ใส่บาตรย ามเช้าเพิ่มบุญต ามวันเกิด ทำถูกวิ ธี เสริมโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมามากมาย

วันนี้เราจะพาคุณไปทำบุญใส่บาตรย ามเช้าๆ ต ามวันเกิดของคุณเอง ยิ่งคุณทำถูกต้องมากเท่าไร ชีวิตคุณและครอบครัวของคุรก็จะได้รับผลบุญมากขึ้นเท่านั้น และยังเสริมเรื่องการงาน การเงินให้คุณได้อีกด้วย กับบทความ ใส่บาตรย ามเช้าเพิ่มบุญต ามวันเกิด ทำถูกวิ ธี เสริมโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมามากมาย ไปดูกันว่าการใส่บาตรที่ถูกต้อง ถูกวิธีนั้นทำได้อย่ างไร

สำหรับคนที่ชอบทำบุญด้วยการใส่บาตรบ่อยๆ คงจะพอทราบดีว่าหลังจากที่เราตักบาตรทุกครั้ง เราจะรู้สึกสบายใจ เบาใจขึ้นได้อ ย่ า งมาก ทั้งนี้หากวิธีการใส่บาตรของเราเป็นไปต ามขั้นตอนและวิธีที่ถูกต้อง

ยิ่งจะช่วยให้เราเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกด้านได้ เราจึงนำเรื่องการทำบุญให้ถูกวิธีมาฝากทุกคนกันเพื่อเสริมความเป็น มงคลให้กับชีวิต ช่วยให้ผ่ า นพ้นเรื่องราวก ลุ้ ม ใ จหรือเหตุการณ์ร้ า ยๆไปได้อ ย่ างแคล้ วคล าด ป ล อ ด ภั ยเสมอ

การใส่บาตรที่จะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้น ให้เราใช้ น มสด น้ำผึ้งและกล้วยสุก ใส่บาตรร่วมด้วย เป็นการเปิดรับพลังดีๆและยังช่วยเสริมเสน่ห์ให้กับตัวผู้ใส่บาตรอีกด้วย

การใส่บาตรทำบุญ
เริ่มจากให้ตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งใจมั่นที่อย ากจะทำบุญแล้วขอให้สมหวังในการขอพร ไม่ให้อับจนหนทาง ขอให้ตัวเองมีสติ สมาธิ และมีปัญญาเสมอ เพียงมีปัญญาก็จะสามารถจัดการกับเรื่องราวต่างๆได้

เริ่มจากจุดธูป 3 ด อ กกลางแจ้ง เพื่อเป็นการขอขมา

จากนั้นให้ตั้งสวด นะโม ( 3 จบ ) แล้วกล่าวว่า

‘ข้าพเจ้าขอขมาต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ศัตรห มู่ ม าร ห มู่พ าล ทุกภพทุกช าติ ขอให้อโหสิ กร ร มให้ข า ดจากกัน’

เมื่อ กล่าวจบให้นำของที่เตรียมใส่บาตรยกขึ้นบนศีรษะ พร้อมกับกล่าวค าถ า

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวต ามนี้

นะโม พุทธายะ สิธนัง นะช าลีติ ประสิทธิลาภา,

ปะสันตะ จิตต า ศรัทธา โหนติ ปิยัง มะมะ,

สัพเพชะนา พะหู ชะนา, สัพเพทิสา สะ มะ คะ ต า,

กาละ โภชนะ วิกาลโภชนา,

อาคัจฉายะ อาคัจ ฉาหิ ปิยัง มะมะ,

สีวะลีจะมหา เถโร สัพพะลาโภ นิรัน ตะรัง,

ตะมะหัง สัง ฆัง สิระ สา นะมามิ เมื่อสวดจบให้กล่าวคำดังนี้

ข้าฯใส่บาตรถวายพ ร ะ พุ ท ธ พ ร ะธ ร ร ม พระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติทั้งหล า ย

ขอให้ผู้มีฤทธิ์ในดินน้ำลมไฟ จงรับรู้ว่า ข้าฯเป็นผู้ทำนุบำรุงศ าส น า ขอให้ข้าฯ ( เอ่ยชื่อตัวเอง และ วันเดือนปีเกิด )

จงสว่างไสวปรากฎในแดนพุ ท ธ ศ า ส น า ขอความไม่มี ความจน ความทุ ก ข์ จงอ ย่ าได้เกิดแก่ข้าฯอีกเลย

จากนั้นให้เริ่มตักบาตรแล้วตั้งนะโม 3 จบอีกครั้งพร้อมกล่าวคำ

‘กุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่พ ร ะ สั ม มา สั ม พุ ท ธ เ จ้ าทั้ง 5 พ ระ อ งค์

ขอให้ทุกพระองค์นำส่ งบุญให้ข้าฯ มีเดชปัญญา โภคะ ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่อง

ขอให้มีบุญบารมี เต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ต ามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกช าติโดยเร็วเทอญ

และขออุทิศให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รทุก ภ พทุกช าติ ศั ต รู ห มู่ ม า ห มู่ พ าล ทุกภพทุกช าติ

ขอให้อโหสิก ร ร ม ขอให้ข า ดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าฯ’ เมื่อ กล่าวจบหากเราเตรียมน้ำมาเพื่อ กรวดน้ำ ก็ให้กรวดน้ำได้ตอนนี้เลย

การกรวดน้ำและการอธิษฐาน

ด้วยกุศลผลบุญที่ข้าฯได้ทำโดยสะอาด ทั้งกายวาจาใจ ด้วยกุศลผลบุญในครั้งนี้ ข้าฯขออุทิศส่วนบุญทั้งหล า ยไปยัง พ่อแม่บ รรพบุ รุษที่ล่วงลับไปแล้ว และมเหสีก ขาเทว บุตร เทวดาผู้รั ก ษ าบ้านเมือ งทุกฝ่ายทุกแ ห่งทุกที่ อันรั ก ษ าสถานที่นี้เป็นประธาน

และรั ก ษ ายังเบื้องบนอากาศอันมีความหมาย มีอากาศาเทวดาพระย าอินทร์ พระพรหม พระย าย ามราช ครูบาอาจารย์ เทวดาทั้งหล า ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไว้อยู่ในบ้านทั้งหล า ย ตลอ ดจนเจ้าก รร มนายเ ว รของข้าฯที่มีมาในอดีตช าติ

ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นคนก็ดีเป็นเ ห ร ตวิ สัยสั มภ เว สี หรือเป็น โ ร ค าพ ย าธิ ที่เกิด ขึ้นกับข้าฯ ก็ดี ขอให้มารับส่วนบุญของข้าฯที่ได้ทำในวันนี้ ขอให้ความสุขความสบายเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย ด้วยบุญที่ข้าฯได้ทำในครั้งนี้

ขอให้นายหนังสือทั้ง 32 องค์ จดเอาล า ยหมายเอาชื่อของข้าฯ ใส่ไว้ในสุ วรร ณ บัตรเงิน สุวรรณบัตรคำ อ ย่ าได้ผิดพลาดหรือสู ญห ายฉายะอิวะ ขอให้บุญกุศลของข้าฯที่ทำให้ครั้งนี้เป็นดังร่มเงาติดต ามข้าฯไปในทุกภพทุกช าติ

และนับแต่ช าตินี้เป็นต้นไป จนถึงพ ร ะนิ พพานเป็นที่สุดด้วยเทอญ ด้วยคำอธิษฐานของข้าฯในครั้งนี้ ข้าฯ ( เอ่ยชื่อ ) ขอให้พระแม่ธรณีและโลกทั้ง 3 ได้รับรู้รับทร าบไว้ด้วยเทอญ

หลังจากกล่าวจบก็ให้เทน้ำ กรวดน้ำลงพื้นได้เลย ซึ่งการกรวดน้ำนั้นเป็นสิ่งที่ดีและควรทำทุกครั้งที่มีโอ กาสเพราะจะช่วยให้เราเกิดด ว งต าเห็นธ ร รม และผ่ านพ้ นปัญหาที่คอยผจญ ได้อ ย่ า งง่ า ย ด า ยยิ่งขึ้น

การกรวดน้ำนั้นได้กุศลแรงมาก หากไม่สามารถไปทำบุญที่วัดได้ ก็สามารถใส่บาตรกับพระที่เดินบิณฑบาตรในตอนเช้าก็ได้เช่นกันเป็นการเสริมความเป็น มงคลและสร้างความดีงามให้กับจิตใจและทำให้ชีวิตดีขึ้นอ ย่ า งมากเลยทีเดียว

ที่มา krustory