3 สิ่งที่ควรเลิกทำได้แล้ว ซื้ อกับข้าวมาแล้วแช่ทั้งถุงพลาสติก

หากวันนี้คุณนั้นเลิกงานและต้องซื้ อกับข้าวเผื่อวันพรุุ่งนี้เช้าด้วย วันนี้เราก็เลยมีเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับ 3 สิ่งที่ควรเลิกทำได้แล้ว ซื้ อกับข้าวมาแล้วแช่ทั้งถุงพลาสติก ไปดูกันว่าควรที่จะเลิกทำอะไรบ้าง

เมื่อเราไปตลาด ไปซื้ อของต ามร้านค้าต่างๆ พ่อค้าแม่ค้าก็จะใส่ถุงพลาสติกให้เรา เราก็มักจะเอาของทั้งหมดรวมกับถุงใส่ลงไปในตู้เย็น เอาใส่ทั้งถุง

ทั้งผัก ผลไม้ เ นื้ อ สั ต ว์ เชื่อไหมว่า สิ่งที่เราทำอยู่แบบนั้นเป็นสิ่งที่อัน ต ร า ยเป็นอย่ า งมาก อ ย่ าทำแบบนี้เด็ดข า ด เพระาเป็นสิงที่ไม่ดีต่อสุ ข ภ า พเลยสักนิด

1 ไม่มีที่ระบายอากาศ ทำให้ สู ญ เ สี ย คุณค่าทางโภชนาการ

เมื่อเราเอาอาหาร หรือว่าผั ก ผลไม้ที่เราซื้ อมาใส่ลงในถุง มันจะทำให้ไม่มีออ กซิเจน จทำให้อาหารนั้นเป็น พิ ษ และเป็นอั น ต ร า ย

ควรเปลี่ยนจากการใส่ถุงเป็นการให้ห่อถุงพลาสติกห่ออาหารแทน อาการที่เราใส่ลงไปนั้นจะ สดใหม่กว่าที่เรานั้นใส่ลงไปในถุงพลาดสติก และรั ก ษ าความสดของอาหารไว้ได้นานอีกด้วย

2 มีความชื้ น สู ง ทำให้อาหารเสียคุ ณ ภ า พ

การที่เรานั้นเอาผักใส่ในถุงพลาสติก จะทำให้ผักมีค ว า ม ชื้ นสูงมี นั้นแหละสิ่งที่ก่อเกินแ บ ค ที เ รี ย ทำให้ผักและผลไม้ของเพื่อนๆนั้นเน่าเสี ย ห าย

และมีผู้เชี่ยวช าญ ผู้ ช่ วย ศ า ส ตร าจ าร ย์ Zhang Qian ได้ออ กมาเผยว่า หากต้องการใช้ถุงพลาสติกหรือว่าเลี่ยงไม่ได้จริงให้ใส่ในระยะเวลาที่สั่น ไม่ควรใส่ไว้นานๆ

3 เป็น ส า ร ก่ อ ม ะ เ ร็ ง

ถุงพลาสติกไม่ใช่ว่าจะไม่อั น ต ร า ยนะ เราคิดว่ามันสะอาดใช่ไหมละ เมื่อเอามาใส่อาหารโดยเฉพาะ และแบบมี พิ ษ ซึ่งแบบมี พิ ษ ก็ไม่เหมาะสมที่จะนำมาสัมผัสกับอาหารโดยตรง จะทำให้เกิดอาการเ น่ าเ สี ยของอาหารได้

ที่มา 108archeepparuay