เยียวย าเกษตรกร ได้รับสิทธิ์แต่เงินไม่เข้า แก้ไขไม่ย าก

เยียวย าเกษตรกร ได้รับสิทธิ์แต่เงินไม่เข้า แก้ไขไม่ย าก

คืบหน้าจากมาตรการเยียวย าเกษตรกร ที่ ธ.ก.ส. ได้ทยอ ยโอนเงินเยียวย า 5,000 บาท รวม 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกกฎาคม)

ให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยเกษตรกรที่ได้รับสิ ท ธิ์นั้นจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการ ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

ทั้งนี้ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว สามารถแจ้งช่องทางการ รับเงินโอน และสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ www.เยีย วย าเกษตรกร.com

สำหรับวิ ธีตรวจสอบผลการโอนเงินเยี ยวย าเกษตรกร มีดังต่อไปนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.เยี ยวย าเกษตรกร.com

2. กดคลิกคำว่า “ตรวจสอบผลการโอนเงิน”

3. กรอ กหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

4. กรอ กหมายเลข 4 ตัว รหัสความปลอ ดภัย

5. กดคำว่า “ตรวจสอบ”

จากนั้นระบบจะแสดงสถานะการโอนเงิน โดยมีทั้งกรณีที่โอนเงินสำเร็จ และกรณีที่โอนเงินไม่สำเร็จ ดังนี้

กร ณีที่ 1 ท่านได้รับสิทธิ์ ได้รับเงินโอน 5,000 บาท วันที่ xx-xx-xxxx

กร ณีที่ 2 ท่านได้รับสิทธิ์ โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากปิดบัญชี โปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี

ก ร ณีที่ 3 ท่านได้รับสิทธิ์ โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากบัญชีไม่เคลื่อนไหว/ติดข้อจำกัดบัญชี โปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี

กรณีที่ 4 ท่านได้รับสิทธิ์ โอนเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากบัญชีถูกอายัด โปรดติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชี

กร ณีที่ 5 ท่านได้รับสิทธิ์ รอโอนเงิน

กรณีที่ 6 เตรียมส่งโอน

ก รณีที่ 7 เลขบัตรประชาชนของท่านถูกยกเลิก โปรดตรวจสอบหน่วยงานออ กบัตร

กร ณีที่ 8 อ ยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบสิทธิ์จากหน่วยงานรับขึ้นทะเบียน หมายความว่า อ ยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบข้อ มูลการเป็นเกษตรกร

จากนั้นจะจัดส่งข้อ มูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะส่งร า ยชื่อให้แก่ ธ.ก.ส. อีกครั้งหนึ่ง

สำหรับท่านที่สงสัยเกี่ยวกับสิทธิ์ของการเป็นเกษตรกร กรุณาติดต่อ หน่วยงานรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.