5 เรื่องตั้งสติก่อนทำในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จแย่ คิดให้ดี

สำหรับวันนี้เราจะพาคุณมาดูสิ่งที่ไม่ควรทำในช่วงที่เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี หรือถ้าอย ากจะทำจริงๆก็อย ากให้คิดทบทวนให้ดีๆ เพราะถ้าหากทำลงไปแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้น มาเราจะได้ไม่ลำบากมากกว่าเดิม เพราะเรื่องเ งิ นทองเป็นสิ่งที่สำคัญ เราควรจะคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจทำ ว่าแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างเราไปดูกัน

1. อ ย่ าลงทุ นหวือหวาหวังร ว ยเร็วโดยไม่มีความรู้ คนที่ตั้งหน้าตั้งต า จะหาเ งิ นให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโลภเป็นที่ตั้งอาจนำพาตัวเองไปลงทุ นในช่องทางที่หวือหวา โดยไม่มีความรู้ เช่น พวกหุ้ นปั่นทั้งหล า ยช่องทางการลทุ นที่ไม่ชอบมาพากล

เช่น พวก แชร์ ลูกโซ่ หรือ การหลอ กให้นำเ งิ นไปลงทุ นในสินท รั พ ย์ต่างๆ ที่อาจไม่มีอยู่จริง โดยมีผลตอบแทนสูงเย้ายวนใจไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ และเป็นกอบเป็นกำในระยะเวลาอันรวดเร็วหรอ กค่ะ ที่สำคัญอ ย่ าลงทุ นในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้เป็นที่ดีที่สุด

2. อ ย่ าค้ำประกันให้ใครเป็นอันข า ด ข้ อนี้อ ย่ าว่าแต่ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธานไว้จะรักกันแค่ไหนก็จะไม่ค้ำประกันให้ใครเด็ดข า ด หล า ยคน ต้องเจอบทเรียน ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นเข้าข่าย เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่ง แต่เอาก ร ะ ดู กมาแขวนคอ เพราะการค้ำประกันคือ การสัญญาว่า บุคคลหนึ่งจะชดใช้ห นี้แทนลูกห นี้หากลูกห นี้ไม่ยอมชำระห นี้หรือไม่สามารถชำระห นี้ได้

3. พักไว้ก่อนหากคิดจะลงทุ นเพิ่ม ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีแน่นอนว่า การค้าข า ยหรือ ผลกำไรย่อมลดลง ผู้ประกอบการทั้งหล า ยต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มร า ยได้ ให้มากขึ้นเพื่อ ดึงยอ ดข า ยและกำไรกลับมา หนึ่งในวิ ธีการเพิ่มกำไรคือ การลงทุ นเพิ่มจะเป็นการเปิด สาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอ ดข า ย หรืออ ย่ างอื่นที่ต้องใช้เ งิ นจำนวน มากตรงนี้ขอบอ กว่า พักไว้ก่อนดีกว่า

4. อ ย่ านำเ งิ นสำรองฉุกเฉินออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น 6 เท่า ของร า ยจ่าย ร า ยเดือนคือเ งิ นสำรองฉุกเฉิน ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ต ามหลักการวางแผนการเ งิ นส่วนบุคคล วัตถุประสงค์หลัก คือเป็นเ งิ นที่จะสามารถนำมาเยียวย าเรื่องฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นตกงาน ประสบอุ บั ติ เ ห ตุธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเ งิ นหรือธุรกิจ แต่นำเ งิ นส่วนนี้มาใช้เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆ ก็ไม่เหลือเ งิ นสำรองไว้ใช้

5. ห ลี กเลี่ยง การสร้างห นี้ใหม่ อะไรที่เหนือความจำเป็น พักไว้ก่อนเถอะค่ะ ไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยน รถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมหรือซื้ อ บ้านหลังที่สองไว้ต ากอากาศ เพราะตอนเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอแบบนี้อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ถนอมเนื้อถนอมตัว อ ย่ าเพิ่งสร้างห นี้ใหม่ให้เป็นภาระเลยจะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง

ที่มา  forlifeth