อาหาร 9 อย่ างที่ไม่ควรรับประทานพร้อมกัน

ถ้าพูดถึงเรื่องอาหาร ทุกอย่ างล้วน มีคุณค่าประโยชน์ทั้งนั้น เพราะอาหารแต่ละอย่ างนั้นให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันออ กไป แต่ทุกคนรู้กันหรือไม่ว่า ถึงแม้ว่าอาหารทุกอย่ างจะมีประโยชน์ต่อร่างกายก็จริง

แต่บางอย่ างนั้นกลับรับประทานพร้อมกันไม่ได้ เพราะมันอาจจะทำให้มีผลต่อร่างกายของเราได้ วันนี้เราจึงมีสาระประโยชน์ดีๆ เกี่ยวกับ อาหาร 9 อย่ างที่ไม่ควรรับประทานพร้อมกัน จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

1 แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ กับอาหารรสเผ็ด ทำให้ ภู มิ แ พ้ กำ เริ บ และความดันสูง

ควรหลีกเลี่ยงการดื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล์พร้อมกับอาหารรสจัด โดยเฉพาะผู้ที่เป็นภู มิ แ พ้และความดั นสูง เพราะทั้งแ อ ล ก อ ฮ อ ล์และส ารในพริก เร่งให้การไหล เ วี ย น โ ล หิ ต เพิ่มขึ้นนั่นเอง

2 แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ กั บทุเรียน จะทำให้เกิดร้อนใน

เรื่องนี้สำคัญนะคะ เพราะอาจทำให้ถึงกับช็อ กได้เลย เพราะในทุเรียน มีซัลเฟอร์มาก ทำให้เกิดความร้อน รุ น แ ร ง อยู่ในก ร ะ เ พ า ะอ า ห า ร แล้วยิ่งดื่มแ อ ล ก อฮ อ ล์เ ข้าไปผสมด้วยก็จะยิ่งร้อนรุ น แ ร งเข้าไปใหญ่ วิ ธีแก้คือ ให้ดื่มน้ำเย็นเยอะๆ ให้อ า เ จี ย น ออ กมาให้ได้ จากนั้นรีบนำส่ง แ พ ท ย์

3 เ ห ล้ ากับ มั ส ต าร์ ด จะทำให้เกิดอาการ แ พ้ รุ น แ ร ง

ต้องระวังมากๆสำหรับคนที่แพ้ง่าย เนื่องจาก แ อ ล ก อฮ อ ล์และส ารความเผ็ดในมัสต าร์ด มีส่วนทำให้การไห ลเ วี ยนของ โ ล หิ ต สูงขึ้น มาก อาจทำให้เกิดอาการแ พ้ รุ น แร งได้

4 ปูกับน้ำแข็งใส อาจทำให้ท้ อ ง เ สี ย

ทำไมถึงทำให้ท้องเสี ยนั่นหรือคะ ก็เป็นเพราะว่า ปูมีคุณสมบัติที่ทำให้อุณหภูมิร่างกายเย็นลง เมื่อ กินร่วมกับน้ำแข็งใสหรือไอศครีม จะยิ่งทำให้ความเย็นนั้นเพิ่มขึ้นไปอีก จึงทำให้ท้องเสี ยได้

5 กล้วยกับเผือ ก ทำให้ท้ อ ง อื ด

เพราะกระเพาะอาหารต้องย่ อ ย สล า ยในเวลานาน ด้วยกล้วยกับเผือ ก เป็นสื่งที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงทั้งคู่ ในเมื่อ ก ร ะ เ พ า ะ อาหารย่อยช้า ก็จะทำให้เกิดอาการ ท้ อ ง อื ดได้

6 ปูกับลูกพลับ อาจทำให้ท้องเสี ย

คนที่กระ เ พ า ะไม่ค่อยแข็งแรง อาจมีอาการท้ อ ง เสี ยรุ นแ ร งได้ เนื่องจากปูที่ทานพร้อมกับลูกพลับ ส่งผลทำให้ระ บ บภ าย ใ น เย็นลงนั่นเอง

7 เ นื้ อ ห มูกับไอศครีม ทำให้ย่อยย า ก

เ นื้ อ ห มู จัดเป็นอาหารประเภทที่มีโปรตีนสูง ต้องใช้เวลาในการย่อยนานอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อทานพร้อมกับของเย็นๆ อ ย่ า งไอศครีม

ก็จะทำให้ก ระเ พ าะ เย็นลงส่งผลให้การทำหน้าที่ย่อยอาหารนั้นลำบากไปด้วย ถือเป็นการสร้างงานหนักให้กระ เ พ า ะโดยตรง

8 ก๋วยเตี๋ยวกับข้าวสวย ทำให้อ่อนเพลียและอ้วนง่าย

อาหารทั้งสองอ ย่ า งนี้ต่างมีคาร์โบไฮเดรตที่สูง ดังนั้นคาร์โบไฮเดรตที่สะสมในปริมาณมากๆในร่างกายก็จะกล า ยเป็นน้ำต าล ทำให้อ่อนเพลียง่ายและง่วงนอน

9 อาหารทอ ดกับแตงโม อาจทำให้ท้องเสี ย

เนื่องจากของทอ ดเป็นอาหารที่อมน้ำมันไว้มาก หากท่านรับประทานพร้อมกับแตงโมที่มีปริมาณน้ำมากๆ จะทำให้ช่วยระ บ า ย และทำให้ระบบภายในเย็นลง ทำให้กร ะเ พ า ะมีน้ำมันและน้ำจำนวน มากเกินไป รวมถึงเส้น ใ ยที่ช่วยร ะบ า ยด้วย

ถึงแม้อาหารจะมีรสอร่อยเพียงใด ก็ไม่อาจรับประทานพร้อมกันได้ ควรเลือ กอ ย่ า งใดอ ย่ า งหนึ่งดีกว่าค่ะ ทานพร้อมกัน มันไม่ดี

ที่มา  krustory