเตอรี่สำรอง หรือ โทรศัพทมือถือ

แบตเตอรี่ ไม่ว่าจะเป็นแบตสำรอง ( Power Bank ) หรือ โทรศัพท์มือถือ เป็นโลหะที่ทำ ป ฎิ กิ ริ ย ากับความร้อนได้เป็น อ ย่ า ง ดี จนเกิดการลั ด ว ง จ ร และ ทำให้ ร ะ เ บิ ด ตั ว เ อ ง ได้เช่นกัน

2 ย างลบ

คุณเชื่อไหมว่า ย า งลบ อ ย่ าเอาไว้ในรถเด็ดข า ดเพราะมีสารในก ลุ่ ม ตั ว ทำล า ย พ ล า ส ติ ก คล้ายๆ ทิ น เ น อ ร์ ที่เมื่อเจอความร้อนแล้วจะละล า ยออ กมา ฉะนั้นเมื่อเราวางย างลบไว้ภายในรถที่จอ ดไว้กลางแดดร้อนเปรี้ยง

ทำให้ภายในรถมีอุณหภูมิสูง ย า งลบเกิดป ฎิ กิ ริ ย าละล า ยกล า ยเป็นน้ำ แล้วค่อยๆ

แห้งเป็นตะกอนเกาะติดอุปกรณ์ภายในรถ เมื่อดึงออ กแล้วจะเกาะกับพื้ น ผิ ว ของวัตถุนั้นๆ ทำให้หลุดล อ กออ กมาเป็นแผ่นๆ ทำให้เบาะข า ดได้

3 น้ำแข็งแห้ง

น้ำแข็งแห้ง เมื่อน้ำแข็งแห้งเริ่มมีก า ร ร ะ เ หิ ด จะเปลี่ยนเป็นควันก๊ า ซค า ร์ บอ น ไ ด อ อ กไซด์กระจายเข้ามาภายในห้องโดยส า ร

ทำให้ผู้ขับขี่ สู ด ด ม และ หมดสติไปอ ย่ า งไม่รู้ตัว ใครที่ซื้ อไอติม

แล้วทางวร้านบรรจุหีบห่อใส่น้ำแข็งแห้งไว้ด้วย อ ย่ านำมาไว้บนรถให้นำไปเก็บไว้ท้ายรถแทน

4 ไ ฟแ ช็ ค

ไฟแช็คเป็นสิ่งของที่ทำให้เกิดเ ป ล วไ ฟ ได้ง่ายๆ หากถูกทิ้งไว้ในรถยนต์ที่มีอุณหภูมิสูง ส า ร เ ค มีเห ล ว

ภายในไฟแ ช็ คจะ กิ ด ปฎิ กิ ริ ย ากับความร้อนจนเกิดการ ร ะ เ บิ ด ตัว เ อ ง และ เป็นประกายไฟทำให้เกิดเพลิงไ ห ม้ ตั วรถ

5 กระป๋องสเปรย์

กระป๋องสเปรย์ มีแรงดันสูงมากอยู่ภายใน หากเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือเจอกับความร้อนจะทำให้เกิด ป ฎิ กิ ริ ย าการข ย า ยตัวของแรงดัน

ในกระป๋อง จนเกิดการ ร ะ เ บิ ด และ อาจเกิดเพลิงไ ห ม้เช่นเดียวกับกรณีไ ฟ แ ช็ ก

6 ขวดพลาสติก

ขวดพลาสติก หล า ยคนอาจคิดว่าความร้อนจะทำให้พลาสติกล ะ ลา ย ติ ดกับอุปกรณ์ภายในรถ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ สิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นคือขวดพลาสติกใส

ที่ใส่น้ำไว้เต็มขวด หากถูกวางไว้บริเวณคอนโซลหน้ารถ แล้วเจอกับแสงแดดที่หักเหมาตรงกับมุมของขวดน้ำพอดี จะเกิดป ฎิ กิ ริ ย าทำให้ไฟลุกไหม้ได้

ที่มา 108archeepparuay