3 เ ท ค นิ คจอ ดรถ เข้า ออ ก ง่ายขึ้น

การจอ ดรถมักเป็นปัญหาของหล า ยๆคนที่ตอนจอ ดไม่ค่อยคิด ตอนจอ ดสบาย แต่รู้ไหมว่าลำบากคนอื่น ฉนั้นวันนี้เราจึงจะพาเพื่อนๆที่มีรถมาดูเ ท ค นิ คการจอ ดรถที่สะดวกทั้งกับตัวเอง และคนอื่นๆ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

เรื่องการหาที่จอ ดรถต ามห้าง หรือ ต ามถนนข้างทางนั้น เป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำสร้างความเดือ ดร้อนให้รถคันอื่น เช่น การจอ ดรถซ้อนคันต ามห้างแล้วไม่ปลดเกียร์ว่าง ทำให้ไม่สามารถเข็นหรือเลื่อนรถได้ หรือ การจอ ดรถซ้อนคันต ามข้างถนน ทำให้เกิดการจราจรติดขัดทำให้รถคันอื่นไม่สามารถขับผ่ า นได้ เป็นต้น วันนี้เรานำเอา 3 วิ ธีการจอ ดรถที่ถูกต้องแบบไม่ให้เดือ ดร้อนชาวบ้าน มาฝากกัน

1 หมุนพวงมาลัยล้ อหักไปด้านข้างเมื่อจอ ดรถบนทางลาดชัน

วิ ธีนี้ใช้สำหรับการจอ ดรถบนทางลาด หรือจอ ดรถบนทางขึ้นเนินที่อาจมีปัญหารถไหล หากล้ อหันไปทางขวาอยู่จะทำให้รถไม่ไหลไปชนคันอื่น แต่จะไหลไปชนกับฟุตบ า ทแทน ส่วนการจอ ดรถในทางลาดลง ให้เราหันพวงมาลัยไปทางซ้าย หากระบบเบรครถเรามีปัญหา รถจะไหลไปติดฟุตบ า ท เรียกว่าเป็นการห้ามล้ อไม่ให้ไหลออ กไปกลางถนนหรือไปชนรถคนอื่นเข้า

2 การใช้ปุ่ม Shift Lock

สำหรับรถรุ่นใหม่ๆที่ไม่สามารถปลดเกียร์ว่างได้เหมือนรุ่นอื่นๆ ให้จอ ดรถโดยใส่เกียร์ P แล้วถอ ดกุญแจออ กจากรถ จากนั้นให้กดปุ่ม ชิฟ ล็อค ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเกียร์ แล้วจึงเลื่อนเกียร์จาก P มาที่ N ก็จะสามารถขยับหรือเข็นได้ในกรณีที่รถด้านในต้องการออ ก

3 หันหน้าออ กเสมอในการจอ ดรถเข้าซอง

เป็นการสะดวกในการออ กตัวรถและยังมีประโยชน์กับเราเองในกรณีเกิดปัญหา เช่น ป้องกันการลักขโมย การที่คนผ่ า นไปผ่ า น มาสามารถมองเห็นผ่ า นกระจกด้านหน้ารถได้สะดวกจะทำให้ช่วยสังเกต พ ฤ ติ ก ร ร ม ของพวกขโมยรถได้ชัดเจน

การจอ ดรถหันหน้าเข้า หากเป็น มุมที่คับแคบอาจทำให้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ เฉี่ยวชนรถคันอื่นได้ ควรหันหลังเข้าจะสามารถมองเห็น มุมในการจอ ดได้ชัดกว่า หากรถเกิดเ สี ยและต้องเปิดกระโปรงหน้ารถเพื่อเช็คอาการ หรือจำเป็นต้องทำการพ่วงแบตเตอรี่เพื่อ กระตุ้นแบตในกรณีที่รถแบตหมด สต าร์ทไม่ติด จะทำได้สะดวกกว่ามาก

3 หลักง่ายๆในการจอ ดรถแบบป ล อ ด ภั ย ไม่เดือ ดร้อนผู้อื่นและไม่เสี่ยงการก่อให้เกิดความเ สี ยห า ยกับรถของเราและผู้อื่น ใครยังไม่เคยทำก็ขอให้ลองเปลี่ยนพฤติก ร ร ม กันจะช่วยให้เพื่อนร่วมท้องถนนไม่ต้องได้รับความเดือ ดร้อนจากการจอ ดรถของเรา

ที่มา krustory