12 นิสัยที่โดดเด่น ของคนที่มี EQ สูง

ในทุกวันนี้ หล า ยคนเข้าใจว่าคนที่มี EQ สูง จะต้องเป็นคนที่เรียนเก่ง เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว และบทความนี้จะพาคุณนั้นไปหาคำตอบของคนที่มี EQ สูง กับ 12 นิสัยที่โดดเด่น ของคนที่มี EQ สูง ไปดูกันว่าคนที่เขามี EQ สูง จริงๆ เขาเป็นคนแบบไหนกัน

หล า ยๆ คนมักจะคิดว่า คนฉลาดมักจะเป็นคนที่ต้องเรียนหนังสือเก่ง คิดเลขเก่ง รอบรู้สาระต่างๆ และมองว่าบุคคลฉลาดทั้งหล า ยจะได้ดิบได้ดีในหน้าที่การงาน แต่แท้จริงแล้วหารู้ไม่ว่า ความฉลาดทางตรรกะ สมอง

หรือ IQ เป็นเพียงแค่ส่วนนึง ซึ่งยังมี สิ่งที่สำคัญ กว่าที่เรียกว่า ความฉลาดทางอามรณ์หรือ EQ สิ่งนี้แหละจะเด่นชัด และมีน้ำหนักว่า IQ แน่นอน อย่ างที่คุณเคยสังเกตุเห็น คนเก่งมักจะเพื่อนน้อย

เพราะ เขามีอัตต าสูง ในขณะเดียวกัน คนที่ไม่ฉลาดมาก แต่อามรณ์ดี สายสัมพันธ์ฉันมิตรดี มักจะมีความสุขและ ประสบความสำเร็จ และเป็นที่รักของคนรอบข้าง วันนี้รักยิ้มยินดี ที่จะบอ กให้ทุกคนรู้

ว่าลักษณะเด่นแท้จริงของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นั้นเป็นอย่ างไร ลองมาดูกันมั้ยว่าเธอเป็นแบบพวกเขากี่ข้ อ

1 ไม่ ตัดสินใคร

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักจะเป็นคนที่มีความใจกว้าง เข้าถึงง่าย และ ค่อนข้างดึงดูดความสนใจของคนอื่นได้ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในการทำงาน การรู้จักมองในมุมของคนอื่นบ้าง

เอาใจเขามาใส่ใจเราให้มาก จะยิ่งทำให้เราได้มากกว่าเสีย หากเจอใครทำอะไรที่แปลก หรือแตกต่างออ กไป เราก็แค่ต้องพย าย ามเรียนรู้เหตุผลเบื้องลึกจากมุมของคนๆ นั้นเท่านั้นเอง

2 ไม่ พย าย าม ทำให้คนอื่น มาชอบเขา

พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์ จะรู้ตัวเองดีว่าเป็นคนอย่ างไร และตระหนักได้เสมอว่า มีคนรักก็ต้องมีคน เ ก ลี ย ด ดังนั้นถ้าในสถานการณ์ที่ คะแนนเสียงมีความเอนเอียงไปในทิศทางที่ผิ ด พวกเขาก็ยินดีที่จะแสดงจุดยืน ทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ว่าจะโดนคนบางกลุ่ม เ ก ลี ย ด พวกเขาก็ยินดี

3 ไม่ แล้งน้ำใจ กับ คนรู้จัก

ไม่ว่าจะสนิทสน ม หรือไม่ก็ต าม พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์มักจะแสดงน้ำใจให้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ ความคิด

หรือแม้แต่ทรัพย ากร ที่พวกเขามี เรียกง่ายๆ ว่าไม่เคยหวงอะไร แม้แต่ชื่อเสียงของเขา เขาก็ยินดีที่จะสละมันถ้ามันเป็นหนทางที่ทำให้คนอื่น ได้ดีไปด้วยกัน

4 ไม่ เดินซ้ำทางใคร

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักจะทำต ามเข็มทิศชีวิตของตัวเอง ต่อให้มีอีกกี่ร้อยกี่พัน มาโน้มน้าวใจ หรือมีข้ อเสนอดีงามแค่ไหน พวกเขาจะเลือ ก สิ่งที่เป็นตัวเขาจริงๆ เท่านั้น พวกเขาจะไม่ยอมเปลี่ยนไป

เพราะพวกเขาเชื่อว่าคนเรา ต่างคนก็ต่างมีคุณค่าในตัวเองกันอยู่แล้ว แค่ภูมิใจ ในสิ่งที่เราเป็นอยู่ อย่ าเอนไหวไปต ามความรู้สึกหรือความคิดเห็นของใครก็พอ

5 ไม่ ใช่วัตถุนิยม

ความสุข ของพวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง คือ การได้ทำอะไรต ามที่ใจต้องการ ไม่โดนสังคมกลืนกินจิตใจ พวกเขาจึงมักจะไม่ซื้ อของใช้อะไรต ามกระแสสั่ง แต่ซื้ อต ามที่ใจบอ ก และพวกเขา ก็มองว่าคนที่ชอบซื้ อของแพงมาอวดฐานะของตัวเองนั้นไม่ได้ผิ ดแต่ อย่ างใด ก็แค่ต ามใจตัวเองเท่านั้น

6 ไม่ ก้ า ว ร้ า ว

แม้จะเป็นใหญ่ ถึงระดับเจ้านายชั้นสูง หรือต่อให้เป็นแค่พนักงานข า ยในซุ้มเครื่องดื่มเล็กๆ ริมทาง พวกเขาจะปฏิบัติต่อทุกคนอย่ างเท่าเทียม สุภาพ เหมือนกัน ให้ความเคารพในสิทธิของกันและกันเสมอ

7 ไม่ อ่อนไหวง่าย

ไม่ว่าสังคมจะเข้าหาพวกเขาในรูปแบบบวก หรือลบก็ต าม พวกเขาจะไม่ด่วนสรุป และนำอารมณ์ขึ้น มาตัดสินใจ โ จ ม ตี กลับเป็นการ แ ก้ แ ค้ น แต่จะยอมรับทุกอย่ าง และ นำมาวิเคราะห์ใหม่ในเชิงสร้างสรรค์ตลอ ดเวลา ส่วนไหนไม่จำเป็นก็แค่ทิ้งไปเท่านั้นเอง

8 ไม่ ผิ ดคำพูด

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักจะดึงดูดเข้าหากันเองเพราะรู้กันเองดีว่าใครบ้างที่เชื่อใจได้ เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้ มักจะทำต ามที่พูด รั ก ษ าคำพูดของตัวเองเสมอ

9 ไม่ มีอีโก้

คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักจะไม่ใช่อีโก้ในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ เพราะพวกเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบ ไม่ได้อย ากเป็นที่สนใจ และ ไม่อย ากได้ผลประโยชน์จากใคร อะไรถูกก็ว่าต ามถูก อะไรผิ ดก็แค่บอ กว่าผิ ดเท่านั้นเอง

10 ไม่ สนใจโทรศัพท์

เมื่อไหร่ก็ต าม ที่คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต้องเข้าร่วมกลุ่มสนทนา พวกเขามักจะเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดีอยู่เสมอ สิ่งใดไม่เกี่ยวข้ อง เช่น โทรศัพท์มือถือ พวกเขา จะไม่ให้ความสนใจมันเด็ดข า ด ถึงแม้จะเป็นแค่บทสนทนาสั้นๆ ก็ต าม

11 ไม่ โอ้อวด

พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง นั้นเป็นพวกที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง เชื่อมั่นในความเป็นตัวเอง ดังนั้นพวกเขาจึงไม่โอ้อวดตัวเองกับใคร ก็แค่ทำไป ต ามสิ่งที่ใจมองว่าถูกต้อง ใครจะเห็นก็เห็น ใครไม่เห็นก็ช่าง

12 ไม่ หน้าไหว้หลังหล อ ก

พวกที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักจะแก้ไขปัญหาของตัวเองก่อน เรียนรู้ข้ อผิ ดพลาดนั้นๆ อย่ างละเอียดก่อนจึงค่อยบอ กต่อคนอื่น และ ถ้าพวกเขาบอ กให้คนอื่นทำอะไรแล้ว เขาจะไม่มีทางทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามเด็ดข า ด

ใครคิดว่า EQ ตัวเอง ต่ำ ก็แค่ปรับ พฤติก ร ร มให้ได้อย่ างพวกเขานี่ล่ะนะ!

ที่มา aromyendee