5 แนวทางการปลดห นี้ ที่ชีวิตนี้จะไม่มีห นี้สินอีกต่อไป

วันนี้เราจะพาคุณไปดูแนวทางการปลดห นี้สินที่ท่วมหัวคุณอยู่ ณ ตอนนี้ กับบทความ 5 แนวทางการปลดห นี้ ที่ชีวิตนี้จะไม่มีห นี้สินอีกต่อไป ไปดูกันว่าแนวทางการปลดห นี้นี้จะช่วยให้คุณไม่มีห นี้สินอีกต่อไปนั้นจะเป็นจริงหรือเปล่า

ทุกวันนี้สิ่งที่เราต้องการ มันมีเยอะ แล้วเราเองก็ไม่รู้ตัวว่า เราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกันแค่ไหน และวันนี้ ลองมาท่อ งค าถาปล ดห นี้กันก่อนมั้ย เผื่อน้อยๆ ท่องเป็นประจำ ชีวิตนี้ก็น่าจะดีขึ้น และประกอบไปด้วย 5 บท ไปดูกัน ว่ามีอะไรบ้าง

1 ขอตัวช่วย สำหรับการปลดห นี้

หากเราจะประหยัดก็ยังไม่สามารถปลดห นี้ได้ ตัวช่วยที่สำคัญคือ ทรั พย์สิ นที่มีที่เราไม่ได้ใช้ เอาไปจำนำ หรือข ายท รั พ ย์สินนั้นเพื่อเอามาใช้ห นี้ ไม่ก็ลองปรึกษาจากญาติๆ ก่อน เพื่อจะได้ ขอเป็นลักษณะจ่าย ด อ กเบี้ ยปีละครั้ง

แทนที่จะต้องหมุนเงินเป็นเดือน แล้วสุดท้ายคือทำงานเพิ่ม มันไม่พอก็ต้องเพิ่ม ค าถ าบทนี้คือ เริ่มจากการข ายท รั พ ย์สิน การหาแหล่งเงิ นกู้ที่มีต้นทุ นที่ถูก และการหารายรับเพิ่ม ล้วนเป็นตัวช่วยที่สำคัญทั้งนั้น

2 หยุดก่อ ห นี้เพิ่ม

นั่นคือ ต้องตั้งใจเสมอว่าเราจะไม่สร้างเพิ่ม ตร าบใดที่เรายังปลดภาระของเดิมไม่หมด ก็อย่ าสร้างใหม่เลย บางทีสิ่งที่เราบอ กว่าอีกนิดหนึ่งคงไม่เป็นไร อาจจะทำให้หลังเราหั กโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้

หากเราไม่หยุดเราก็จะลำบ ากยิ่งขึ้น แต่ถ้ามีห นี้ก็ขอให้เป็นห นี้ที่ดี ที่จะออ ก ด อ ก ออ กผลให้เราในอนาคต มิใช่การใช้ฟุ่ มเฟื อย หรือ การใช้จ่ายที่ไม่ประมาณตน ทำให้ตัวเองรับภาระ จนหาทางออ กไม่ได้

3 สำรว จห นี้ ว่ามีทั้งหมดเท่าไรและเกิดจากอะไร

การมีห นี้ไม่ใช่เรื่องแปลก ห นี้ที่ดีก็มี อย่ าง กู้ซื้ อบ้าน ห นี้การศึกษา ห นี้ในการกู้มาเปิดร้ าน สต็ อ กสิ นค้า และในขณะเดียวกันนั้นก็มีห นี้ที่ไม่ควรมี ที่มีขึ้น มาแล้วมันไม่ดีต่อเรา เช่น ห นี้ที่เกิ ดจากการใช้จ่ายเกินตัว ห นี้บั ตรเ ครดิ ต ห นี้เครื่องใช้ไ ฟฟ้า

กระทั่งห นี้สิน รถคันแรก ที่เราไปออ กรถมาเพราะได้รับลดหย่ อน ทีนี้ก็ไม่ได้ดูฐ านะตัวเองเลยว่า มีความลำบากในการผ่อน เราจึงควรต้องนั่งแยกประเภท สำร วจว่าเป็นห นี้ใน ส่วนไหน แล้วเงื่อนไขการผ่อน อั ตร าด อ กเบี้ ยแต่ละที่มากน้อยแค่ไหน เพื่อจะดูว่าปัจจุบัน ห นี้ทั้งหมดเท่าไรและเป็นห นี้อะไรอยู่บ้าง

4 ชำ ร ะคืนห นี้ที่ดอ กสูงที่สุดก่อน

ส่วนใหญ่ห นี้ที่ด อ กสูงๆ คือห นี้นอ กระบบ ห นี้บั ตรเค รดิต จะอยู่ประมาณ 18 -21 % ต่อปี แล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือ หยุดห นี้นอ กระบบทั้งหมด

แล้วเลือ กกู้ยืมจาก สถาบั นการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเอาบ้านเอารถไป จำนอ งก่อน เพราะห นี้บ้านห นี้รถ ด อ กเบี้ยก็อยู่ประมาณ 7- 8 % ต่อปี

คาถ าบทนี้จึงบอ กว่า พอเรารู้ว่ามีห นี้ สิ่งที่ต้องทำคือ การเลือ กชำร ะห นี้ที่มี ด อ กสูงให้หมดก่อน และที่เหลืออย่ าปล่อยห นี้ด อ กเบี้ ยสูง

เช่น ธนาค ารเขาบอ กให้ ทยอยเลือ กชำร ะได้เพียงแค่ 10 % แทนที่จะจ่ายคืนทั้งหมด ก็จ่ายเพียงแค่ 10 % และเราเองเหลือเงินเอาไว้ ไปใช้จ่ายอย่ างอื่นที่จำเป็นแทน

ค าถ าปลดห นี้ที่ดี คือตัวเรานั่นเองทั้งนั้นเราจะเป็นยังไง มีทุ ก ข์สุขมากเท่าไหร่ ก็เกิดจาก ที่เราทำตัวของเราเองทั้งนั้นคงได้แต่ฝากค าถ าปลดห นี้ไว้ให้คุณๆ ทั้งหล า ย ไว้ป้อ งกันตัว ไว้คุ้ มครองให้ชีวิตมั่นคง และมั่ งคั่ งยั่งยืนตลอ ดไป

5 ดูรายรับ รายจ่ายของตัวเอง

การที่เรามีห นี้ บางครั้งเกิดจากรายรับและรายจ่ายไม่สัมพันธ์กัน สิ่งที่ต้องทำคือ สำร วจรายรับและรายจ่าย และหากรายรับ น้อยกว่ารายจ่าย คือเราต้องลดรายจ่ายลง จากที่เคยกินข้าวนอ กบ้านบ่อยๆ

ก็เปลี่ยนเป็นเดือนละครั้งงี้ กินอยู่ก็ให้ประหยัดกว่าเดิม และหากมีห นี้ก็ต้องมีวินัย เอาเงินไปใช้คืนห นี้ อย่ าเอาไปใช้จ่ายไปเรื่อย และถ้าลดค่าใช้จ่ายยังไงมันก็รายรับไม่พออีก แบบนี้ เราก็ต้องหาวิธีเพิ่มรายรับ อาทิ ทำงานเพิ่มขึ้น ลงทุ น เป็นต้น

ที่มา tamnanna