ไม่มีเงินเดือนแต่ก็มีเงินเก็บได้ แค่ทำต าม 6 วิ ธีนี้

การสร้างเป้าหมายชีวิตไม่ให้ล่องลอยจนเกินไปก็เป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นที่ทำให้เราอย ากออมเงิน ถ้าเราไม่รู้ว่าเราออมเงินไปเพื่ออะไร เราจะไม่อย ากออมเงิน แต่อย ากใช้เงิน มากกว่าเพราะเรารู้ว่าเราอย ากได้อะไร การเริ่มออมเงินได้ต้องรู้จักสมการเงินออมโดยการใช้วิ ธีหักออมก่อนใช้เสมอ

วิ ธีการเก็บเงินออมเงินสำหรับคนที่ไม่มีเงินเดือนประจำนั้น สามารถทำได้ไม่ต่างจากพนักงานบริษัททั่วๆไป เพียงแต่เราต้องรู้วิ ธีในการจัดการกับรายรับและบริหารการเงินให้ลงตัว เราก็จะมีเงินเก็บทั้งเงินออม เงินเพื่อ การลงทุน รวมถึงเงินในตอนเกษียณอายุด้วย เพียงเราเรียนรู้หลักงานเงินเหล่านี้

1 ทำป ระ กั น

การทำป ร ะกั นสำหรับบางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องไม่จำเป็น และต้องจ่ายเ บี้ ยแพงๆ แต่หากเกิดความจำเป็นที่จะต้องใช้ขึ้น มา การทำประกันจะสามารถช่วยเหลือ และช่วยพยุงการเงินของเราได้อย่ างมาก เพราะเราไม่รู้ล่วงหน้าว่าอาจต้องใช้ประกันตอนไหนอย่ างไร ดังนั้น จึงควรซื้ อประ กัน ติดเอาไว้บ้างและควรศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์แต่ละตัวให้ละเอียด

2 มีเงินสำรอง

การมีเงินสำรองในย า ม ฉุ ก เ ฉิ นจะทำให้เรามีความมั่นคงทางการเงิน เพราะหากเกิดเรื่องไม่คาดคิดอ ย่ า ง ป่ ว ยหนักหรือเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ทำให้ไม่สามารถทำงานหรือหารายได้ ได้ เงินสำรองตรงนี้ก็จะมาช่วยทำให้เราสามารถดำเนินชี วิ ตต่อได้โดยไม่ขัดสน โดยเงินสำรองที่แนะนำคือ เงินที่เราสามารถใช้ชีวิต และจ่ายรายจ่ายต่างๆได้ เป็นเวลา 6 เดือน เป็น อ ย่ า งต่ำ

3 จัดการเรื่อง ภ า ษี

การวางแผนภ า ษีก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจ อ ย่ า ง เราต้องจัดการให้เรียบร้อย โดยให้เราเตรียมจัดการให้เรียบร้อยตั้งแต่ช่วงต้นปี และทำการเก็บหลักฐานต่างๆไว้อ ย่ างเป็นระเบียบ ทั้งเอกสารที่ใช้ในการลดหย่อนและรายละเอียดต่างๆ ควรใช้เวลาทำอย่ างรอบคอบและถูกต้อง

4 แบ่งรายได้ออ กเป็นส่วนๆ

สำหรับคนที่ไม่มีเงินเดือนประจำทุกเดือน เมื่อเราได้รับรายได้มาไม่ว่าจากทางใด ให้เราทำการแบ่งเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่ง อาจสักประมาณ 10 เพื่อ การลงทุนเสมอ เช่นเมื่อทำธุรกิจอ ย่ างหนึ่งแล้วได้กำไรก็ให้แบ่งต้นทุนและกำไรออ ก จากนั้นให้เก็บเงินต้นทุน มาเพื่อลงทุนต่อไป

5 ให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินเป็นสิ่งจำเป็น มาก เพราะจะช่วยให้เรารู้ว่ามีรายได้และรายจ่ายเท่าไหร่ ควรปรับตัวอ ย่ างไร และจะทำอ ย่ า งไรให้สามารถสร้างรายได้หรือเงินออมเพิ่มขึ้นได้ หากไม่มีการวางแผนการเงินเลยก็จะทำให้เงินรั่วไหลออ กไปจนหมด โดยที่ไม่ทราบที่มาที่ไป

6 การเงินในวันเกษียณ

แม้จะไม่ได้ทำงานราชการแต่เจ้าของธุรกิจก็สามารถมีเงินบำนาญได้ ด้วยการออมเงินและซื้ อ กองทุนรวม โดยเลือ กทำประกันชีวิตแบบบำนาญ หรือสมัครออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือ กอช. ที่จะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล 50-100 สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ก็จะได้รับเงินเช่นเดียวกับเงินบำนาญของข้าราชการ

การจัดการเรื่องเงินๆทองๆนั้น การวางแผนเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญและเริ่มต้นทำ เริ่มต้นสร้างตั้งแต่วันนี้ ยิ่งมีแผนการเงินเร็วเท่าไหร่ก็จะช่วยให้เราสามารถมองภาพรวมของการเงินของตัวเองได้อ ย่ างชัดเจน ช่วยให้มีความมั่นคงทางการเงินตลอ ดไป

ที่มา  krustory