ไม่ต้องรอไม่ต้องลุ้น ญี่ปุ่นเตรียมแจกคนละ 3 หมื่นทั้ง ประเทศได้ทุกคนรวยจนไม่เกี่ยง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้เผยแพร่จากเว็บไซต์เจแปนไทมส์ โดยได้มีรายงานว่า.นายกรัฐมนตรี

ชินโซ อาเบะ ตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศเพื่อป้องกันการแพ ร่ ร ะบ า ดของโ ค วิ ด 1 9 โดยขณะนี้

ญี่ปุ่นมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 9,000 ราย    ชินโซ อาเบะ ได้งอนุมัติการจัดสรรงบประมาณของรัฐให้กับ

มาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจ เพื่อรับมือกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จากวิ ก ฤตโ ค วิ ด-1 9 โดยเตรียมจะ

ให้เงินช่วยเหลือเยียวยาจำนวน 100000 เยน หรือราว 30000 บ.แก่ประชาชนทุกคน

จะใช้งบประมาณทั้งหมดสูงถึง 180 ล้านล้านเยน หรือราว 54 ล้านล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นงบเศรษฐกิจที่สูงที่สุด

ของญี่ปุ่นเท่าที่เคยมีมาโดยแผนการดังกล่าวนายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ ได้ปรับเปลี่ยนแผนการพิจารณางบ

ปีงบประมาณ 2563เริ่มจากเดือนเมษายน แต่เดิมที่เตรียมจะให้เงินช่วยเหลือจำนวน 300000 เยน หรือราว

90000 บเฉพาะแก่ครอบครัวที่มีรา ยได้ลดลงอย่างมากเนื่องจากกา ร ร ะ บ า ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ คโรน่า

ที่มา ป๋าเถิกเปิดกรุ