เราไม่ทิ้งกัน ยื่นข อทบทว นสิทธิเส ร็จแล้ว ต้องทำอะไรต่อ มีขั้นตอนแบบนี้

เราไม่ทิ้งกัน ยื่นข อทบทว นสิทธิเส ร็จแล้ว ต้องทำอะไรต่อ มีขั้นตอนแบบนี้

เริ่ มวันนี้สำหรับ คนที่ไม่ผ่านการลงทะเบี ย น ในรอบแรก ที่ลงทะเบียนรัฐบาลเปิดให้มีการยื่นขอทบทวนสิทธิ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เยี ยวย า 5000 บาท วันที่ 20 เมษายน 2563 เป็นวันแรก ซึ่งหลายคนก็ได้ยื่นเรื่องผ่านเรียบร้อ ยแล้ว

จะมาอธิบายถึงขั้นตอนหลังจากที่ยื่นขอทบทวนสิทธิลงทะเบียน 5,000 บาท เสร็จเรียบร้อ ยแล้วว่า จะต้องทำยังไงต่อไป ดังนี้

1. รอ การติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

2. เจ้าหน้าที่จะนัดหมาย เพื่อลงไปตรวจสอบพื้นที่จริงของผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ พร้อ มกับถ่ายรูปผู้ทบทวนสิทธิ สถานที่ทำงานเก็บเอาไว้ หรือถ้ามีหลักฐานเกี่ ยวกับเอ กสาร เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า ก็เตรียมเอาไว้ด้วย

3. หากทบทวนสิทธิผ่าน ได้รับผลก ระท บจาก C O V I D-1 9 จริง ก็จะได้รับเงินง ว ดแรกจำนวน 10,000 บาทในทันที เนื่องจากรวมกับเงิ นเยี ยวย า 5,000 บาทช่วงเดือนเมษาย น