10 คุณค่าที่มีในตัวคุณ มากเกินกว่าจะเสียเวลาวิ่งต ามใครที่เขาไม่ได้รัก ไม่สนใจคุณ

หากวันนี้การมีความรักแล้วมันต้องวิ่งต ามใครให้มันเหนื่อย และเสียเวลาชีวิต วันนี้เราจะพาคุณนั้นไปดูว่า คุณค่าในตัวของคุณเอง มีมากเกินกว่าที่จะต้องไปวิ่งต ามใครที่เขาไม่ได้รัก ไม่ได้สใจคุณอีก กับ 10 คุณค่าที่มีในตัวคุณ มากเกินกว่าจะเสียเวลาวิ่งต ามใครที่เขาไม่ได้รัก ไม่สนใจคุณ

1 สิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่ข้างหน้า คุณ ต้ องเชื่อและรอคอยสิ่งนั้น รอคอยสิ่งที่คุณคู่ควร เราไม่ได้มีค่าเพร าะใครมารั ก แต่เรามีค่ายิ่งนัก ถ้าเรารักตัวเอง อย่ าฝืนอะไรก็ต ามที่จะต้องเกิดขึ้น

2 การที่คนคนเดียวปฏิเสธคุณ ไม่ได้ หมายถึง คุณไม่ดีพอ พิสูจน์ให้เขาเห็นว่ าคุณดีพอ

3 คุณอาจไม่ใช่สำหรับบางคน เหมือน ที่บางคนไม่ใช่สำหรับคุณ ยอมรับความจริง

4 โลกนี้ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียว ยังมีคนอี กมากมายที่ต้องการคุณ ให้โอ กาสตัวเอง

5 ยิ่งคุณดื้อดึง และเหนี่ ยวรั้งเขาไว้ คุณยิ่งดูไร้ค่าในสายต าเขา ปล่อยเขาไป

6 คุณต้องรักชีวิตตัวเ อง ต้องโฟกัส ต้องใ ช้ชีวิต ต้องมีความสุข และคุณต้องเข้มแข็ง

7 คุณต้อ งรักตัวเอง และเลือ กสิ่งที่ดีที่ สุดเพื่อตัว เอง ลืมคนที่ไม่รักคุณ

8 คุณมีค่าเกินกว่า ที่จะขอร้องให้ใคร รักคุณ และเขาก็ไม่มีค่าพอ

9 ทุกสิ่ งที่เกิดขึ้น ล้วนมีเหตุผลโชคชะ ต ากำหนดไว้แล้ว ว่าเขาไม่ใช่ เพ ราะคนที่ใช่ ยังเดินทางมาไม่ถึง

10 ดูแลตัวเองให้ดูดี และมีค่า ที่สุด เพรา ะจากนี้คุณจะเ ป็นผู้เลือ ก ไม่ใช่ผู้ถูกเลือ ก

อย่ าพย าย ามเพื่อคนที่ไม่เคยพย าย ามเพื่อคุณ อย่ าไปหาคนที่เห็นค่าคุณ แค่เว ลาที่ เขาต้องการ อย่ าเสียสละความสุขของคุณ เพื่อทำให้ทุกคนมีความสุ ข เริ่มใช้ชีวิตของคุณ และทำให้ตัวเอง มีความสุข ตัดคนบางคนออ กไปจากชีวิ ต แล้วคุณจะมีเวลามากขึ้น ที่จะทำเพื่อตัวเอง

เรียนรู้ว่าถ้าคุณแคร์มากไป คุณ จะลง เอยที่ผิ ดหวัง ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด เพ ราะสุดท้ายไม่ว่าเกิ ดอะไรขึ้น คุณจะเหลือแค่ตัวคุณเอง บอ กคนที่คุณ ห า ยไปจากชีวิตเขาว่า ไม่ใ ช่เพร าะคุณไม่แคร์ แต่เพร าะ เขาไม่เห็นค่าคุณมากพอ

ลืมทุกอย่ างที่ทำให้คุณอ่อนแอ และอยู่กั บสิ่งที่ทำให้คุณเข้มแข็ง คุณมีค่าเกินกว่า จะขอร้องให้ใครมารักคุณ คนที่ไม่รักคุณเขาไม่มีค่าพอให้คุ ณไป เป็นกำลังใจให้นะคะ

ที่มา stand-smiling