อ ย่ าฝ า กทั้ งห้องไว้กั บไฟ ห ล อ ดเดียว อ ย่ าฝากทั้ งชี วิ ตไว้กั บร า ยได้ท า งเดี ย ว

อ ย่ าฝ า กทั้ งห้องไว้กั บไฟ ห ล อ ดเดียว อ ย่ าฝากทั้ งชี วิ ตไว้กั บร า ยได้ท า งเดี ย ว

เรียกได้ว่าถ้าใครได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คงจะรู้ดีว่า บ้านเมื่องเรานั้นเศ ร ษ ฐกิจเริ่มแ ย่

การที่เราทำงานประจำหลายคนอาจจะบ่นว่าการเป็นพนักงานประจำ ก็ไม่ต่างจากการ

ทำงานเช้าชามเย็นชาม ตื่นเช้าไปทำงาน ตอนเย็นก็กลับบ้าน ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นมากนัก

งานที่ทำก็เหมือน ๆ กันทุกวัน บางครั้งก็เต็มไปด้วยความเครี ย ดจากการทำงานค่อนข้างสูง

แต่ถึงแม้จะบ่นไปอย่างนั้น คนทำงานหลายคนก็ยังเลื อ กที่

จะเป็นพนักงานประจำอยู่ดี ด้วยเหตุผลหลายอย่างที่แตกต่างกันไป

และก็มีหลายเหตุผลที่หลายคนนั้นไม่ชอบที่จะทำงานประจำ

แถมยังมีข่าวปิดตัวลงของบริษัทมากมายได้ปิดตัวลงและเลิกจ้างพนักงานมากกว่า 400 ชีวิต และวันนี้

เรานั้นมีบทความดีๆ เผื่อว่าใครนั้นอยากอ่านค่ะ แล้วจะได้คิดดูว่า

“ถ้าวันนึงเราเจอเหตุกา รณ์แบบนั้น เราจะมีทางไปหรือเปล่า”

รา ยได้ทางเดียวเหมือนมี ห ล อ ดไฟดวงเดียวในห้อง เพราะได้เท่าเดิมทุกเดือน แม้กำลังไฟจะแรงมาก

แต่ถ้าหลอดขาด ทั้งห้องก็มืดมิด บางคนบอกว่า ทำงา น ป ร ะจำ มีอาชี พ ที่มั่นคง นั่นไม่เสมอไป

เพราะว่า มันไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตเราสักอย่าง

รา ยได้หลายทาง เหมือนมีหลอดไฟหลาย ด ว ง แม้แต่ละหลอดจะกำลังไม่แรงมาก แต่ก็ส่องให้ห้องสว่างได้

และหากห ล อ ดใดข าดลง หลอดอื่นก็ยังส่องให้ความสว่างห้องได้อยู่ ลองคิดง่ายๆ ว่าถ้าพรุ่งนี้เราตกงา น

ครอบครัวเราจะอยู่ได้ไหม ถ้าหากคุณมีแผนสองแผนสามรองรับเอาไว้แล้ว นั่นย่อมแสดงว่าคุณมีหลอดไฟหลายดวง

และพร้อมเสมอหากหลอดใหหลอดนึงดั บไป

เราอยู่ในยุคที่อ ยากรู้อะไร ก็ศึกษาได้แค่ปลายนิ้วพิมพ์ g o ogle ความป ระมาทที่สุดของยุคนี้

จึงเป็นกา รหยุดทำตัวเองให้เก่งขึ้น หยุดพัฒนาตัวเอง เพราะคิดว่า

ชีวิตก็มั่นคงดี เดี๋ยวสิ้นเดือนเงินก็มาแต่ไม่เคยตระหนักว่า

วิ ก ฤ ต ก็มาได้ทุกเมื่อเช่นกัน ความมั่นคง ไม่ได้วัดกันที่ ใน ยามปกติ…เราหาได้มากเท่าไร?

แต่วัดกันตอนที่ ใน ย ามวิ ก ฤ ต เรายั งมีรา ยได้เข้าเท่าไร อย่าฝากทั้งห้องไว้กับไฟหลอดเดียว

อย่าฝากทั้งชีวิตไว้กับรา ย ได้ทางเดียว

ป ระสปกา รณ์กา รทำงา น ไม่ได้อยู่ที่ว่าใคร search g00gle ได้เร็วกว่ากัน

แต่อยู่ที่คุณแ ก้ ปั ญ ห าเฉพาะหน้าได้ดีแค่ไหน ซึ่งกา รแก้ปัญหาได้ นั่นย่อมหมายถึง

คุณต้องมีความรู้อยู่ในหัวอย่างหนาแน่นพอที่จะป ระมวลผลความรู้ทั้งหมด อ อ กมาได้

ที่มา   ลิงรู้เรื่อง