5 สิ่งไม่ควรทำ เป้นอ ย่ า ง ยิ่ง ในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอสิ่งที่ไม่ควรทำในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี เพราะอาจจะนำเรื่องเดือนร้อน มาสู่้ตัวเองก็เป็นได้ กับบทความ 5 สิ่งไม่ควรทำ เป้นอ ย่ า ง ยิ่ง ในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี ไปดูกันว่ามีสิ่งไหนบ้างที่ไม่ควรทำ

1 อย่ าค้ำประกันให้ใครเป็นอันข า ด

ข้อนี้อย่ าว่าแต่ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดีเลย บางคนตั้งปณิธานไว้จะรักกันแค่ไหน ก็จะไม่ค้ำประกันให้ใครเด็ดข าดหล า ยคน ต้องเจอบทเรียนชีวิตสะดุด จากการค้ำประกันให้ผู้อื่นเข้าข่าย ‘เนื้ อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง แต่เอากระดูกมา แ ข ว น ค อ’ เพราะการค้ำประกันคือ การสัญญา ว่าบุคคลหนึ่งจะชดใช้ห นี้แทนลูกห นี้หากลูกห นี้ ไม่ยอมชำระห นี้หรือไม่สามารถชำร ะห นี้ได้

2 หลีกเลี่ยง การสร้างห นี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น พักไว้ก่อนเถอะค่ะ ไม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยน รถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิมหรือซื้ อบ้ านหลัง ที่สองไว้ต ากอากาศ เพราะตอนเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ่อนแอแบบนี้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ถนอม เ นื้ อ ถนอมตัว อย่ าเพิ่งสร้างห นี้ใหม่ให้เป็นภาระเลย จะได้ไม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง

3 อย่ าลงทุนหวือหวา หวังร ว ยเร็วโดยไม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งต า จะหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำ โดยนำความโลภเป็นที่ตั้ง อาจนำพาตัวเอง ไปลงทุนในช่องทางที่หวือหวา โดยไม่มีความรู้ เช่น พวกหุ้นปั่นทั้งหล า ย ช่องทางการลงทุนที่ไม่ชอบมาพากล เช่น พวก แ ช ร์ ลูกโ ซ่ หรือ การหลอ กให้นำเงิน ไปลงทุนในสินท รั พ ย์ต่างๆ ที่อาจไม่มีอยู่จริง โดยมีผลตอบแทนสูงเย้ายวนใจไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ และเป็นกอบเป็นกำในระยะเวลา อันรวดเร็วหรอ กค่ะ ที่สำคัญอย่ าลงทุนในสิ่งที่ตนเองไม่มีความรู้เป็นที่ดีที่สุด

4 พักไว้ก่อนหากคิดจะลงทุนเพิ่ม

ในย ามเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี แน่นอนว่าการค้าข า ยหรือ ผลกำไรย่อมลดลงผู้ประกอบการทั้งหล า ย ต่างคิดหาหนทาง ที่จะเพิ่มรายได้ ให้มากขึ้นเพื่อ ดึงยอ ดข า ยและกำไรกลับมาหนึ่งในวิธีการเพิ่มกำไร คือ การลงทุนเพิ่มจะเป็นการเปิด สาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอ ดข า ย หรืออย่ างอื่นที่ต้องใช้เงิน จำนวน มากตรงนี้ขอบอ กว่า พักไว้ก่อนดีกว่า

5 อย่ านำเงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น ออ กมาใช้โดยไม่จำเป็น

3 – 6 เท่า ของรายจ่าย รายเดือนคือเงินสำรอง ฉุ ก เฉิ น ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ต ามหลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคล วัตถุประสงค์หลักคือเป็นเงินที่จะสามารถ นำมา เ ยี ย ว ย า เรื่องไม่คาดฝันต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นตกงาน ป ร ะ ส บ อุ บั ติ เ ห ตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ บางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือธุรกิจ แต่นำเงินส่วนนี้มาใช้ เมื่อถึงคราวเกิดปัญหาจริงๆ ก็ไม่เหลือเงินสำรองไว้ใช้

ที่มา t h a i s m e s c e n t e r, y i n d e e y i n d e e