10 ข้ อที่ต้องคิดให้ได้ ถ้าอย ากมีรักที่ยืนย าว

ชีวิตของเราทุกคนล้วนแล้วมีแต่สิ่งที่ไม่แน่นอน ไม่ว่าจะชีวิต หรือความรัก บางคนเห็นเขามีชีวิตที่ดี แต่อ ย่ าลืมว่าที่เราเห็นว่าดีแต่สำหรับเขามันอาจจะแย่อยู่ก็ได้ ความรักก็เช่นกัน เห็นเขารักกัน เหมือนจะไปกันรอ ด แต่แล้วก็ต้องเลิกกันไป ดังนั้นการใช้ชีวิตจึงต้องเข้าใจถึงหลักความเป็นจริงให้ได้ แล้วชีวิตเราจะอยู่อ ย่ างมีความสุข

1. น้ำฝนตกลงสู่พื้นดินเพราะฟ้าอุ้มน้ำหนัก ของมันไว้ไม่ไหวน้ำต าของคนเรา ก็เช่นกันตกลงเพราะใจมัน แ บ ก ความหนักต่อไปอีกไม่ไหวแล้วเช่นกัน

2. ความ ล้ ม เ ห ล วไม่ได้เป็นที่มาของความสำเร็จการวิเครา ะ ห์ ว่า เพราะอะไร จึงล้ ม เ ห ล ว แล้วแก้ไขต่างหากคือที่มาของความสำเร็จ

3. เดินออ กจากเงาแห่งความผิ ดพล า ด เ สี ย คุณอาจเคยรักผิ ดคนเ สี ยน้ำต าให้ผิ ดคน ไม่ว่ามันจะผิ ดพ ล า ด สา หั ส เพียงใดแต่เมื่อใดที่คุณกล้าเดินออ กจากเงาแห่ง ความผิ ดพ ล า ด นั้นคุณจะได้พบกับเรื่องราวและผู้คนที่เหมาะสม กับคุณอย่ า งแน่นอน

4. เ ค ล็ ด ลั บความสุขคือ จำในสิ่งที่ดีลืมในสิ่งที่ร้ า ยแต่ คนส่วน มากเอาแต่จำในสิ่งที่ร้ า ยลืมในสิ่งที่ดีจึงไม่มีความสุข

5. คุณอุ้มลูกสาวหนัก 10 กิโล ไม่เคยรู้สึกหนักแม้หนักก็ยังอุ้มเหตุเพราะ คุณรักลูกของคุณให้คุณอุ้มหินหนัก 10 กิโลสัก 10 นาที คุณอย าก วางหิน ลงตั้งแต่นาทีแรก เหตุเพราะคุณไม่ชอบหินก้อนนั้น ว่ากันว่าหากอย า กทำ

แม้ย า กเพียงใดคนเราจะหา วิ ธีทำให้จนสำเร็จ หากไม่อย า กทำ ต่อ ให้ง่ายคนเราจะหาข้ ออ้างเพื่อปฏิเส ธฉะนั้นคนที่คุณเห็นว่าเหยี ย บ ขี้ไก่ไม่ฝ่อ เขาอาจไม่ได้ไร้ความสามารถ แต่อาจเป็น เพราะสิ่งนั้นเป็นงานที่เขาไม่อย า กทำ

6. ชีวิตคนเราเมื่อวานยิ่งมา ยิ่งมากขึ้น พรุ่งนี้ยิ่งมายิ่งน้อยลงอย่ า เอาความทุ ก ข์ของ เมื่อวานเ บี ย ด บั ง ความสุข ของวันนี้ให้มันเหลือน้อยจนน่าเ สี ยดาย คิดให้ได้

7. หากคุณเชื่อมั่น ในใครคนหนึ่งแบบไม่เหลือช่องว่าง ให้ลังเลสงสัยผลลัพธ์มีเพียง 2 ข้ อ หนึ่งคุณจะได้พบกับ คนรู้ใจสองคุณจะได้รับการสั่งสอนว่าใจคนย า กแท้หยั่งถึง

8. เราทุกคนชิน กับการทำร้ าย คนที่ใกล้ชิดเราที่สุด เพราะเราคิดว่าคนเหล่านั้นไม่มีทาง เป็นอื่นไปได้แท้ที่จริงเป็นเพราะเราทำกับคนอื่นอย่ า งนี้ไม่ได้ต่างหาก อย่ า ทะนง

ตัวว่าทำร้ ายคนใกล้ตัวเป็นความน่าภาคภูมิใจคุณนั่นแหละที่ สมควรขอบคุณเขาเหล่านั้น ที่ทนกับความเล ว ร้ าย ที่คุณหยิบยื่นให้เหตุผลเดียวที่เขาทนได้ นั่นก็เพราะรัก

9. เวลา ทำให้คนเราเข้าใจคนรัก พิสูจน์คนรักและผลักใสคนรักให้ห่างไกลกันได้

10. คุยกันถูก ค อก็ไม่เสมอไปว่าจะได้อยู่ด้วยกันคุยกันไม่ถูกคอก็ไม่เสมอไปว่าจะหลี ก หนี ได้พ้น อยู่ด้วยกันได้ก็ใช่ว่าจะอยู่ด้วยกันยืดคนที่อยู่ด้วยกันยืดอาจไม่ใช่อยู่เพราะรักเสมอไป

ที่มา  wansukth