3 วิ ธีการถอยรถเข้าซอง มือใหม่ก็ทำได้ง่ายๆ

หากวันนี้เราเป็นคนที่พึ่งหัดขับรถเป็นใหม่ๆ และยังไม่มีความชำนาญกับการถอยหลังเข้าซอง วันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะนำเสนอคุณเกี่ยวกับ 3 วิ ธีการถอยรถเข้าซอง มือใหม่ก็ทำได้ง่ายๆ ไปดุกันว่าวิธีที่วันนั้นจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

เชื่อว่ามือใหม่หัดขับหล า ยคนอาจมีความกังวลอ ย่ า งมากเวลาจอ ดรถ เพราะกลัวว่าจะไปชนกับรถของผู้อื่น หรืออาจชนกับสิ่งขีดขวางต่างๆที่เรามองไม่เห็น โดยเฉพาะผู้ที่ขับรถเป็นใหม่ๆจะไม่มีความมั่นในใจการจอ ดรถเลย

วันนี้เรามีเรื่องที่มีประโยชน์อ ย่ างมากสำหรับเทคนิคการจอ ดรถที่ไม่ว่ามือใหม่แค่ไหนก็สามารถทำต ามได้อย่ า งง่ายดาย โดยวิธีนี้เราสามารถซ้อมทำในบริเวณที่จัดเอาไว้ได้ โดยอาจสร้างสถานการณ์

หรือสิ่งกีดขวางสมมติขึ้น มาเพื่อใช้ฝึกก่อนก็ได้ สำหรับเทคนิคนี้ต้องใช้ความมั่นใจกับฝีมือ การกะเกณฑ์ขนาดของรถของตัวเองเล็กน้อย ถ้าเราคุ้นชินกับรถที่เราขับอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว การถอยเข้าซองแบบนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องย า ก แค่รู้วิธีนิดเดียวก็สามารถทำได้แล้ว

เริ่มจาก

1 สมมติว่า เราคือรถคันสีเหลือง แล้วเราต้องการที่จะจอ ดรถตรงกลางระหว่างรถ 2 คันนี้ ให้เราเริ่มจากขับรถขึ้นไปจอ ดเทียบเท่ากับรถคันหน้า โดยเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าประมาณครึ่งเมตรหน่อยๆ จากนั้นให้เราหักพวงมาลัยจนสุด แล้วถอยหลัง

2 ให้เราถอยรถช้าๆมาเรื่อยๆจนกว่าเราจะมองเห็นป้ายทะเบียนของรถคันหลัง ในกระจกมองข้างของเรา ซึ่งในตอนนี้หมายความว่า รถของเรากำลังอยู่ในมุม 45 องศา พร้อมถอยเข้าซองแล้ว

3 จากนั้นให้เราหมุนพวงมาลัยกลับคืน แล้วถอยรถอ ย่ า ง ช้าๆ หน้ารถจะกลับมาอยู่ในหน้าตรงและสามารถเข้าซองได้สำเร็จเรียบร้อย

เทคนิคเพิ่มเติม

1 การกลับรถ ก่อนอื่นให้เราสังเกตว่าทางตรงชะลอให้เลี้ยว หรือถนนนั้นว่างไม่มีรถหรือสิ่งกีดขวางในระยะที่เราจะตีวง การกลับรถไม่จำเป็นต้องเหยียบคันเร่งแรง ให้ค่อยๆกลับรถอย่ างช้าๆและระมัดระวังเพื่อควา มป ล อ ด ภั ย ของตนเองและผู้อื่น

2 การเปลี่ยนเลน ที่ปลอ ดภั ย คือให้เราเปิดสัญญาณไฟขอทางล่วงหน้า ก่อนที่จะเริ่มชะลอรถเพื่อที่บอ กให้รถคันหลังได้รู้ว่าเรากำลังจะเปลี่ยนเลน โดยต้องตัดสินใจให้เด็ดข า ด และอ ย่ าลนลาน

3 การจอ ดเทียบทางเท้า การจอ ดรถข้างฟุตบาตนั้น ให้เราใช้ล้อหน้า เห ยี ย บเส้นสีขาวแล้วหมุนพวงมาลัยกลับ แล้วจึงค่อยๆเดินหน้านิดหน่อย ให้คอยมองกระจกหลังเพื่อดูว่าล้อหลังเหยียบเส้นพอดีหรือยัง จากนั้นจึงคืนพวงมาลัยให้ตรง และขยับเดินหน้าและถอยหลังให้พอดี

การจอ ดรถและการขับรถไม่ใช่เรื่องย ากแต่เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจอย่ างมากในเรื่องของความ ป ล อ ด ภั ย และทักษะการขับรถควรได้รับการฝึกฝนให้คุ้นชินกับการทำต ามกฎจราจรเพื่อลดความเ สี่ ย งในการเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ

ที่มา krustory