5 เรื่องเ งิ นที่ควรใช้สติ คิดให้รอบคอบก่อนทำในยุคนี้ อะไรก็เกิดขึ้นได้

อ ย่ างที่เราเห็นๆกันว่าเ ศ ร ษ ฐ กิ จในบ้านเรานั้นเป็นอ ย่ างไร ฉนั้นการที่เราจะตัดสินใจทำอะไรเราควรใช้สติคิดให้รอบคอบเ สี ยก่อนว่าจะไม่มีปัญหาในภายหลัง โดยเฉพาะเรื่องของเ งิ นทอง อ ย่ าง 5 เรื่องต่อไปนี้

1. อ ย่ าล ง ทุ น หวือหวา หวังร ว ยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งต าจะหาเ งิ นให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง อาจนำพาตัวเองไปล ง ทุ น ในช่องทางที่หวือหวาโดยไม่มีความรู้ เช่น พวกหุ้นปั่นทั้งหล า ย ช่องทางการล ง ทุ น

ที่ไม่ชอบมาพากล เช่น พวกแ ช ร์ลูกโ ซ่ หรือ การหลอ กให้นำเ งิ นไปล ง ทุ น ในสินท รั พ ย์ต่างๆ ที่อาจไม่มีอยู่จริง โดยมีผลตอบแทนสูงเย้ายวนใจ ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ และเป็นกอบเป็นกำ ในระยะเวลาอันรวดเร็วหรอ กค่ะ ที่สำคัญอ ย่ าล ง ทุ น ในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้เป็นที่ดีที่สุด

2. อ ย่ าค้ำประกันให้ใครเป็นอันข า ด

ข้ อนี้อ ย่ าว่าแต่ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธานไว้จะรักกันแค่ไหน ก็จะไม่ค้ำประกั นให้ใครเด็ดข าดหล า ยคน ต้องเจอบทเรียน ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกั นให้ผู้อื่น

เข้าข่ าย เนื้ อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่ง แต่เอาก ร ะ ดู กมาแขวนคอเพราะการค้ำประกั น คือ การสัญญาว่า บุคคลหนึ่งจะชดใช้ห นี้แทนลูกห นี้หากลูกห นี้ไม่ยอมชำร ะห นี้หรือไม่สามารถชำร ะห นี้ได้

3. พักไว้ก่อนหากคิดจะล ง ทุ น เพิ่ม

ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี แน่นอนว่า การค้าข า ยหรือผลกำไรย่อมลดลงผู้ประกอบการทั้งหล า ย ต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นเพื่อ ดึงยอ ดข า ยและกำไรกลับมา

หนึ่งในวิธีการเพิ่มกำไร คือ การล ง ทุ น เพิ่มจะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอ ดข า ย หรืออ ย่ างอื่นที่ต้องใช้เ งิ นจำนวน มาก ตรงนี้ขอบอ กว่า พักไว้ก่อนดีกว่า

4. อ ย่ านำเ งิ นสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น ออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น

6 เท่า ของรายจ่ายรายเดือนคือเ งิ นสำรอง ฉุ ก เฉิ น ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ต ามหลักการวางแผนการเ งิ นส่วนบุคคล วัตถุประสงค์หลักคืเป็นเ งิ นที่จะสามารถนำมาเยีย วย า เรื่องฉุกเฉิ นต่างๆ

ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุบั ติเ หตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเ งิ นหรือธุรกิจ แต่นำเ งิ นส่วนนี้มาใช้เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆ ก็ไม่เหลือเ งิ นสำรองไว้ใช้

5. หลีกเลี่ ย ง การสร้างห นี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น พักไว้ก่อนเถอะค่ะ ไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยน รถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม หรือซื้ อบ้ านหลังที่สองไว้ต ากอากาศ เพราะตอนเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอแบบนี้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ ถนอมเ นื้ อถนอมตัว อ ย่ าเพิ่งสร้างห นี้ใหม่ให้เป็นภาระเลย จะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง

ที่มา   verrysmilejung