เ ปิ ด 8 สถ า นที่รับ อุทธ ร ณ์สิทธิ์เยี ย ว ย า เกษ ต รก ร ที่ไ ม่ไ ด้รั บเงิน 5 พั นบ า ท

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือของรัฐ ที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงของการแ พ ร่ร ะบ า ดของโ ค วิ ด-1 9

ได้รับเงินสนับสนุนรายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

โดยยังมีการช่วยเหลืออีกทางก็คือกลุ่มของเกษตร ที่ใช้ลงทะเบียนผ่านเว็บ เยียว ย าเกษตรกร วันที่ 19

พฤษภาคม 2563 หลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้มีการลงทะเบียนเกษตรเพื่อให้เกษตรกรรับเงิน

เยีย ว ย าเกษตรกร ซึ่งล่าสุดได้มีหลายคนออกมาแชร์ว่า ได้รับสิทธิ์เงินเยีย ว ย าด้วย ทั้งนี้ บนโลกออนไลน์

หลายคนได้ออกมาเผยถึงสถานะว่า ได้รับสิทธิ์เยีย ว ย าเกษตรกร ซึ่งระบบจะเผยให้เห็นสถานะการโอนเงิน

ตั้งแต่การรับเข้าระบบ โอนเงินครั้งที่ 1, 2, 3 และระบุวันที่ท่านจะได้รับเงิน แต่ในขณะเดียวกัน

อุทธรณ์สิทธิ์เยียวยาเกษตรกรได้ที่ไหน

อย่างไรก็ตาม ยังพบว่า เกษตรกรหลายครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินเยี ย ว ย า 5 พัน

และมีปัญหาต่างๆ ล่าสุด กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้พี่น้องเกษตรกร ชาวสวน ชาวไร่ ชาวสวนยาง ชาวประมง

ผู้เลี้ยงไหม และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่สถานที่ 8 แห่ง ตั้งแต่

วันนี้ถึง 5 มิ.ย. 2563 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ดังนี้

1. กรมส่งเสริมการเกษตร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง

2. กรมประมง ที่สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

3. กรมปศุสัตว์ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง

4. กรมหม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหม 21 แห่ง

5. การยางแห่งประเทศไทย ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด และสาขาทุกแห่ง

6. ย าสูบแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

7. สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด

ที่มา thairath