5 สิ่งที่ทำให้ลูกไม่เชื่อฟัง พ่อแม่ควรทำความเข้าใจ

โดยทั่วไปธรรมชาติของเ ด็ กต้องการความรัก และการยอมรับจากคุณพ่อคุณแม่ อย ากได้คำชมว่าเป็นเ ด็ กดี น่ารัก รู้จักเชื่อฟังผู้ใหญ่ แต่หากลูกเรามักจะดื้อ ต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง นั่นคือผิ ดวิสัยเ ด็ ก และมีสาเหตุที่เป็นเช่นนั้น

1.พื้นอาร มณ์ของลูกเป็นอ ย่ างไร

เพราะเด็ กบางคน มีพื้นอาร มณ์อ่อนไหว ปรับตัวย ากมีความคิดและอาร มณ์ค่อนไปทางลบ เด็ กกลุ่มนี้นั้น มักจะแสดงท่าทีต่อต้ านและไม่อย ากร่วมมือ กับคนอื่น มีความคับข้ องใจง่าย และจะแสดงพฤติกร ร มถดถอย และวิ ธีแก้นั้น คนเป็นพ่อแม่ ก็ควรทำความเข้าใจ กับเรื่องพื้นอาร มณ์ของเด็ กและตอบสน อ งลูกให้เหมาะกับพื้นอาร มณ์ของเขาด้วย มันจะได้ช่วย ล ดความคับข้ องใจของลูกได้ และยังช่วยให้ลูกปรับตัว กับสิ่งต่างๆ ได้ดีอีกด้วยนะ

2.ลูกเห็นพฤติกร ร มจากพ่อแม่ที่มันไม่เหมาะสม จึงเกิดการเลียนแบบ

ฉะนั้น วิ ธีแก้ คือ เ ตื อ นตัวเองว่า ลูกจำและเรียนรู้จากเรา เพราะงั้นเราต้องเป็นต้นแบบของพฤติกร ร มที่ดีให้กับลูก

3.ลูกไม่รู้ว่าพฤติกร ร มที่ดี มันเป็นอ ย่ างไร

เพราะบางบ้านนั้นไม่สอนอะไร ว่าอะไรผิ ด อะไรทำได้ ไม่ได้ และไม่มีการกำหนด ขอบเขตพฤติกร ร มที่ควรทำ และไม่ควรทำในครอบครัวเลย ฉะนั้นเลยนะ วิ ธีแก้ คือ สั่งสอนลูก แนะให้เขารู้จักขอบเขต ที่ชัดเจนของพฤติกร ร มของเขา ที่ทำได้และไม่ได้นั้น เช่นการสอนลูกเวลาเห็นลูกทำตัวไม่เหมาะในเรื่องใดๆ ก็ควรพูดเ ตื อ นเขา

คุณอ ย่ าปล่อยผ่านไปเฉยๆ คุณจงบอ ก สั้นๆ ง่ายๆ ใช้น้ำเ สี ยงสีหน้ากลาง ๆ และไม่ควรใช้อาร มณ์เกินไป ฝึกพูดกับหน้ากระจกดูก่อนก็ได้ ว่าหน้าต าท่าทางมันต้อง เป็นยังไง หรือว่าน้ำเ สี ยงเราอ่อนไม่เด็ ดข า ด คุณต้องบาลานซ์ให้พูดกับลูกสาววัย 4 ขวบ

ที่กำลังแ ย่งของเล่นจากพี่ชาย 6 ขวบ ว่า ไม่แ ย่งของจากมือพี่ ห นู ขอพี่แล้วรอให้พี่ส่งของให้น ถ้าลูกเอาเท้ายกขึ้น มาบนโต๊ะ ตอนทานอาห ารก็ให้พูดกับลูกว่าโต๊ะไว้วางอาห ารไว้กินนะ ลูกเอาเท้าวางบนพื้นนะ แบบนี้ เป็นต้น

4.เมื่อเวลาลูกโก ร ธ เศร้า กังวล

พวกเขามักจะระบ ายอารมณ์ เป็นพฤติกร ร มที่ไม่เหมาะสม อ ย่ างการ ดื้อ ต่ อต้ าน ก้าวร้ าว ทำล ายข้าวของ และวิ ธีแก้ นั่นคือ ก่อนที่จะพูดตำหนิลูก ก็ให้ลองพิจารณาก่อนว่า ในช่วงนี้ลูกมีอ าร มณ์ มีการแสดงออ กด้านอื่น ที่เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยไหม อ ย่ างเช่น

เงียบลง แยกตัว ไม่ร่าเริง กินน้อย หงุดหงิดง่าย โ ม โ หกว่าเดิม หากพ่อแม่สังเกตเห็นแบบนี้ จงลองคุยกับลูก ว่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจไหม ไม่ก็ลองถามดูว่า ที่โรงเรียนเป็นยังไง ถามไ ถ่ชีวิตลูกบ้าง จะได้รู้สาเหตุว่าทำไม ลูกมีอ าร มณ์และการแสดงออ กที่เปลี่ยนไป

5.เด็ กไม่ได้รับความสนใจ เมื่อเขาได้ทำตัวดี

ก็เพราะอ ย่ างที่บอ กไปนั่นแหละ ว่าโดยทั่วๆ ไปนั้น เด็ กเขาต้องการความรัก คำพูดดีๆ ความใส่ใจ จากจากพ่อแม่ แต่ถ้าเด็ กทำตัวดีเชื่อฟังมาเรื่อยๆ และพ่อแม่นั้น กลับทำเฉย ไม่สนใจเขาเลย มองไม่เห็นการทำดีนั้นของเขา แล้วมาวันนึงไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรก็ต าม

เด็ กบังเอิญได้ทำตัวไม่ดี ไม่เชื่อฟังขึ้น มาสักครั้งสองครั้ง พ่อแม่รีบเข้ามาสนใจ ให้ความสำคัญเห็นเป็นเรื่องใหญ่ บางทียังได้ของที่อย ากได้ (แต่เวลาพูดขอ ดีๆ กลับไม่ได้ซะงั้น) คือทำไปเพื่อเป็นการตัดรำค า ญให้หยุดดื้อ ถ้าเป็นแบบนี้เด็ กๆ เขาจะเรียนรู้ที่จะทำตัวไม่ดี

เพราะอย ากได้ความสนใจ และวิ ธีแก้ พ่อแม่นั้น จงให้ความสนใจในทางบวก เมื่อเวลาลูกทำตัวดีก็จงให้เป็นคำชมจงยิ้มให้ลูก แสดงความสนใจให้เขาเห็น ทำเช่นนี้ ทุกครั้งที่ลูกทำตัวดี เพราะการให้ความสนใจกับลูกอ ย่ างสม่ำเสมอ มันคือ การเติมพลั งใจ

สร้างแร งจูงใจในการทำตัวดี ให้กับลูก เป็นการแสดงออ กให้ลูกรู้ ว่าคุณรับรู้แล้ว ว่าเขาทำตัวดี ฉะนั้นแล้ว ควรค่อยๆ ปรับตัวเองค่อยๆ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับลูกเพิ่มขึ้น แต่ถ้าลูกยังมีพฤติกร ร มดื้อ แนะนำว่าควรปรึกษ า กุม าร แ พ ท ย์ จิตแ พ ท ย์ เด็ ก ทั้งนี้เพื่อประเมิน สภาวะอารมณ์ ความคิด จิตใจ เพื่อที่จะได้รับการดูแล ให้ตรงสาเหตุต่อไป เพื่อชีวิตที่ดีของเขา

ที่มา navavej    san-sabai