5 สิ่งนี้ ที่คนใช้รถเกียร์ธรรมดา ควรรู้ไว้

เมื่อทุกวันนี้ยังมีคนที่ใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดากันอยู่ วันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ 5 สิ่งนี้ ที่คนใช้รถเกียร์ธรรมดา ควรรู้ไว้ ไปดูกันว่าความรู้อะไรบ้างที่คนใช้รถควรที่จะรู้

รถยนต์ หมายถึง ย านพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่ างใดอย่ างหนึ่งและถ่ายทอ ดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปล า ยทาง ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วน มากได้รับการออ กแบบอย่ างซับซ้อนในทางวิศวก ร ร ม และหลากหล า ยประเภท ต ามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ

หล า ยคนที่ขับรถเป็นอยู่แล้วแต่ก็อาจมีบางเรื่องที่เรามองข้ามไป วันนี้เรามี 5 ข้อที่ คนขับรถเกียร์ธรรมดา ต้องรู้มาฝากกันเพื่อช่วย รั ก ษ าสภาพเครื่องรถยนต์ของเราเอาไว้และป้อ งกั นไม่ให้เกิดอุ บั ติ เ ห ตุที่ไม่คาดฝันจากความประมาทเล็กน้อยจะมีอะไรบ้างต ามไปชมกัน

1 อ ย่ าใช้เกียร์สูงขณะวิ่งช้า

หากเราขับรถที่ความเร็วต่ำประมาณ 40 กม.ต่อชม. แล้วเข้าเกียร์ 5 ไว้ เมื่อเราเหยียบคันเร่งจะทำให้เกิดการฉุ ดกำลังเครื่องยนต์รถ ทำให้รถเร่งไม่ขึ้นและทำให้เปลืองน้ำมันอ ย่ า งมาก ดังนั้นควรขับรถที่ความเร็วเหมาะสมกับตำแหน่งเกียร์ที่ใช้เสมอ

2 อ ย่ าเหยียบครัทช์ค้าง

สำหรับบางคนที่ติดนิสัยชอบเหยียบคลัทช์ค้างเอาไว้ หรือเหยียบคลัทช์บ่อย เป็นผลเสียกับรถอ ย่ า ง มาก เพราะการเหยียบคลัทช์ตลอ ดเวลาเทียบเท่ากับการใช้เกียร์ว่าง ซึ่งหากอยู่ในจังหวะ ฉุ กเ ฉิ น อาจทำให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุได้เพราะการเหยียบคลัทช์จะทำให้รถไม่เกาะถนนหากต้องหักหลบหรือถนนลื่นจะทำให้คุมรถไม่อยู่

3 อ ย่ า วางมือบนเกียร์

ทั้งรถเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นิสัยการวางมือไว้บนเกียร์ จะทำให้เกียร์ต้องรับน้ำหนัก และแรงกดหากเราเผลอลงน้ำหนักไปที่คันเกียร์บ่อยๆอาจทำให้ก้ า ม ปู เกียร์เสียห า ยและเสื่อมสภาพเร็ว

4 เนินชัน อ ย่ าเร่งเครื่อง

หากมีความจำเป็นต้องขับรถขึ้นเนินแล้วต้องจอ ดชั่ ว ค ร า ว เช่น การขับรถขึ้นอาคารที่จอ ดรถที่เป็นทางชันและต้องชะลอ หรือ หยุดรถเพื่อรอให้รถคันด้านหน้าเคลื่อนตัว อ ย่ าเร่งเครื่องเพื่อออ กตัวหรือเพื่อพยุงรถ เพราะอาจทำให้คลัทช์ไหม้ สิ่งที่ควรทำคือ เหยียบเบรคและปลดเกียร์ว่างพร้อมดึงเบรคมือขึ้น ไม่ควรเร่งเครื่องเพื่อป้องกันรถไหล

5 ไม่วางเท้าไว้ที่คลัทช์

นิสัยการวางเท้าพักไว้ที่คลัทช์จะทำให้คลัทช์รับน้ำหนักมากเกินความจำเป็น เมื่อเวลาผ่ า นไปคลัทช์จะเกิดการสีกัน ทำให้คลัทช์หมด หรือ อาจลุกลามจนเกิดปัญหาคลัทช์ไหม้ได้

การขับรถให้ถูกวิธีและพอมีความรู้เรื่องรถบ้างจะทำให้รถที่เราใช้มีอ า ยุ ก า รใช้งานที่ยืนย า ว ไม่เสื่อมสภาพไวจนเกินไป และยังทำป้องกันอุ บั ติ เ ห ตุ ต่างๆที่อาจต ามมาเพราะความไม่สมบูรณ์ของรถด้วย

ที่มา krustory, th.wikipedia.org