4 ลักษณะของลูก ที่เกิดมาใช้ห นี้พ่อแม่

การมีลูกนั้นคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของคนที่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ ลูกคือโซ่ทองคล้องใจและนำมาซึ่งความเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ แม้เราจะยอมรับกว่าจะเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้น มาสร้างความเหน็ดเหนื่อยในชีวิตไม่น้อย แต่หากได้ลูกที่ดีมาเกิด ถือเป็นสุดยอ ดปรารถนาที่ความเหนื่อยของพ่อแม่จะห า ยเป็นปลิดทิ้ง

สำหรับแม่วันนี้เรามีเรื่องราวที่แฝงไปด้วยปริศนาธรรม แล้วต ามหลักในเรื่องของความเชื่อเก่าโบราณ ต ามหลักแห่งกฎในภพชาติอ ดีตทั้ง 3 ชาติได้บันทึกไว้ว่า

คนทุกคนนั้นเกิดมาย่อมหนีไม่พ้นสิ่งที่ตัวเองได้ก่อและกระทำเอาไว้ ในเรื่องของการพบ พราก ลา จาก ทุกสิ่งทุกอ ย่ างนั้นล้วนแล้วมีเ ว รก ร ร มเป็นของตัวเอง

มีเหตุผลของก ร ร ม คนทุกคนย่อมหลุดไม่พ้นทางเส้นนี้ เกิดมาก็ต้องชดใช้ เมื่อเกิดในเวลาต่อไปชีวิตก็จะได้เริ่มต้นใหม่และสุขสบาย

สามีและภ ร ร ย า ทุกคู่นั้นเกิดมามีส่วนร่วมในการสร้างก ร ร มดีและก ร ร มไม่ดี ถ้าทำไม่ดีร่วมกัน มาก็ไม่สามารถอยู่บ้านเรือนเคียงกันได้ ดังเช่นสามีภ ร ร ย าคู่หนึ่งที่

ก่อ กร ร มดีร่วมกัน มา ย่อมสมานสามัคคีรักใคร่กลมเกลียว หากบ้านไหนที่ทำไม่ดีร่วมกัน มา สุดท้ายแล้วชีวิตก็จะเจอ กับปัญหา ส่วนบุตรนั้นจะเกิดมาใน 4 ลักษณะดังต่อไปนี้

1 มาใช้ห นี้ชาติก่อน

เกิดมาใช้ห นี้ชาติก่อนในหนหลัง เขานั้นเป็นห นี้บิดามารดาไว้ โดยไม่ได้ชดใช้คืน เมื่อเขาเกิดมาในชาตินี้จึงต้องเป็นคนที่ทำงานหนัก หาเลี้ยงเพื่อตัวเองและเลี้ยงดูบิดามารดา แต่ก็อ ย่ างว่า การเป็นห นี้บิดามารดาแม้ว่าจะมากน้อยเพียงใด หากมีห นี้มากก็จะต้องเลี้ยงดูเป็นอ ย่ างดี

แล้วแต่จะแก้ไข หากเราเป็นลูกเป็นหลานที่ผูกเ ว รคู่ก ร ร มเอาไว้ รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอ ย่ างไม่ดีต่อ กัน คำตอบสิ่งเหล่านี้มีทางแก้ คือพาลูกหลานเข้าวัดทำบุญ หมั่นบำเพ็ญบุญกุศล ปฏิบัติธรรม เมื่อต่างฝ่ายต่างเข้าใจในเรื่องของเ ว รก ร ร มแล้วนั้น ก็ย่อมแปรสภาพเปลี่ยนจากไม่ดีกล า ยเป็นดีได้ ชาติปางก่อนก็จะเบาบางลง

2 มาล้างเ เ ค้ น

สิ่งใดที่ได้ทำร่วมกัน มาเกิดในครอบครัวเดียวกันตั้งแต่อ ดีตชาติ จน มาถึงปัจจุบันแล้วทำให้ชีวิตไม่ดี เจอแต่ปัญหา เขาเรียกบวบประเภทนี้ว่า ลูกทอระพี เขานั้นเกิดมาเพื่อที่จะทำให้ชีวิตตกอับ เข้ามาล้างเ เ ค้ น ดังนั้นแล้วอ ย่ าได้ผูกเ ว รไว้กับเขาเลย เจ้าก ร รมนายเ ว รยังพอปกป้องได้ แต่คนที่เกิดมาเป็นลูกเป็นหลานในตระกูลเดียวกันนั้นจะต้องทำอ ย่ างไร นั่นเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีเ ว รก ร ร มเป็นของตน

3 เกิดมาทวงห นี้

ลูกที่เกิดมาทวงห นี้นั้น เหตุเป็นเพราะว่าบิดามารดาแต่ชาติปางก่อนเป็นผู้ที่ก่อห นี้สินไว้ ใช้ไม่หมด ห นี้ที่ว่านี้อาจจะเป็นห นี้ในเรื่องของการงาน ห นี้ของการทวงคืนสิ่งของ ห นี้ความดีความชอบ เขาเกิดมาเพื่อทวงสิ่งที่เขาเป็นของเขา หากเป็นห นี้กันน้อย บางคนเกิดมาให้ดูแลแค่ปี 2 ปีเขาก็จากไปแล้ว หากเป็นห นี้เยอะเท่าไหร่ เมื่อชดใช้หมดเขาก็จะจากไปในช่วงระยะเวลานั้น ต่อให้คุณจะรักเขามากแค่ไหนก็ต าม ก็รั้งเขาไว้ไม่อยู่ เขาไม่เคยคิดจะใส่ใจ หากเป็นห นี้เยอะ เลี้ยงดูเขาจนเติบใหญ่จบมหาวิทย าลัยโด่งดังก็ต าม ในวันที่จบเขาอาจจะไปวันนั้นก็ได้ หากคนๆหนึ่งเลี้ยงดูบิดามารดาแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วปล่อยปละละเลย เลี้ยงได้แค่กายแต่ไม่หล่อเลี้ยงหัวใจ ไม่เลี้ยงจิตใจ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงต้องการให้เราได้พบเจอเท่านั้น อาจมาในรูปแบบของเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ไม่ช้าไม่นานเขาก็จากไป

4 มาทดแทนบุญคุณในอ ดีต

บุญคุณในอ ดีตนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สั่งสมร่วมกัน มา ด้วยพระคุณที่มีต่อ กัน จึงสั่งสมให้มาอยู่ในภพชาตินี้เป็นครอบครัวเดียวกัน เรียกได้ว่าเป็นลูกกตัญญู เขาเกิดมาเพื่อทดแทนพระคุณ มักจะเป็นคนที่ฉลาด มีความเจริญในชีวิต เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ บุคคลเหล่านี้เขาจะไม่ทำอะไรเ สี ยห า ยให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องป ว ดหัว

ที่มา  postsod