10 ลักษณะของผู้หญิงที่สวย เก่ง ฉลาด น้อยมากๆ ที่จะเจอผู้หญิงลักษณะนี้

เมื่อสังคมทุกวันนนี้ทำให้ผู้หญิงนั้นสามารถที่จะทำงานเก่ง และที่สำคัญยังสวย อีกด้วย แต่ก็ส่วนน้อยมากที่จะเจอคนที่ทั้งสวย เก่ง ฉลาด ครบด้านแบบนี้ และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ 10 ลักษณะของผู้หญิงที่สวย เก่ง ฉลาด น้อยมากๆ ที่จะเจอผู้หญิงลักษณะนี้ ไปดูกันว่าผู้หญิงที่ทั้งสวย เก่ง ฉลาดนัั้นเขาจะเป็นคนแบบไหนกัน

มันเป็นไปไม่ได้หรอ กนะ ที่เราจะเก่งไปซะทุกอย่ าง แต่ทุกวันนี้ สิ่งที่เราทำอยู่นั้นก็คือ เราพย า ย า มเต็มที่ และทำมันให้ดีที่สุดก็เท่านั้นเอง เพราะอย่ างน้อยหากเราทำอย่ างเต็มที่ พย า ย า มกับมันอย่ างสุดความสามารถ

เราก็ไม่ต้องมานั่งร้องไห้เสียใจทีหลัง เราอาจจะไม่เก่งไปเสียทุกอย่ างแต่อย่ างน้อย เราก็พย า ย า มอย่ างเต็มที่ทุกครั้ง พย า ย า มที่จะทำ ให้สุดความสามารถ เท่าที่คนๆนึงจะสามารถทำได้

เรื่องความรักก็เช่นเดียวกัน เราอาจจะไม่เก่งในเรื่องของ ความรัก แต่พอเมื่อเราได้รักใคร เราก็อย า กที่จะเต็มที่กับมัน ทำทุกอย่ างให้ดีที่สุด เท่าที่เราจะสามารถทำให้ได้ คนที่ไม่เก่ง แต่มีความพย า ย า มนั้นน่านับถือมากกว่า

คนที่เก่ง แต่ไม่คิดที่จะพย า ย า มอะไรเลยนะ อย่ างน้อยมันก็ได้เห็นถึงความพย า ย า มของเราเอง

1 ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่เมื่อเค้าทำผิ ดพล าด

แต่ให้โอ กาสคำแนะนำและให้กำลังใจเสมอคนเก่งและฉลาดมัก เป็นผู้ให้โอ กาสคนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้น กระทำความผิ ดและพร้อ ม จะแนะนำชี้ช่องทางให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิ ดของตนเอง ให้เกิดการยอมรับและพัฒนาตนเอง

2 มีความรู้หล า ยด้าน มากกว่าอาชีพที่ทำและมักจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ คนเก่งมักเป็นนักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้า อย่ างมั่นคงแข็งแรงจะไม่ปล่อยให้สูญเสียโอ กา สโดยเฉพาะ เวลา ที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

3 เป็นคนพูดเก่งแต่ไม่พูดมาก

เพราะรู้ว่าเค้าจะฉล าดขึ้นได้ด้วยการฟังคนเก่งจะฟังเยอะเพราะการฟัง มักจะได้สิ่งใหม่ ๆ เข้าตัวอยู่เสมอและจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์ และสร้ างสร รค์มากกว่าพูดในเชิงล บและไม่สร้างสรรค์

4 ไม่อวดความสามารถ

ที่แท้จริงว่าเจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอ เมื่อถึงเวลาต้องใช้มันคนเก่ง และฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงาม

แต่จะใช้การกระทำ เป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่เสมอและเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหา เขาเหล่านั้นมักจะแสดงวิสัยทัศน์ จนเราต้องตะลึง และทึ่งในความสามารถ

5 จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ

มีสมดุลในชีวิตระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำคนเก่ง และฉลาดมักจะเลือ กบริหารเวลาได้อย่ างสมดุลใน

ช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ ทำตรงหน้าเช่นกันเมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อ นคล า ยให้กับตนเองอยู่เสมอ

6 รู้ว่าตัวเองมีความสามารถแต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจ

กับความสามารถของตนเองคนเก่ง และฉลาด มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโ ก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมอง ของตนเอง

และทุกครั้ง ที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้น เป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อนั่น คือหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

7 ไม่ใช้ S o c i a l M e d i a ตลอ ดเวลา

แต่ใช้รับข้ อมูลที่สนใจ และส่ งต่อความคิดดี ๆให้กับคนอื่นเสมอ ยุคนี้ เป็นยุคของข้ อมูลข่าวสาร ตลอ ด 24 ชั่ ว โมง คนเก่งมักจะเลือ กเส พแต่ข้ อมูลดี ๆ

ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน หรือ การบริหารชีวิตและเป็นนักแบ่งปัน เพื่อให้คนอื่นๆได้เส พข้ อมูลดี ๆ ที่เขาคัดสรรมาอย่ างดีแล้ว

8 กลับมายิ้มได้อย่ างรวดเร็ว

แม้จะมีสิ่งเ ลวร้ าย เข้ามาในชีวิตก็ต ามคนเก่ง และฉลาดในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้น สู้ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลงไม่มีใคร

ไม่เคยผิ ดพลาดหรือผิ ดหวังเพียงแต่เขาจะ ไม่จมกับความทุ ก ข์ ตลอ ดเวลาแต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลง

9 ไม่ต้องเป็นผู้นำ

แต่สามารถดึงความสามารถของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอ คนเก่งและฉล าด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยต ามในแนวทาง และความคิด

ของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกีย รติ และนับถือจากความรู้ ความสามารถวิธีคิดและการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอ กเสียง ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

10 อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูงหรือไม่จบจากสถาบันมีชื่อเสียง

แต่มีผลงานการันตีความสามารถเสมอในยุคนี้ ที่คนเก่งสามารถสร้างเวที ให้ตนเอง อาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี แต่ประสบการณ์และ ผลงานต่างหากที่ดี จะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

ที่มา predict-j55, bohatto