ใส่บาตรเพิ่มบุญ ได้อนิสงส์มาก เสริมชะต า เพิ่มความร ว ย

ใส่บาตรเพิ่มบุญ ได้อนิสงส์มาก เสริมชะต า เพิ่มความร ว ย

วิถีชาวพุทธมีมาย าวนานเป็นร้อยปี กับการใส่บาตรย ามๆ ก่อนไปทำงาน หรือวันเกิด เพื่อความสบายใจและเป็นหลักยึดมั่นทางจิตใจ

การใส่บาตรทำบุญนั้น จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้น ถ้าทำถูกวิธีก็สามารถทำให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จได้ทีเดียว ในวันนี้เรานำเคล็ดลับวิธีการใส่บาตร เพื่อเป็นการเพิ่มความรวยต ามวันเกิด มาฝากให้กับทุกๆคน ทำถูกวิธีเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยการใช้น มสด น้ำผึ้ง และกล้วยสุก

ใส่บาตรทำบุญร่วมด้วย เพื่อเป็นการเปิดโชคได้รับพลังงานบวก และยังเป็นการเสริมเสน่ห์ให้มีศักยภาพอีกด้วย ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ ลองทำกันดูก่อน ตักบาตรทำบุญในครั้งหน้าอย่าลืมทำต าม

เริ่มตักบาตรให้ได้บุญต้องทำแบบนี้

ก่อนอื่นเลยตั้งใจให้ดีว่าต้องการจะทำบุญตักบาตร ตั้งจิตให้มั่นที่อย ากจะทำบุญ แล้วก็ขอพรให้สมหวัง ไม่อับจนปัญญา ขอให้มีสติ มีสมาธิ มีปัญญาในการจัดการกับทุกอย่าง ก่อนจะใส่ก็ไปจัดการจุดธูป 3 ดอ ก กลางแจ้งก่อนนะ ทำการขอขมา โดยเริ่มที่ให้สวดนะโม 3 จบ

แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าขอขมาต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ศั ต รู หมู่ ม า ร หมู่พ า ล ทุกภพ ทุกชาติ ขอให้อโ ห สิ ก ร ร มให้ข า ดจากกัน พอ กล่าวเสร็จแล้ว

ก็เอาของที่เตรียมไว้สำหรับใส่บาตรนั้น มายกขึ้นท่วมศีรษะ พร้อมกับกล่าวคาถานี้

เริ่มที่ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว

นะโม พุทธายะ สิทธัง นะชาลีติ ประสิทธิลาภา ปะสันตะ จิตต า ศรัทธา โหนติ ปิยัง มะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพทิสา สะ มา คะ ต า กาละ โภชนะ วิกาล

โภชนา อาคัจฉายะ อาคัจ ฉาหิ ปิยัง มะ มะ สีวะลีจะมหา เถโร สัพพะลาโภ นิรัน ตะรัง ตะมะหัง สัง ฆัง สิระ สา นะมามิ พอสวดจบแล้วให้กล่าวคำนี้ต่อได้เลย

ข้าพเจ้าใส่บาตรถวายพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติทั้งหล า ย ขอให้ ผู้มีฤทธิ์ในดิน น้ำ ลม ไฟ จงรู้ว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ทำนุบำรุง ศ า ส น า ขอให้

( เอ่ยชื่อตัวเอง ) ( วัน เดือน ปี ) จงสว่างไสว ปรากฏในแ ด น พุ ท ธ ศ า สน า ขอความไม่มีความ จ น ความ ทุ ก ข์ จงอย่าได้เ กิ ด แก่ข้าพเจ้าอีกเลย

พอเสร็จจากการตักบาตรแล้วก็ให้ตั้งนะโม 3 จบอีก แล้วก็ให้กล่าวว่า กุ ศ ลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์

ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดชปัญญา โภคะ

ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมี เต็มขั้น เกิดสภาวธรรม ต ามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพ ทุกชาติ โดยเร็วเทอญ

และ ขออุทิศให้ เจ้าก ร ร ม นายเ ว ร ทุกภพทุกชา ติ ศั ต รู หมู่ม า ร หมู่พ า ล ทุกภพทุกชาติ

ขอให้อ โ ห สิ ก ร ร ม ขอให้ข า ดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ ค้ำจุนข้าพเจ้า หากเตรียมน้ำมาก็กรวดน้ำด้วยจะดีมาก ๆ เลย โดยจะต้องกรวดน้ำให้ถูกหลัก

การกรวดน้ำและคำอธิษฐาน

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า ( เอ่ยชื่อตัวเอง ) ได้ทำโดยสะอาด ทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยกุศลผลบุญในครั้งนี้

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญทั้งหล า ยไปหายัง พ่อ แม่ บรรพ บุ รุ ษ ที่ ล่ ว ง ลั บไปแล้ว

และ มเ ห สิ กขา เ ทว บุ ต ร เ ทว ดาผู้รั กษ า บ้าน เมื องทุกฝ่าย ทุกแห่ง ทุกที่ อันรั ก ษ าสถานที่นี้ เป็นประธานและรั ก ษ ายังภายบน อากาศ

อันมีความหมาย มีอากาศา เ ท ว ด า พ ร ะ ย า อินทร์ พ ร ะพ ร หมพ ร ะย าย ม ร า ช ครูอาจารย์

เทวดาทั้งหล า ย สิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ทั้งหล า ย ที่ไว้อยู่ในบ้าน ทั้งหล า ย ตลอ ดจน เจ้าก ร ร มนายเ ว รของข้าพเจ้าที่มีมาในอดีตชาติ

ซึ่งเกิดมาชาตินี้เป็นคนก็ดี เป็นสั ต ว์ก็ดี เป็นเ ป ร ต วิสัย สั ม ภเ ว สีที่ไหน หรือเป็นโ ร ค า พ ย า ธิ ที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า ( เอ่ยชื่อตัวเอง )

ก็ดี ขอให้มารับเอาส่วนบุญกุศาลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ขอให้มีความสุข ความสบาย ด้วยกันทุกฝ่าย

ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า ( เอ่ยชื่อตัวเอง ) ได้ทำในครั้งนี้ ขอให้นายหนังสือทั้ง 32 องค์ จดเอาล า ยหมายเอาชื่อของข้าพเจ้าใส่ไว้ในสุวรรณบัตรเงิน สุวรรณบัตรคำอย่าได้ผิดพลาดหรือสูญห า ยฉายะอิวะ

ขอให้บุญกุศลของข้าพเจ้าที่ได้ทำในครั้งนี้ เป็นดังร่มเงา ติดต ามข้าพเจ้าไปในทุกภพชาติ และนับแต่ชาตินี้เป็นต้นไป จนถึง พ ร ะ นิ พ พานเป็นที่สุด ด้วยเทอญ ด้วยคำอธิษฐานของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ข้าพเจ้า ( เอ่ยชื่อตนเอง ) ขอพระแม่ธรณีและโลกทั้ง 3 รับรู้ รับทราบไว้ด้วยเทอญ

พอ กล่าวเสร็จแล้วก็ทำการกรวดน้ำลงพื้นดินได้เลย ทำต ามนี้จะเป็นการกรวดน้ำตักบาตรที่ได้บุญกุศลยิ่ง สำหรับใครที่ไม่มีเวลาทำบุญ ทำทานเลย

ลองหาเวลาตื่นเช้ามาตักบาตรหน้าบ้านตัวเองง่าย ๆ ก็ได้นะ โดยไม่ต้องไปถึงวัดเลย ใช้เวลาเพียงไม่นานเท่านั้น หากทำได้จะเป็นการเสริมสิริ ม ง ค ลให้กับ ชี วิ ตเป็นอ่ย่างมาก

ขอขอบคุณ เพจธรรมะ