5 สิ่งนี้ ฝึกทำให้ตัวเองเป็นคนใจเย็น ทำบ่อยๆ ชีวิตมีความสุข

ทุกวันี้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั้นทำให้คนเราเป็นคนใจร้อน มากขึ้น อาจจะเป็นเพราะโลกของเรานั้นมีเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่ างก้าวกระโดดจึงทำให้คนทุกวันนี้ใจร้อน มากกว่าที่เคยเป็น การใจร้อนนั้นอาจจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นไม่มีความสุข และวันนี้เราก็มี 5 สิ่งนี้ ฝึกทำให้ตัวเองเป็นคนใจเย็น ทำบ่อยๆ ชีวิตมีความสุข ไปดูกันว่าการฝึกให้ตัวเองเป็นคนใจเย็นนั้นทำได้อย่ างไรบ้าง

บางทีหากเราโตแล้วเราก็ควรที่จะใจเย็น มากขึ้น รู้จักปล่อยวาง ไม่ต้องคิดมากกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ยิ่งเราโตมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องมีวุฒิภาวะมากเท่านั้น อย่ าทำเหมือนตอนเป็นเด็ก ทำตัวใจร้อน ไม่คิดหน้าคิดหลัง บางเรื่องหากเราสามารถปล่อยวางได้ก็ควรที่จะ

ปล่อยวางไปบ้าง ไม่อย่ างนั้นเราอาจจะเป็นทุ ก ข์ อย่ าลืมนะว่ายิ่งเราโตมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีแต่เรื่องให้คิดมากเท่านั้น จะมามัวแต่คิดถึงเรื่องไร้สาระ หรือเรื่องที่ทำให้เราไม่มีความสุข ชีวิตเราก็คงจะไม่มีความสุขไปด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นอะไรที่เราสามารถที่จะปล่อยวางได้ เราก็ควรที่จะปล่อยวางมันไปซะ แล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นอีกเยอะเลย

เมื่อในปั จจุบันนี้มีสิ่งกระตุ้นให้คุณนั้นเป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้อนได้ง่าย อาจจะเป็นเ พราะ การทำอะไรและการติดต่อสื่อสารในทุกวันนี้รวดเร็วขึ้นจึงทำให้ทุกๆ คนนั้นมีชีวิตที่เปลี่ยนไป จากสมัย ก่อน มากๆแต่อย่ างไรก็ต ามหากคุณนั้นยังอย ากที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ างมีความสุข

และชีวิตสงบคุณนั้นจะต้องหัดทำ 5 วิ ธี ฝึกให้ตัวเองเป็นคนใจเย็นโคตรมีเสน่ห์ และน่าเคารพ ไปดูกัน ว่าคนอย่ างคุณนั้นจะสามรถฝึกให้ตัวเองเป็นคนใจเย็นและมีสติทุกครั้งเมื่อต้องปะทะกับ คนอื่นๆ หรือไม่บางทีการใจเย็นและการมีสติ จะทำให้เราดูมีวุฒิภาวะเพิ่มมากขึ้นในการใช้ชีวิต

เมื่อเ ราโตขึ้นเราต้องตัดนิสัยเด็ก ๆทิ้งไป เช่น นิสัยชอบโวยวาย ใจร้อน ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เพ ราะว่าการกระทำเหล่านั้น มักจะส่ งผลเสียต่อเรามากกว่าผลดี ทำให้บางครั้งเราอาจจะเดือ ดร้อน เพ ราะ นิสัยเหล่านี้ได้ เชื่อเถอะนะว่าคนที่ใจเย็นและมีสติมักจะดูมีเสน่ห์ในสายต าของคนอื่น มากกว่าคน

ที่มีนิสัยใจร้อน และข า ดสติยับยั้งชั่งใจอีกทั้งยังจะช่วยให้เรามีบุคลิกที่ดี ทั้งภายนอ กและภายใน ซึ่งมั นเป็นเสน่ห์ที่เราสามารถสร้างมันได้เพ ราะฉะนั้นเวลาจะเกิดอะไรก็ต าม เราควรที่จะใจเย็นและ ใช้สติในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จะดีกว่านะเพร าะมันดูเป็นคนมีวุฒิภาวะมากกว่าคนที่ใจร้อนชอบ โวยวาย และใช้อารมณ์ตัดสิน มาก ๆ เลยล่ะ

1 ฝึกยอมรับค วามย ากลำบากให้ได้

บางครั้งความสะดวกสบายก็ไม่ได้ดีเสมอไปเพร าะความสะดวกสบายเหล่านั้นจะทำให้เรา รู้สึกมีความอ ดทนน้ อยลงและเมื่อเราต้องเจอกับความย ากลำบาก เราจึงไม่สามารถอ ดทนกับมันได้ ดังนั้น

เราจึงควรที่จะฝึกให้ตนเองทนกับความย ากลำบากและความไม่สะดวกสบายให้ได้ และเมื่อเราสามา รถอ ดทนกับสิ่งเหล่านั้นได้ เราก็จะมีความอ ดทน มากขึ้นและสามารถ มีความสุข แม้ว่าต้ องพบเจอกับสิ่งที่ดูย ากลำบากก็ต าม

2 ห า ยใจลึก ๆ

เมื่อเรารู้สึกว่า หล า ย ๆ สิ่งมันไม่เป็นไปต ามที่เร าคาดหวังไว้ การถอนห า ยใจแล้วห า ยใจเข้าลึก ๆ ก็สามารถช่วยให้เราสงบจิตใจและร่างกายตัวเองได้ซึ่งวิธีการผ่อนคล า ยง่าย ๆ นี้ จะช่วยลดความกระวนกระวายใจ ที่ซึ่งจะนำพ าความรู้สึกในแง่ลบต่าง ๆ

อย่ างเช่นอารมณ์หงุดหงิด เสียใจ ผิ ดหวังหรือโ กรธเคืองลงได้ ความอ ดทนเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนด้วยตนเอง เช่นเดียวกับการมองโลกในแง่ดีเพร าะไม่มีใครสามารถช่วยเราได้ และมันก็ไ ม่ใช่เรื่องย ากที่เราจะทำ ถ้าหากเรามีความอ ดทน มากขึ้นเราก็จะมีความสุขมากขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งของภายนอ กเลยค่ะ

3 เอ่ยขอบคุณให้มากขึ้น

การขอบคุณมีประ โยชน์มากมาย การวิจัยหนึ่งแสดงให้เห็นว่าการขอบคุณทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้น เครียดน้อยลง และช่วยทำให้มองโลกในแง่ดีมากขึ้นและการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ ในวารสารด้านจิตวิทย า Psychological Science ในปี 2014 ยังพบ

อีกว่าการขอบคุณสามารถช่วยให้เรามีความอ ดทน มากขึ้น ขณะที่ Ye Li นักวิจัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทย าลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์ ได้เปิดเผยว่า การที่ เราแสดงออ กว่าเรารู้สึกอย่ างไรจะช่วยให้เราควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นแถมยังช่วยลด

การข าดความอ ดทนลงได้ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องย ากค่ะ ในการฝึกขอบคุณก็แค่เพียงเราเอ่ยคำว่าขอบคุณ กับคนที่ทำบางสิ่ งให้คุณด้วยรอยยิ้มหรือนึกขอบคุณตัวเองเมื่อสามารถทำบางสิ่งได้เมื่อเราขอบคุณ จนเป็นนิสัย ก็จะทำให้เรามองโลกในแง่ดีและมีความอ ดทน มากขึ้นได้อย่ างแน่นอนค่ะ

4 มีสติให้มากขึ้น

เชื่อว่าหล า ยคนก็คงต้องเค ยวอ กแวก ทำในสิ่งที่เราไม่รีบร้อนแทนที่จะทำในสิ่งที่เร่งด่วน มากกว่า โดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว นั่นก็เป็นเ พราะเราไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญกับสิ่งต่าง ๆ ได้ หล า ยครั้งที่ความ

คิดของเรา มักโดดไปมาระหว่างเรื่องนั้นเรื่องนี้ จนทำให้เราไม่สามารถควบคุม ความคิดตนเองได้ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เรารู้สึกยุ่งย ากและวุ่นวายอยู่ตลอ ดเวลา จนทำให้เรากล า ยเป็นคนเร่งรีบ

และมีความ อ ดทนน้อยลง การมีสติและการตระหนักถึงความคิดของเราอยู่เสมอจะช่วยทำ ให้เราสามารถจัดระเบียบความคิดของเราได้ดียิ่งขึ้น ลองเขียนความคิดต่าง ๆ ของคุณ ล งในกระดาษดูค่ะ

จะช่วยให้คุณจัดการความคิดของตัวเองได้และทำให้เรารู้ว่า สิ่งใดที่ทำให้เรารู้สึกรีบเร่งหรือทำให้เราไม่มีความอ ดทน วิธีนี้จะช่วยให้เรา สามารถค วบคุมความคิดไม่ให้วอ กแวกได้ง่าย ๆ ค่ะ

5 ฝึกตัวเองให้รู้จัก การรอคอย

ความพึงพอใจ ที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับในสิ่งที่ต้องการทันทีทันใดแม้จะทำให้เรารู้สึกดี แต่นักวิจัยทางจิตวิทย ากลับมองว่ามันให้ความหมายที่ตรงข้ามกัน โดยในการศึกษา หนึ่งพบว่าการร อคอยบางสิ่งจะทำให้เรารู้สึก มีความสุขในระยะย าวมากกว่า ซึ่งการทำให้เรามีนิสัยการรอคอยที่ดีที่สุดก็คือ การฝึกตัวเองให้รู้จักการรอนั่นเองโดย

อาจจะเริ่มจ ากการรอในระยะเวลาสั้น ๆ สัก 10 นาทีหรือ การรอคอยรายการโทรทัศน์ ที่ชอบที่ฉายในช่วงวันหยุดเมื่อเราสามารถรอจนเป็นนิสัยได้แล้ว ก็จะทำให้เรามีความ อ ดทน มา กขึ้นอย่ างไม่น่าเชื่อ แถมยังทำให้คุณมีความสุขและไม่หงุดหงิดเมื่อต้อง พบกับ สถา นการณ์ที่ต้องรอนาน ๆ อีกด้วย

ที่มา profession-j55, bohatto