เยีย วย าเกษตรกร ธ.ก.ส. โอนเงินทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เยีย วย าเกษตรกร ธ.ก.ส. โอนเงินทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ความคืบหน้าโครงการเยีย วย าเกษตรกร จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ รายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150,000 ล้านบาท ต ามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ล่าสุด นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกร รมการธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยว่า ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการจ่ า ยเงินช่ว ยเหลื อเยีย วย าเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ต ามมติคณะรัฐมนตรี

โดยจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 10 ล้านราย โดยเริ่มทยอ ยโอนเงินผ่าน ธ.ก.ส. ทุกสาขากว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2563 ที่ผ่านมา วันละประมาณ 1 ล้านราย ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยีย วย า แต่ยังไม่สามารถโอ นเงิ นได้อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ร้อ ยละ 97 ไม่พบบัญชีเงินฝาก จึงขอให้เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์ ให้ตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งเลขบัญชีรับโอนในเว็บไซต์ www.เยีย วย าเกษตรกร.com โดยเร็ว ซึ่งเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2563 กษ. ได้ส่งข้อ มูลเกษตรกรกลุ่มที่ 1 รอบ 2 ให้ ธ.ก.ส. อีกจำนวน 3,519,434 ราย ซึ่งได้มีการวางแผนจ่ายตั้งแต่วันที่ 22-29 พ.ค. 2563

อย่างไรก็ต าม สำหรับเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่อ ยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อ มูลทะเบียนเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนใหม่เพิ่มเติม เมื่อได้รับรา ยชื่อจากเกษตรกร และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ธ.ก.ส. จะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไป