ใครทำบุญกับคนไม่ขึ้น มีห นี้สินเยอะ ให้สะสมเหรียญ 10 ห่อผ้าขาวไว้

ใครทำบุญกับคนไม่ขึ้น มีห นี้สินเยอะ ให้สะสมเหรียญ 10 ห่อผ้าขาวไว้

หล า ยๆ คนเป็นกันไหมค่ะ เราชอบช่วยเหลือคน ไม่ว่าจะเป็นการให้หยิบยืมสิ่งของ เงินทอง แต่เขากลับไม่เคยรู้บุญคุณที่เรามีต่อเขาเลย นี้เราอาจจะเป็นคนทำบุญกับคนไม่ขึ้นก็เป็นไได้ วันนี้เรามีวิธีแก้ก ร ร มสำหรับใครที่ห นี้สินเยอะ ไม่สามารถใช้ห นี้หมดได้โดยเร็ว และคนที่ทำบุญกับคำไม่ขึ้น มาบอ กค่ะ

บุญ หมายถึงการชำระหรือล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในงาน มงคล หรืออวมงคล ถ้าจะทำให้ถูกต้องและได้ผลดี ควรเป็นเรื่องของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด ไม่ใช่ทำด้วยความโลภ ความโ ก ร ธ หรือ ความหลง

เชื่ออะไรว่าปัญหาทุกครัวเรือนจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินอย่างแน่นอน นับได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ใครหล า ยคนยังหาทางออ กไม่ได้ บางคนต้อง กู้เงิน บางคนก็เกิดมาพร้อมกับกองเงินกองทอง บางคนก็ต้องดิ้นรนสู้ชีวิตกันต่อไปเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า แต่ถ้าหากใครบางคนทำดีเท่าไหร่ ขยันทำงาน มากเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่พอ ทำมากแต่ก็ยังได้น้อย ไม่เหลือกินไม่เหลือใช้ มีห นี้สินที่จะต้องจ่าย เงินเก็บแทบจะไม่มี ให้ลองทำต ามวิธีนี้ดู

สำหรับใครมีปัญหาห นี้สิน ให้สะสมเหรียญ 10 บาท สะสมไปเรื่อยๆไม่ใช่แลกมาให้ครบ เมื่อสะสมครบ 120 เหรียญแล้ว ให้ทำต ามวิธีดังต่อไปนี้

1 ให้เรานำเหรียญที่เราสะสมครบ 120 เหรียญ ห่อด้วยผ้าขาวสะอาด จะเป็นผ้าแบบไหนก็ได้แต่จะต้องสะอาด

2 ให้นำเหรียญของเราที่ได้ ไปถวายตู้ชำระห นี้สงฆ์ หรือจะนำไปช่วยคนที่เขาย ากไร้ก็ได้

3 สำหรับใครที่เอาไปถวายตู้ชำระห นี้สงฆ์ ก่อนนำไปถวายให้กราบพระประธานในโบสถ์ แล้วอาราธนาศีลดังต่อไปนี้

ตั้งนะโม 3 จบก่อน

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สีลานิ ย าจามะ ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ย าจามะ ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ย าจามะ สัพพัง ทะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

แล้วกล่าวต ามว่า หากข้าพเจ้านั้นจงใจ หรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินคุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอ ดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทิศทุกทาง

รวมถึงผู้มีพระคุณ เทวดาประจำตัว เจ้าก ร ม นายเวร และสิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดขึ้น มาลอยๆ โดยตั้งใจก็ดีหรือไม่ได้ตั้งใจก็ดี รับรู้ก็ดีไม่รับรู้ก็ดี ลับหลังก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ด้วยกายวาจาใจของข้าพเจ้า ได้โปรดอโหสิก ร ร มให้แก่ข้าพเจ้าด้วย บัดนี้ข้าพเจ้าขอน้อมรับสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำมา ขอทรงโปรดเมตต า ให้อภั ยแก่ตัวข้าพเจ้าด้วย

หากตัวข้าพเจ้ามีเจ้าของ หรือสิ่งใดติดตัวมา ขอขมาลาโทษ ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ให้เหมือนกับคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดต ามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างมีอิสระซึ่งกันและกัน

ข้าพเจ้าประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลจนถึงปัจจุบันนี้ ส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอ ดทั้งบริวารที่เกี่ยวข้อง จงมีความสุขความเจริญทั้งกายและใจ

อายุวรรณะ สุขะ พละ ลาภยศ สรรเสริญ สติปัญญา บารมี ปฏิภาณ ธนสมบัติ อุปสรรคใดๆ โ ร คภั ยใดๆขอให้ห า ยไปสิ้น ขอให้ข้าพเจ้านั้นมีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิด

สำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมต้อง 120 เหรียญ นั่นก็เพราะว่า 1 เหรียญ 10 บาท แทนจิตของเรา จิตของมนุษย์มี 121 ดังนั้นแล้วจึงจะต้องใช้ 120 เหรียญ

หลังจากนั้นก็นำเงินไปชำระห นี้สงฆ์ คราวนี้หน้าที่การงาน การค้าการขาย การเงินก็จะค่อยๆดีขึ้น เงินเหรียญนี้เป็นเงินของตราแผ่นดิน มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวแทนที่เราได้อโหสิให้กับทุกสิ่งทุกอย่าง

ทั้งนี้การเริ่มต้นชีวิตใหม่ จะต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท อย่าเป็นห นี้เป็นสิน คนที่เป็นห นี้เยอะๆสามารถทำแบบนี้ได้ และสำหรับใครที่บอ กบุญเรื่องราวเหล่านี้ ก็ขอให้ชีวิตประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป มีเงินมีทองมากมายก่ายกองเข้ามาในชีวิตด้วยเถิด