เช็ กด่ ว นก่อนห มดสิ ทธิ์ โทรฟรี 100 นาที ทุกเครือข่าย 45 วัน

เช็กด่ ว นก่อนห มดสิ ทธิ์ โทรฟรี 100 นาที ทุกเครือข่าย 45 วัน

อีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือประชาชนในด้าน โทรค มน าค ม รายงานว่า นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเห ลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือว่า

กสทช.หารือกับโอเป อเรเต อร์ทั้ง 5 ราย และได้ข้อ ยุติว่าจะเปิดให้ผู้ใช้บริการโทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที เป็นระยะเวลา 45 วัน โดยจะเปิดให้กดรับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1-15 พ.ค.นี้

ประชาชนสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พ.ค. 2563 โดยกด * 170 * ต ามด้วยหมายเลขบัต รประช าชน 13 หลัก จากนั้นกด # แล้วกดโทรออ ก ภายหลังได้รับ SMS ยืนยันจะสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที โดยมีระยะเวลาการใช้งาน 45 วัน

เงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์

– สิทธิ์นี้สำหรับประชาชนคนไทยทุกคน
– 1 เลขหมาย ต่อ 1 ค่ายมือถือ ต่อ 1 สิทธิ์
– นิติบุคคลไม่ได้รับสิทธิ์