5 ข้ อคิดสร้างกำลังใจ ให้ลุกขึ้นสู้ต่อไป แม้จะต้องสู้เพียงลำพัง

หากวันนี้มันเหนื่อยและท้อใจกับสิ่งที่เจอ จนไม่อย ากที่จะลุกขึ้น มาสู้กับมันอีก แต่ชีวิตของคุณนั้นก็ต้องก้าวต่อไป วันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 5 ข้ อคิดสร้างกำลังใจ ให้ลุกขึ้นสู้ต่อไป แม้จะต้องสู้เพียงลำพัง ไปดูกันว่าการที่จะสร้างกำลังใจให้กับตัวเองลุกขึ้น มาสู้ได้นั้นจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

การที่เราจะใช้ชีวิตอย่ างมีความสุขได้นั้น เราต้องสร้างมันขึ้น มาเสียก่อน บางทีการที่เราหมั่นดูแลตัวเองอยู่เสมอ มันก็อาจจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ พย าย ามใช้ชีวิตอย่ างมีความหวัง ให้กำลังใจตัวเองเสมอ

เพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้ อย่ าลืมนะว่าคนที่สามารถให้กำลังใจเราได้ดีที่สุด ก็คือตัวของเราเอง ไม่ใช่คนอื่นที่ไหนเลย หากเราไม่คิดที่จะให้กำลังใจตัวเอง ก็เหมือนว่า

เราได้หมดสิ้นทุกอย่ างแล้วในชีวิต ต่อให้เราคิดจะทำอะไรมันก็ไม่มีพลังที่จะทำ ขนาดตัวเราเองยังไม่คิดที่จะให้กำลังใจตัวเอง แล้วจะไปหวังให้คนอื่น มาให้กำลังใจเราได้อย่ างไร ทุกอย่ างมันควรเริ่มต้นจากตัวของเราเอง อย่ าพย าย ามไปคาดหวังกับคนอื่นให้มากนักเลย

เมื่อต้องใช้ชีวิตเพี ยงคนเดียวเราต้องมีกำลังใจและอยู่เพื่อตัวเองให้ได้ การพึ่งพาตัวเองได้ คือ คนจริงการหัดให้ตัวเองได้อยู่ตัวคนเดี ยวดูบ้างนั้น ถือเป็นเรื่อ งสำคัญที่ใครๆต่างก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเอาไว้

1 ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ

ได้เต็มที่การได้ทำอะไรด้วยตัวเอง จะทำให้เรารู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระสามารถใช้ชีวิ ตในแบบที่เรา ต้องการได้เต็มที่และไม่ต้องเป็นห่ วง หรือเป็นกังวลว่าใครจะรู้สึกอะไรเป็นการสร้างความสุขง่ายๆให้กับเราอีกด้วย และไม่ต้องทำให้ใครเดื อ ดร้อนด้วย

2 เข้มแข็งมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

คนเราจะรู้สึกว่าตัวเองสาม าร ถมีชีวิตความเป็นอยู่ได้ดีและเข้ มแข็ งกว่าเดิมนั้น ก็ต่อเมื่อได้ข้ามผ่ านอุ ปสร รคข้ามปัญหาต่างๆไปด้วยตนเองบางทีที่เราได้

อยู่ตัวคนเดี ยวนั้นหรือใช้ชีวิตอยู่คนเ ดียวได้มันไม่ใช่เรื่องที่แ ย่ เลยเพราะในบางครั้งบทเรียนชีวิ ตทั้งหล าย อาจจะได้มาจากประสบการณ์เหล่านี้แหละ

3 ใจของคนไม่แน่นอน

เพราะใจคนเราสามารถเปลี่ยนไปได้ตลอ ดเวลา และเราไม่มีทางที่จะรับรู้ได้เลยว่า เมื่อถึงจุดๆหนึ่งของชีวิตใครบ้างที่จะยังคงอยู่เคียงข้างเรา

การเตรีย มพร้อ มรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆจึงอาจมีส่วนช่วยให้สิ่งที่เราต้องเผชิญนั้นไม่ใช่เรื่องย า ก เกินที่เราจะรับไหว

4 ไม่ต้องเป็นภาระ

หรือสร้างความเดื อ ด ร้อนให้ใครเลยในแง่ของความเป็นจริงคือ คนเราควรใช้ศั กยภา พของตัวเองที่มีอยู่ หรือช่วยเหลื อตนเองให้ได้อย่ างเต็มที่ก่อนและเมื่อคิด

ว่าทำไม่ได้แล้วจริงๆ ค่อยไปพึ่งพาคนอื่น ซึ่งการกระทำเช่นนี้ จะทำให้เรารู้สึกได้ถึงคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเองมากกว่าเดิมเพราะการหลี กเ ลี่ ยงการเป็นภาระ การสร้างปั ญหาให้กับคนรอบข้างลดน้อยลง

5 ไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอ ดไปหรอ ก

เวลาจะพร ากใครหล า ยๆ คนให้เดินออ กไปจากชีวิต ในแบบที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวกัน จึงไม่ใช่เรื่องแ ปลกที่ความรู้สึกเค ว้งคว้ างทั้งหล า ยจะก่อตัวขึ้นภายในใจของเราเอง

ทำให้รับรู้ได้ถึงความอ่อนแอดังนั้นแล้วการใช้ชีวิตคนเดียวให้เป็น คือเรื่อ งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยที่คนเราจะต้องหัดเรียนรู้เอาไว้ เพราะทุกสิ่งบนโลกใบนี้จะไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอ ดไปรวมถึงตัวเราด้วย

ที่มา profession-j55, meeyim