11 แนวทางเก็บเงิน ทำทุกวันให้เป็นนิสัย ชีวิตบั้นปล า ยจะได้ไม่ลำบาก

หากวันนี้คุณสร้างวินัยทางการเงินของคุณนั้นเป็นระเบียบ อนาคตข้างหน้าคุณจะไม่มีวันพบเจอคำว่าลำบากแน่นอน วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆ เกี่ยวกับ 11 แนวทางเก็บเงิน ทำทุกวันให้เป็นนิสัย ชีวิตบั้นปล า ยจะได้ไม่ลำบาก ไปดูกันว่าการเก็บเงินแบบไหนที่คุณนั้นจะสร้างมันเป็นนิสัยได้

อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เกิด มาบนกองเงินกองทอง ทำให้เรานั้น ต้องดิ้นรน มากกว่าคนอื่น เพราะชีวิตคนเรานั้น ต้นทุนชีวิต มันไม่เท่ากัน แต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรค ที่จะมาขัดขวางไม่ให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต

หากเรามองให้มันเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เรา มีแรงฮึดและแรงใจที่จะสู้ต่ออุปสรรคต่างๆ สักวันหนึ่งเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตเองแหละ ถึงแม้ว่าตอนนี้ เราอาจจะต้องดิ้นรน มากกว่า

คนอื่นก็ต าม แต่อย่างน้อยหากเราประสบความสำเร็จ และได้ดีขึ้น มา มันก็คุ้มกับทุกหย าดเหงื่อที่เราเสียไป ยิ่งต้นทุนชีวิตเราน้อยมากแค่ไหน เราก็ต้องพย าย ามให้มากเท่านั้น และนั่นแหละ ที่จะทำให้เราเติบโตและเข้มแข็งขึ้นในวันข้างหน้า

การออมเงินอาจจะเป็นเรื่องที่หล า ยคน มองข้ามหรือไม่มีในความคิดเพราะเงินที่หาม าได้ก็แทบจะไม่พอใช้หรือใช้เงินเก่ง จนไม่มีเงินเหลือเก็บก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงินแต่หากศึกษาข้ อ ดีของการมีเงินออมอาจจะทำให้

เปลี่ยนวิธีคิดและเริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงินการออมเ งินเป็นสิ่งที่ย ากแต่หากสามารถทำได้ก็จะเป็นผลดีกับตัวเองเ พราะใน ย ามลำบากก็จะมีเฉพาะเงินออมเท่านั้นที่จะช่วยเราได้

1 มีเงินออมจะทำอะไรก็ทำได้อิสระมากขึ้น

เมื่อมีเงินออม ก็ไ ม่ต้องเหนื่อยในการทำงาน มากนัก มีเวลาทำอะไร มากขึ้นไม่ต้องหางานเสริม ไม่ต้องทำงาน มากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้น อย ากทำอะไร ก็สามารถทำสิ่ งที่ชอบได้

2 เงินออมมีประโ ยชน์มากย ามเกิดวิกฤติ

เพราะชีวิตของคน เรามีความไม่แน่นอนอาจจะมีเหตุไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจึงต้องมี เงินออมเผื่อไว้ ใช้ย ามฉุกเฉิน ไม่ต้องไปพึ่งพาใครเงินออมทำให้เรามีความสุข

คนมีเงินออมมีเงินเก็บ ก็จะไม่เครียดหน้านิ่วคิ้วขมวด เพราะกลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมีค วามสุข มากขึ้น

3 มีเงินออมทำให้เป็นคนที่มีความน่าเ ชื่อถือ

คนไม่มีเงินออมไม่มีสมบัติอะไรเลยจะดูไม่น่าเชื่อถือไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉ พาะหากอายุมากแล้ว แต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมา กขึ้นต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

4 เงินออมมีส่วนช่วยประเทศช าติ

การเก็บเงินออมไว้ ในธนาคารเพื่ อ ให้มีการกู้เงินไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศช าติ ทางอ้อ อม ฟังดูดีมากจริงๆ

เงินออมเป็นหลักฐานค้ำประกันการกู้เงินได้ สำหรับคนที่ทำ ธุรกิจจำเป็นจะต้องมีเงินออม เพราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือ หากจะต้ องทำเรื่องกู้เงินเพื่อซื้ อบ้านที่ดิน

5 เงินออมช่วยทำงานแทนเรา

การนำเงินออมไปลงทุนอย่างการซื้ อหุ้น แ ล้วได้เงินปันผลทุกปีก็ถือว่าเงินออมนั้น ทำงานแทนเรามีรายได้มาเลี้ยงเรา ทุกปี อย่างการซื้ อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้าน ก็จะมีรายได้ จากเงินปันผล ไม่ต่ำก ว่าปีละ100,000บาทเพียงพอต่อ การใช้จ่าย

ในแต่ละเดือนสบาย ๆ ข้ อดีการมีเงินออมยังมีอีกมาก โดยส่วน ใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเอง โ ดยเฉพาะย ามแก่ชราจำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย เพราะทุกวันนี้อย่าไ ปหวังพึ่งพ าใคร มีแต่เงินออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาไ ด้

6 เก็บเงินออมไว้เผื่อ การซ่อมแซมข้ าวของเครื่องใช้

ข้าวของเครื่องใช้ท รั พ ย์สินต่ างๆบ้านรถเครื่องมือ มีโอ กาสชำรุดเสียห า ยต ามวันเวลา ดังนั้นก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุ ง

7 เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้ องใช้เงินในการซื้ อข้าวของเครื่องใช้ ซื้ อปัจจัยที่จำเป็นต่อ การใช้ชีวิต หากมีเ งินออมชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

8 มีเงินออมก็จะไม่เป็น ภาระลูกหลา น

การมีเงินออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลาน บางคนมีรายได้เดือน หลักหมื่นที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เพราะตัวเอง ก็เ จ็ บ ป่ ว ยมี หล า ยโ ร ค ห ากมี เงินอ อมก็จะไม่ลำบากลูกหลาน แต่ เรื่องนี้อาจจ ะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้หากลูกหลาน นิสัยไม่ดีพย าย า มแย่งสมบัติ

9 มีเงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมี เงินออมหากพี่น้องครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงินก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้เพราะคนเรานั้น

ชีวิตมีขึ้น มีลงหากมีเพื่อนที่ดีย ามเดือ ดร้อน ก็ต้องช่วยเหลือกันแต่ละคนก็จะมีคราวเ คราะห์สลับกันไป

10 ตัวอย่างข้ อดีของการมีเงินออมมีเงินเก็บ

ข้ อดีของการมีเงินออมนั้นมี มากหากยังไม่เริ่มการออมเงิน บางทีเหตุผลดีๆสักข้ ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ คุณก็เป็นได้

11 เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงาน

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทำให้งา นบางอย่าง ต้องล้มห า ย ต า ย จากเช่นพนักงานธนาคารสำนักพิมพ์ ดังนั้นก็ต้องเต รียมตัวรับมือ

อย่างบรรดาหนุ่มสาวโรงงาน หากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำง านแทน มนุษย์ ก็จะมีโอ กาสตกงานแน่นอน ดังนั้น ต้องออมเงิน ไว้

ที่มา stand-smiling,meeyim