เราไม่ทิ้งกัน ลุ้น 5000 วันสุดท้าย ล็อต 4 จ่าย 9 แสนราย

เราไม่ทิ้งกัน ลุ้น 5000 วันสุดท้าย ล็อต 4 จ่าย 9 แสนราย

ลุ้นกันวันต่อวัน คนที่ยังไม่ได้ก็มีความหวัง จากเงินเยี ยวย า 5000 บาท ล่าสุด วันที่ 21 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังจะทำการโอนเงิน 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน

ในรอบที่ 4 การโ อ นเงินในรอบนี้แบ่งเป็น 2 วัน ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2563 รวมทั้งสิ้น 9 แสนราย ซึ่งในวันนี้ (21 เมษายน 2563) จะเป็นวันสุดท้ายในการโอนเงินรอบนี้

สำหรับการแจกเงินในรอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2563 จำนวน 9 แสนรายนี้ กระทรวงการคลังไม่ได้เปิดเผยข้อ มูลว่า ยอ ดเฉลี่ยการแบ่งจ่ายทั้ง 9 แสนราย ระหว่างของทั้ง 2 วัน นั้นมีกี่ราย ซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้รับสามารถลุ้นเพื่อรับเงินได้เลย

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยยอ ดลงทะเบียนล่าสุด วันที่ 17 เมษายน 2563 ว่า มีการลงทะเบียนรวม 28 ล้านรายการ ในจำนวนนี้ เมื่อหักการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออ กแล้ว คงเหลือจำนวนผู้ลงทะเบียน 23.5 ล้านคน

โดยจากสถานะการตรวจสอบและคัดกรองล่าสุดพบว่า เป็นผู้ผ่านฐานข้อ มูลของกรมการปกครอง 21.1 ล้านคน ไม่ผ่านฐานข้อ มูลของกรมการปกครอง 1.8 ล้านคน และอ ยู่ระหว่างการพิจารณา 6 แสนคน

สำหรับกลุ่มผู้ผ่านฐานข้อ มูลกรมการปกครองสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ 10.6 ล้านคน ได้ส่ง SMS แจ้งผลการคัดกรองแล้ว 4.7 ล้านคน ส่วนที่เหลือทั้งหมด จะได้รับ SMS ภายในสัปดาห์นี้

โดยในจำนวนดังกล่าว ระบบคัดกรองสถานะส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร จำนวน 6 ล้านคน ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ต ามมารตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบทุนเกิน 6 เดือน จำนวน 9.2 แสนคน เป็นนักเ รียนนักศึก ษา 7 แสนคน และทำอาชีพค้า ข ายอ อ นไลน์ จำนวน 4 แสนคน

กรณีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองสามารถขอทบทวนสิทธิ์ได้แล้วที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยจะเปิดรับผ่านช่องทางออนไลน์นี้เท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้เตรียมข้อ มูลสำคัญ

และกรอ กข้อ มูลให้ถูกต้อง เช่น อาชีพของผู้ลงทะเบียน สถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และยืนยันว่า นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอ กระบบ หากทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย จะได้รับการดูแลในมาตรการดังกล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดวันปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 22 เมษายนนี้ เวลา 24.00 น.