เราชนะ เช็ กเลย อาชีพไหน ได้ชั วร์ 7,000 บาท

เราชนะ เช็ กเลย อาชีพไหน ได้ชั วร์ 7,000 บาท

ความคืบหน้าของโครงการ เราชนะ โดยล่าสุด จากกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการเยีย วย าผู้ได้รับผลกระทบ ระลอ ก 2 จำนวน 3,500 บาท ติดต่อ กัน 2 เดือน รวมได้รับคนละ 7,000 บาท

โดยจะเสนอ ครม. พิจารณาในวันที่ 19 ม.ค.ว่า มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน จะมีความชัดเจนในเรื่องเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 19 มกราคม 2564

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยีย วย า 3,500 บาท ติดต่อ กัน 2 เดือน รวมเป็น 7,000 บาท นั้น เบื้องต้นมีเกณฑ์คล้ายกับเราไม่ทิ้งกันคือ กลุ่มอาชีพอิสระที่ไม่อ ยู่ในระบบ เช่น ค้ าข า ย ผู้ขับรถแท็กซี่ ผู้ขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ขับรถส่งอาหาร (ฟู้ดดิลิเวอรี) เป็นต้น ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ได้รับเงินเยีย วย า 7,000 บาท ในรอบนี้เช่นกัน รวมทั้งกลุ่มเกษตรกร ที่จะเยีย วย าในรอบเดีย วกันนี้ด้วย

ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน ที่มีฐานข้อ มูลอ ยู่ในระบบของกระทรวงการคลังแล้วนั้น ก็จะได้รับสิทธิอัตโนมัติ โดยไม้ต้องลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับเงินดังกล่าว ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ประมาณ 13.8 ล้านคน หากรายได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะได้รับสิทธิอัตโนมัติเช่นกัน โดยจะใช้วิธีการโอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

อย่างไรก็ต ามสำหรับกลุ่มที่จะไม่ได้รับเงินเยีย วย าในเบื้องต้นคือ กลุ่มผู้มีป ระกั นสังคม ต ามมาตรา 33 คือ พนักงานเอ กชนทั่วไป หรือ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง

ซึ่งจะได้รับการเยีย วย าโดยป ระกั นสังคมเป็นผู้ดูแล และกลุ่มข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งกลุ่มผู้ทำอาชีพอิสระ แต่มีรายได้สูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด