ไขข้อสงสัย ผู้ป ระ กั นตน-ข้าราชการ ไม่มีสิทธิ์รับ 5,000 บาท เยีย วย าเกษตร

ไขข้อสงสัย ผู้ป ระ กั นตน-ข้าราชการ ไม่มีสิทธิ์รับ 5,000 บาท เยีย วย าเกษตร

ความคืบหน้าเยีย วย าเกษตรกร โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรณีโครงการเยีย วย าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ผ่านการแจกเงิน 5,000 บาท หลักเกณฑ์เบื้องต้นที่จะได้รับเงินเยีย วย า เริ่มจากการสำรวจทะเบียนเกษตรกร จากนายทะเบียนจำนวน 7 หน่วยงาน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะรวบรวมทะเบียนทั้งหมด เสนอให้สำนักงานเศรษบกิจการเกษตร (สศก.) จัดทำทะเบียนเพื่อเสนอให้กระทรวงการคลัง

เพื่อพิจารณาที่จะจ่ายเงินให้กับประชาชนที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ดังกล่าว ซึางจะให้ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ข า ดรา ยได้

แบบที่ไม่สามรถปฏิบัติงานได้ต ามปกติ ส่วนผู้ที่ยังมีงานทำและสามารถทำงานได้อ ยู่ ถือว่าเป็นกลุ่มที่ยังได้รับผลกระทบ ไม่มากนัก จึงขอเยีย วย ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบสูงๆ ก่อน

ในกรณีข้าราชการที่ทำการเกษตร ต้องรอให้คณะกร รมการกลั่นรองการใช้เงินกู้ พิจารณาว่ากลุ่มนี้จะสามารถรับเงินเยีย วย า 5,000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน ได้หรือไม่ ส่วนกรณีพี่น้องเกษตรกรที่ถูกตั ดสิทธิ์ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่นายทะเบียนของจังหวัดตนเอง ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

วัตถุประสงค์การเยีย วย าในครั้งนี้ รัฐบาลตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากผลกระทบ ทั้งการวางงาน เดือ ดร้อนเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเงินก้อนนี้จะเป็นส่วนช่วยพยุงให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ เมื่อ มีการดำเนินการโครงการนี้ ก็มีการตั้งคณะกร รมการขึ้นมา เพื่อ กำหนดว่าบุคคลกลุ่มใดที่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยีย วย าจากโครงการนี้

โดยคณะกร รมการพิจารณาใช้จ่ายเงินกู้ ได้ออ กหลักเกณฑ์และนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่ง 1 ในหลักเกณฑ์คือ เกษตรกรที่อ ยู่ภายใต้พ.ร.บ.ป ระ กั นสังคมมาตรา 33 หากบุคคลดังกล่าวถูกเลิกจ้าง

หรือถูกพักงาน ป ระ กั นสังคมจะเข้าไปดูแลกลุ่มคนเหล่านี้อ ยู่แล้ว ซึ่งจากการประเมินพบว่า ป ระ กั นสังคมมีการเยีย วย าให้มากกว่า 5,000 บาท ทำให้เมื่อ มีหน่วยงานของรัฐเข้าไปดูแลอ ยู่แล้ว กระทรวงเกษตรฯ

จึงไม่ได้ให้สิทธิ์เยีย วย าในส่วนของแรงงานภาคเกษตรที่อ ยู่ในระบบป ระ กั นสังคมมาตรา 33 เป็นกรณีเดีย วกันกับข้าราชการบำนาญ ที่ถูกกำหนดไว้ว่า ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยีย วย าภายใต้โครงการนี้ด้วย จึงยืนยันว่ากระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้เป็นผู้กำหนดว่าใครจะได้หรือไม่ได้ แต่ดูแลในส่วนของการ รวบรวมบัญชีเกษตรเท่านั้น นายเฉลิมชัยกล่าว

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า จำนวนเงินที่ได้มาเป็นเงินกู้ การใช้จ่ายออ กไปจึงต้องมีความโปร่งใสต ามระเบียนราชการ โดยเสนอที่จะเยีย วย าเกษตรกรเบื้องต้นทั้งหมด 10 ล้ า นร า ย แต่ตรวจสอบความซ้ำซ้อน ที่จะได้รับเพิ่มเติมจากโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้วเหลือ 8.33 ล้านราย เมื่อตรวจความมีตัวตนแล้ว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) จะนำมาตรวจสอบความซ้ำซ้อนอีกครั้ง กรณีเกษตรกรอ ยู่ในระบบป ระ กั นสังคม ข้าราชการบำนาญ

และซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกัน จะเหลือตัวเลขประมาณ 7.8 ล้านราย โดยจำนวนเกษตรกร 7.8 ล้านราย ได้ลงทะเบียนมาก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 แต่ยังมีเกษตรกรบางรายไม่เคยมาทบทวนสิทธิ์ ทางภาครัฐจึงให้ขึ้นทะเบียนใหม่อีกประมาณเกือบ 1 ล้านราย และยังมีอีกกลุ่มที่มีอาชีพเกษตรเช่นกัน

แต่ยังไม่มีการเพาะปลูก เพราะติดปัญหาในเรื่องของแล้ง หรือข้อจำกัดต่างๆ ส่วนนี้ภาครัฐจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มอีกครั้ง ซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีจำนวนประมาณ 1 แสนราย โดยกลุ่มนี้หากตรวจสอบแล้วพบว่า มีสิทธิ์ได้รับการเยีย วย าจากโครงการนี้ จะได้รับเงินเยีย วย าก้อนเดีย ว จำนวน 15,000 บาท