เช็ คเล ยประกันร ายได้ กลุ่มเดียวเท่ านั้น เงินเข้า 29 มกราคม

เป็นข่า วดีสำหรับเกษตรกร ชาวสวนย าง โดยการย างแห่งประเทศไทย แจ้งความคืบหน้ าโครงการประกันร ายได้เกษตรกรชาวส วนย าง ระยะที่ 2ดำเนินการจ่ ายเ งินชดเ ชยส่วนต่ างแล้ว

โดยงวดที่ 1 – 2 ต.ค.และพ.ย.63จ่ายเงิ นชดเชยส่วนต่างเฉพาะน้ำย างสดและย างก้ อนถ้วย เป็นเงิ นรวม 1.32 พัน ล้ านบ าทส่วนแผ่ นย างดิ บไม่ต้องจ่ายเ งินชดเช ยส่วนต่าง. งวดที่ 3 ค าดว่า ธ.ก.ส.

จะเริ่มจ่ายประมาณวันที่ 29 ม.ค.นี้ส่วนเกษ ตรกรที่ผ่ านการเข้ ารวมโครงการประกันร ายได้ ระยะที่ 1 และมีคุณสมบัติครบถ้ น

(ขึ้นทะเบี ยนก่อน 12 ส.ค. 62) ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงิ นเข้ าบัญ ชีเกษตรกรแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่ านมา. ตรวจสอบการโอนเงิ นประกันร า ยได้ ตลอ ด 24 ชม.

ที่มา  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์