เอ กสาร 6 อย่ างที่ห า ยแล้ว ไปทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาไปแจ้งความ

หากวันนี้คุณได้ทำเอ กสารสำคัญห า ย อย่ าพึ่งเสียเวลาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพราะมีบางเอ กสารสำคัญที่ไม่ต้องมีใบแจ้งความก็สามารถที่จะทำใหม่ได้เลย วันนี้เราก็มีบมความที่อย ากจะนำเสนอคุณเกี่ยวกับ เอ กสาร 6 อย่ างที่ห า ยแล้ว ไปทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องเสียเวลาไปแจ้งความ ไปดูกันว่าเอ กสารสำคัญนั้นมีเอ กสารอะไรบ้าง

เป็นข่ า วดีสำหรับคนที่เผลอทำเอ กส ารสำคัญต่างๆห า ย จากที่เคยต้องเดินทางไปแจ้งความก่อน จึงจะสามารถทำเอ กส ารใหม่ได้ แต่วันนี้ เอ กส ารบางตัว เมื่อห า ยแล้ว สามารถแจ้งทำใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องแจ้งห า ยแล้ว จะมีตัวไหนบ้าง ไปดูกันเลย

1 บัตรประจำตั ว ผู้เ สี ย ภ า ษี

สามารถทำใหม่ได้ โดยให้ใช้ บัตรประช าชน และทะเบียบ้าน ไปยื่นขอทำใหม่กับ สำนักงานสรรพ า กร ในเขตที่เราอยู่ได้เลย

2 บัตรประช าชน

ไม่ต้องวิ่งไปแจ้งเอ กส ารห า ย ก็สามารถนำทะเบียนบ้านตัวจริงที่มีชื่อของเราอยู่ ไปติดต่อขอแจ้งทำบัตรใหม่ได้เลย

3 ทะเบียนบ้าน

หากทำทะเบียนบ้านห า ยและต้องทำใหม่ ให้เราเข้าไปติดต่อพร้อมกับ เจ้าบ้าน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน และเตรียม หนังสือรับมอบอำนาจ ไปด้วยเพื่อแจ้งทำทะเบียนบ้านเล่มใหม่ได้

4 ใบขับขี่

สะดวกขึ้น มากเมื่อไม่ต้องแจ้งเอ กส ารห า ยก่อน ถ้าทำใบขับขี่ห า ยและต้องการทำใหม่ ให้เราเตรียมบัตรประช าช น ไปที่กรมขนส่ งหรือสำนักงานย่อย เพื่อติดต่อขอทำใบใหม่ได้โดยไม่ต้องสอบ แต่ให้เราเตรียมรูปถ่ายที่จะใช้ติดใบขับขี่ไปด้วย

5 บัตรประกั นสัง ค ม

หากทำบัตรประกันสังคม หรือเอ กส ารรับรองสิทธิ รั ก ษ า พย าบาลต่างๆห า ย เราสามารถทำใบใหม่ได้ โดยการนำบัตรประช าชนไปยื่นขอทำบัตรใหม่ได้ ที่ สำนักงานประกันสังคม ได้เลย

6 ป้ายทะเ บี ย นรถ

หากต้องทำทะเบียนรถใหม่ ให้เราเตรียม สมุดคู่มือ การจดทะเบียนรถ ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่ งทางบก เพื่อขอทำทะเบียนใหม่ได้ ไม่ต้องแจ้งความก่อน

เอ กส ารสำคัญเหล่านี้ แม้ว่าจะสามารถทำใหม่ได้ก็ต าม แต่เราก็ควรที่จะ รั ก ษ าให้ดีไว้ก่อน เพราะเป็นเอ กส ารที่สามารถทำไปใช้ประโยชน์ได้ จากพวกกลุ่มมิ จ ฉ าชี พ หรือผู้ไม่หวังดีควรเก็บรั ก ษ าเอ กส ารสำคัญเหล่านี้ไว้ในที่ปลอ ด ภั ย เสมอ

ที่มา krustory