ไม่ต้องแจ้งความ หากเอ กสารสำคัญ 6 อย่ า งนี้ห า ย

หากวันนี้คุณนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เอ กสารสำคัญเหล่านี้ภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้ แต่คุณนั้นทำเอ กสารห า ย และวันนี้เราก็มีเกร็ดความรู้ที่อย ากจะนำเสนอคุณเกี่ยวกับ ไม่ต้องแจ้งความ หากเอ กสารสำคัญ 6 อย่ า งนี้ห า ย ไปดูกันว่ามีเอ กสารสำคัญอะไรบ้างที่ไม่ต้องเสียเวลาไปแจ้งความ แต่สามารถไปติดต่อศูนย์ราชการและทำใหม่ได้เลย

1 บัตรประช าชน = ให้ผู้ที่บัตรประช าชนห า ยนั้นนำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย

2 แผ่นป้ายทะเบียนรถ = แผ่นป้ายทะเบียนรถห า ย ให้นำสมุดคู่มือ การจดทะเบียนรถนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่ งทางบกดำเนินการทำใหม่ได้เลย

3 ใบอนุญาตขับขี่ = ใบอนุญาตขับขี่ห า ย ให้นำบัตรประจำตัวประช าชนไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ได้เลย โดยทำที่กรมการขนส่ งทางบก หรือสำนักงานย่อย และไม่ต้องสอบใบขับขี่รถใหม่ เพียงแค่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เท่านั้น หากเป็นใบขับขี่ตลอ ดชีพก็จะได้ใบขับขี่ตลอ ดชีพเช่นเดิม

4 บัตรประกันสังคม = บัตรประกันสังคม และบัตรรับรองสิทธิรั ก ษ าพย าบาลห า ย ให้นำบัตรประจำตัวประช าชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานประกันสังคมหรือติดต่อผ่านฝ่ายบุคคลของบริษัทตนเอง

5 บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี = บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีห า ย ให้นำบัตรประจำตัวประช าชน/ทะเบียนบ้าน ไปดำเนินการทำบัตรใหม่ได้เลย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เขตของท่าน

6 ทะเบียนบ้าน = ทะเบียนบ้านห า ย ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน โดยมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้เลย

อย่ า งไรก็ต าม การไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เหมือนเป็นหลักฐานยืนยันว่า เอ กสารตัวนี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเราแล้ว ถ้าถูกเอาไปใช้ที่อื่น เราก็สามารถเอา

เอ กสารไปอ้างได้ว่า เราไม่ได้ทำ เพราะเอ กสารได้ห า ยไปก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับที่ต้องหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อออ กบัตรใหม่คนกำหนดจะเป็นหน่วยงานที่ออ กบัตรไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ที่มา parinyacheewit