4 สิ่งที่คนวัย 40 ปีขึ้นไป ควรคิดถึง และทำทุกๆ วัน ช่วยให้ชีวิตมีความสุข

เมื่ออายุมากขึ้น ก็อย ากที่จะมีความสุขกับการใช้ชีวิตบั้นปล า ย และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 4 สิ่งที่คนวัย 40 ปีขึ้นไป ควรคิดถึง และทำทุกๆ วัน ช่วยให้ชีวิตมีความสุข ไปดุกันว่าอะไรที่จะทำให้คุณนั้นมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณ

แค้ก แค้ก แค้ก พูดแล้วสะเทือนใจ คำว่าแก่แล้วไม่ควรใช้กับผู้หญิงที่น่าทะนุทนอมอย่ างเราเรา พูดว่าเมื่อเราโตขึ้นในแต่ละปีร่างกาย ผิวพรรณ และอะไรๆก็จะเปลี่ยนต าม แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาของผู้หญิงในปัจจุบัน เพราะไม่ว่าจะที่ไหนก็สามารถหาสิ่งเติมแต่งความสวยความงาม

คงความเย าว์ความเต่งตึงไม่เสื่อมถอย ผู้หญิงเป็นเพศที่ไม่ยอมหยุดเรื่องความสวยความงาม ต่อให้จะรุ่นไหน ศตวรรษใด ช าติไหน ก็ต าม มันเป็นสิ่งที่ธรรมช าติสร้างมาให้รักสวยรักงาม ความงามคือความสุขอย่ างหนึ่งของผู้หญิง

ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ต้องดูแลมากขึ้น ทุกวันนี้ผู้หญิงต้องสวย ดูดีและมีเงิน เป็นเพศที่สตรองและมีความอ ดทนสูงมากๆกับความสวยความงาม และการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจก็สำคัญ เพราะไมน์เสตก็คือหน้าต่างของความสวยงามจากภายในสู่ภายนอ ก

สวยอย่ างเดียวไม่พอต้องเก่งเข้มแข็ง สุขภาพดี และทัศนคติก็ต้องดี แบบนี้อายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขสำหรับเราๆทั้งหล า ยเท่านั้น

ถ้าทุกคนได้ทุกอย่ าง ได้ดั่งคิ ดสิ้ นชีวิ ตจะเอาของกองไว้ไหนได้มาบ้ างเสี ยไปบ้างช่างปะไรหน้าที่ใครทำให้ดีเท่านี้พอ อีกไม่นานวันผันผ่ านก็ต้องจากจะมีมากหรือมีน้อยวัยถอยถอนเอาอะไรไป

ไม่ได้นั้นแน่นอนวันจากจ รเหลือเพียงแค่ตำนาน ก็วันนี้มีพอกินมีพอใช้ไม่เท่าใครแต่เพียงพอก็สุขได้ทำหน้าที่สมควรก่อนด่วนไปจากเมื่อไหร่หลับต าได้ไม่อ าวรณ์จงดูแลรั กษ าของล้ำค่า 4 อย่ างนี้ดีๆ

1 คู่ชีวิต

คือคนที่จะดูแลเข้าข้างและปกป้องเราไปตลอ ดชีวิต ลงทุนเพียงนิดผลได้ทวีคูณ

2 เพื่อน

เพื่อนดีๆมีค่ายิ่งกว่าท รั พ ย์สินทุกอย่ างบนโลกรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความสนุกสนานจริงใจ ฯลฯ มีเงินก็ซื้ อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้

3 ร่างกาย

เป็นสิ่งเดีย วที่จะอยู่ไปกับเราตร าบสิ้ นชีวิ ตไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไร ไม่มีใครจะดูแลเขาได้ดีเท่ากับตัวเรา

4 ท รั พ ย์สมบัติ

ยิ่งอ ายุมากขึ้น ความสามารถในการหามันเพิ่มจะยิ่งลดลง ดังนั้นต้องรู้จักใช้มันให้คุ้มค่าสูงสุดข้ อคิ ดดีสำหรับที่ผู้อายุจะถึง 40 ปีหรือเกิน 40 ปี

ในอนาค ตคนอายุเกิน 40 ต้องเลิกเอาสุขภาพไปแลกกับความร่ำร ว ยได้แล้วมีเงินเท่าไรก็ซื้ อสุขภาพคืน มาไม่ได้ ต่อให้มีไร่นามากมายก็กินข้า วได้แค่วันละสามจานแม้น จะมีคฤ หาสน์หลา ยสิบหลัง ก็ต้องการพื้น ที่หลับนอนย ามค่ำคืนเพีย งแปดต ารางเมตร ดังนั้น ตราบใดที่ยังมีข้าวปล าอาหารกินอย่ างเพียงพอ มีเงินพอใช้สอยได้ทุกวัน เพียงเท่านี้ก็ดีเห ลือหล า ยแล้วอายุเท่ านี้แล้วควรอยู่อย่ างเป็นสุข

ทุกบ้านต่างก็มีปัญหาของตนเอง อย่ ามัวไปคิดเปรี ยบเทีย บ แก่งแย่งแ ข่งขันกัน ไม่ว่าชื่อเสียง ฐานะในสังคม หรือความก้าวหน้าของงาน ฯลฯสิ่งที่ควรจะแข่งกันจริงๆนั้น คือแข่งกันมีความสุข, มีสุข ภาพดีและอายุยืนนาน ส่วนอะไรที่เราเปลี่ ยนมันไม่ได้ ก็อย่ าไปฝังอ กฝังใจให้ป่ วยกา รและทำล า ยสุขภาพตัวเองเลยหลัง 40 แล้วอย่ างนี้

ควรค้นหาหนทางที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ที่เป็นสุขมีอารมณ์ดี คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้เกิดคว ามสุข นั่นก็หมายความว่าได้ผ่ านวันเวลาอย่ างเป็นสุขแล้วทุกวันที่ผ่ านไปจะสูญเสียไป 1 วัน แต่ถ้ามันผ่ านไปอย่ างเป็นสุข วันนั้นคือได้กำไร จิตใจที่ดี จะช่วยรั กษ าโ ร คภั ยได้ ถ้าจิตใจเป็นสุขโ ร คก็จะห า ยเร็วขึ้น

แต่ถ้าจิตใจทั้งดีทั้งเป็นสุขด้ วยแล้วล่ะก็ ความเ จ็ บ ป่ ว ยจะไม่มีทางมาแผ้วพานได้เลยด้วยอารม ณ์ที่ดีแจ่มใสอยู่เป็นนิจ ออ กกำลังกายให้เพียงพอ อยู่กลางแจ้งบ่อยๆ กินอาหารให้ครบห มู่ ได้วิต ามินและแร่ธ าตุอย่ างเพียงพอ

เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่า ชีวิตที่เป็นสุข อีก 30 หรือ 40 ปีเหนือสิ่งอื่นใด ต้องรู้จักบ่มเพาะและเก็บเกี่ยวความสุขดีๆ จากการได้อยู่ ได้เที่ยวได้คุยกับเพื่ อนๆ เพราะเขาเหล่านี้จะช่วยให้รู้สึกเย าว์วัยและมีความหมายเสมอขอบรรดา

สิ่งดีที่สุดจงบังเกิดแก่คุณ ‘ความ ร่ำร ว ยของชีวิต คือ การสุขภาพที่แข็งแรง’ โปร ดเผ ยแพ ร่ให้เพื่อนๆ ที่เกิน 40 ไปแล้วและคนอื่นๆที่จะเกิน 40 ในเร็ววันข้างหน้าด้วย

ที่มา forlifeth, meeyim