10 อาหาร ควรมีติดตู้ไว้ในครัว มีไว้อุ่นใจ หิวตอนไหนก็ได้ทาน

หากวันนี้คุณนั้นกำลังมองหาอาหารที่ควรมีไว้ในตู้เย็นและตู้กับข้าว วันนี้เราก็มีอาหารที่อย ากจะมาแนะนำคุณ กับบทความ 10 อาหาร ควรมีติดตู้ไว้ในครัว มีไว้อุ่นใจ หิวตอนไหนก็ได้ทาน ไปดูกันว่ามีอาหารอะไรบ้าง

ขณะที่หล า ยคนกำลังเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์โ ร คร ะ บ า ดที่กำลังกลับมาอีกครั้ง สำหรับโ ร คโ ค วิดที่ทำให้ทั่วประเ ท ศเคยล็ อ คด าว น์เมืองกันไปเมื่อหล า ยเดือนก่อน

ในตอนนี้เริ่มมีการกลับมา ระ บ า ดอีกครั้ง โดยในครั้งนี้เชื่อว่าหล า ยคนน่าจะมีป ระส บการณ์ในการเตรียมรับมือต่อสถานการณ์นี้ โดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมเสบียง อาหารให้มีพร้อมสำหรับการล็ อค ดาวน์หรือ การเก็บตัวอยู่แต่ที่บ้าน งดเว้นการเดินทางไปในที่มีคนเยอะๆ

1 ข้าวส า ร

อาหารหลักที่ต้องเตรียมตุนกันเอาไว้ เพราะจะได้ไม่ต้องเดินทางออ กไปซื้ อบ่อยๆ ข้าวส ารเป็นอาหารที่เราต้องทานทุกวันและแทบทุกมื้ออาหารจึงเป็นหนึ่งสิ่งที่ข า ดไม่ได้เด็ดข า ด

ในการเตรียมตุนเสบียงอาหารให้พอเพียงสำหรับการเก็บ ตั วในช่วงที่มี โ ร ค ร ะ บ า ดนั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องใ ส่ใจ และการซื้ อข้าวของต่างๆก็ควรมีสติในการซื้ อ พิจารณาว่าสิ่งไหนควรซื้ อ บ้างในปริมาณเยอะแค่ไหน หากมีการประก า ศส ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ นขึ้นเราจะได้ป ล อ ด ภั ย แ ละสามารถอยู่กับบ้านได้อ ย่ า ง ไม่ข า ดสิ่งของที่จำเป็น

2 น้ำดื่ม

น้ำเป็นสิ่งแรกที่ต้องเตรียมตุนไว้ให้พอเพียงสำหรับทุกคนในบ้าน เพราะเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการมากที่สุด ร่างกายที่ข า ดน้ำเพียง 2-3 ชั่ วโมง

จะทำให้เราอ่อนเพลียไม่สดชื่น และหากร่างกายข า ดน้ำเพียง 3 วันก็จะทำให้ เ สี ย ชี วิ ตได้ น้ำดื่ม มีอ า ยุ 2 ปีนับจากวันที่ผลิตแต่หากเปิดขวดแล้วควรดื่มให้หมดภายใน 2 สัปดาห์

3 บะหมี่ กึ่ ง สำ เ ร็ จ รู ป

เป็นอาหารสำเร็จรูปที่สามารถเก็บได้นานและสามารถทานได้สะดวก อิ่มท้องได้ง่ายๆเป็นเสบียงที่จำเป็นในช่วงโร ค ระ บ า ดแบบนี้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีอายุ 6 เดือนนับจากวันผลิต

4 ขน มปังกรอบ

เป็นอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานกับร่างกายได้อ ย่ า งดี และยังสามารถเก็บเอาไว้ได้นาน เหมาะกับการตุ น หรือเตรียมเอาไว้เพื่อเป็นเ ส บี ยง ขน มปังกรอบจะมีอ า ยุ 8 เดือนนับจากวันผลิต

5 ช็อ กโกแลต

มีงานวิจัยทางวิทย า ศาสตร์ว่าในช็อ กโกแลตจะมีส า รสำคัญชื่อ ฟลาโวนอยด์ ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระและทำให้ร่างกายห ลั่ งส ารแห่งความสุขออ กมาได้ การทานช็อ กโกแลตจึงสามารถช่วยลดความเครียดที่เกิดขึ้นได้อ ย่ า งดีช็อ กโกแลตมีอายุ 2 ปีนับจากวันผลิต

6 น้ำผึ้ง

น้ำต าลเป็นหนึ่งในอาหารที่ร่างกายต้องการเพื่อใช้เป็นพลังงาน และความหวานจากน้ำผึ้งก็เป็นของจากธรรมช าติ การทานน้ำผึ้งจะช่วยทำให้ส ม อ งแจ่มใส แก้อาการหน้ามืดหรือเวียนหัวได้ดี เรียกว่าดีกว่าการใช้น้ำต าลทรายฟอ กขาว น้ำผึ้งแท้จะไม่มีวันหมดอายุและควรเก็บในภาชนะที่มิดชิด

7 ปลากระป๋อง

อ า ห า รกระป๋องเป็นอีกหนึ่งทางเลือ กที่เราสามารถซื้ อหามาเก็บไว้ เพื่อทานในช่วงที่งดการออ กนอ กบ้านได้อ ย่ า ง ดี ไม่ว่าจะเป็นปลาก ระป๋ อ งหรือปลาทูน่ารวมทั้งอา หารก ระป๋องประเภทต่าง ๆก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมซื้ อหากันไว้ ปลากระป๋ องจะมีอายุ 3 ปีนับจากวันผลิต

8 น้ำพริก

อาหารที่คนไ ท ยคุ้นเคยและทำให้มื้ออาหารของเราง่ายดายขึ้นแถมยังมีรสช าติที่อร่อย เลือ กรสช าติได้หลากหล า ย แค่มีน้ำพริกสักกระปุกทานกับข้าวสวยก็สามารถอิ่มท้องได้อ ย่ า งง่ายๆ น้ำพริกประปุกมีอายุ 1 ปีนับจากวันผลิต

9 น้ำผลไม้กล่อง

น้ำผลไม้กล่องมีวิต ามินและน้ำต าลที่สามารถให้พลังงานและมีรสช าติดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ทานง่ายและสะดวก น้ำผลไม้กล่องมีอายุ 1 ปีนับจากวันผลิต

10 ถั่วอบแห้ง

ถั่วเป็นอา หารที่มีส ารอาหารและคุณค่ าทา งโ ภชนาการเยอะพอสมควร เหมาะในการทานทุกวันเพื่อให้ร่างกายได้รั ส า รอาหารอย่ า งพอเพียงและยังสามารถเก็บได้นานไม่เสียง่ายอีกด้วย

ถั่วอบสามารถเก็บได้นานโดยไม่มีวันหมดอายุ แค่เพียงใช้ภาชนะบรรจุที่มิดชิดไม่มีความ ชื้ นก็จะเก็บได้นานตลอ ดไป

ที่มา krustory