อย ากค้ า ข า ยดี จงจำให้ขึ้นใจ จากคำสอนแป๊ะโรงสี

สำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆ ที่สามารถพลิกชีวิตของคนค้ า ข า ย หรือ การใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราได้เป็นอ ย่ างดี นั่นคือเรื่องราวของคนจีนคนหนึ่ง เราอาจจะเห็นคนจีน มาทำมาค้ า ข า ยในบ้านเรามากมาย และส่วนใหญ่แล้วเค้าร่ำร ว ยจากการค้ า ข า ยทั้งนั้น ดังนั้นเราจึงอย ากนำคำสอนนี้มาฝากกับคนที่กำลังค้ า ข า ย เอาเป็นว่าจะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันดีกว่า

เรื่องราวของช า ว จี น ในสมัยเสื่อผืนหมอนใบที่ย้ ายเข้ามาตั้งรกรากในประเทศ ไท ยแล้วทำมาหากินจนประสบความสำเร็จได้ของ เซียนแปะโรงสี หรือ อาจารย์โ ง้ วกิ ม โ ค ย ที่หล า ยคนรู้จักกันดีซึ่งมีศ าลเจ้ าของท่านให้ผู้คนได้ไปไหว้

ขอพรขอโชคลาภกัน ซึ่งมีความเชื่อ กันว่าศักดิ์สิทธิ์และคอยเกื้อหนุนการทำธุรกิจของผู้คนได้อ ย่ า งมาก ด้วยคำสอนที่ท่านทิ้งเอาไว้ให้ ทำให้แปะโรงสีเป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือ กัน มากที่สุดท่านหนึ่ง

เรื่องราวของท่านเริ่มต้นจากการที่ท่านย้ า ยมาอยู่ในป ระเ ท ศ ไ ท ย ตั้งแต่วัย 10 ขวบ และได้แต่งงานกับช า ว ไ ท ยชื่อ นางนวลศรี เอี่ย มเ ข่ ง และมีลู กด้วยกัน 10 คน โดยอาแปะได้ทำอาชีพ ข ายข้ า วเปลือ ก

และได้ตั้งโรงสีโดยใช้ชื่อว่า โรงสีไฟท องศิริ ที่ปากคลองเชียง รา ก ใกล้ๆกับวัดศาลเจ้า โดยอาแปะได้โอนสั ญ ช า ติเป็นช า วไ ทย

และได้เปลี่ยนชื่อเป็น นาย น ที ทอ ง ศิริ ทำธุรกิจและประกอบ อ า ชี พใ นประเทศไ ท ยและมีความมั่นคงมากในยุคนั้น หล า ยคนรู้จักท่านในชื่อของ แปะกิมเคย

ความสำเร็จของอาแปะโรงสีนั้นไม่ได้เกิดจากโช ค ช่วยแต่เป็นเพราะการดำเนินชีวิตที่ดีงาม ท่านเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังผล ทำให้เป็นที่รักของพ่อค้ าและแม่ค้ าในสมัยนั้น มาก มีเรื่องเล่าว่าใน

ตอนที่กำลังจะมีงานประจำปีแต่มีพ า ยุ ฝ นเข้าทำให้อาจจัดงา นไม่ได้ทำให้พ่อค้ าแม่ค้ าก ลุ้ ม ใ จกัน แต่แปะโรงสีได้ทำพิ ธี จุ ดธู ป และปัด เป่ าลม ฝ นในครั้งนั้น ช่วยให้ฝนไม่ตกและท้องฟ้ากลับมาสดใสได้ ยิ่งทำให้มีคนเชื่อและเลื่อมใสในความมหัศจรรย์ของท่าน มากขึ้น

อีกทั้งยังเคยทำการบู ร ณ ะ ศ า ล เจ้ าที่มีการคมนาคมลำบาก ช่วยทำให้ผู้คนเดินทางได้สะดวกขึ้นแม้ต้องใช้ความพย า ย า มอ ย่ างมากแต่ท่านก็ไม่ย่อท้อ เซียนแปะโรงสีได้เป็นคนกำหนดวันงานประจำปี

ของศาลเจ้าให้เป็นวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 1 ถึงวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1 โดยรวมทั้งหมด 4 วัน 4 คืน ซึ่ง ช า ว จี นจะเรียกช่วงนี้ว่า เจียง่วย ชิวโหงว ถึง เจียง่วย ชิวโป้ย และทำการยึดถือทำต่อ กัน มาเป็นธรรมเนียมจนถึงทุกวันนี้

เซียนแปะโรงสีเป็นคนที่มีความสามารถในด้านของการดู ฮ วง จุ้ ยและดูโหงวเ ฮ้งมาก ไม่ว่าใครก็ขอให้ท่านแนะนำในการตั้งบริษัทหรือ การสร้างบ้าน ทำให้หล า ยคนประสบความสำเร็จกันอ ย่ าง มาก

ต ามคำชี้นำของท่าน ทั้งเรื่องของทำเลและฮวงจุ้ยการตั้งบริษัทห้างร้าน เป็นที่นับถือของคนในสมัยนั้นอย่ างมากและชื่อเ สี ย ง ของท่านก็ยังมีการกล่าวถึงกัน มาถึงทุกวันนี้ ท่าน เ สี ย ชี วิ ต ลงในปี พ.ศ. 2526

คำสอนของอาแปะโรงสีที่คนค้ า ข า ยควรรู้ เรื่องของขอนไม้กับทองคำ หากให้เลือ กผู้คนต่างต้องการทองคำด้วยกันทั้งนั้น เพราะขอนไม้ไม่มีค่าอะไร แต่ถ้าหากเรากำลังจะจมน้ำและกำลังตะเกียกตะกายให้พ้ นจา กน้ำได้ ทองคำคงจะไม่สามารถช่ ว ย ชี วิ ตเราไว้ได้ ณ ตอนนั้น ขอนไม้ย่อมมีคุณค่ามากกว่าทองคำแน่นอน

เช่นเดียวกับลู ก ค้ าของลื้อ แม้จะเป็นลูกค้ ารายเล็กๆซื้ อของแค่ไม่กี่อ ย่ า ง กับลูกค้ ารายใหญ่ที่ซื้ อของทีละเยอะๆ หากวันใดวันหนึ่งลูกค้ ารายใหญ่ของลื้อล้มลง ลื้อก็จะยังเหลือลูกค้ ารายเล็กที่จะคอยอุดหนุนอยู่ และลูกค้ ารายเล็กๆเหล่านี้แหละที่ลื้อต้องการมากที่สุด

ในเวลาที่เราต้องเจอ กับวิ ก ฤต ในการทำการค้ า ลูกค้ ารายย่อยก็เปรียบเหมือนขอนไม้ ที่จะช่วยให้ลื้อข้ามผ่ านวิกฤตนั้นไปได้ จงอย่ ามองข้ามลูกค้ ารายเล็กๆ อ ย่ ามองว่าไม่สำคัญ เพราะลูกค้ า

แต่ละแบบก็มีความหมายกับธุรกิจเหมือนกัน จงดูแลลูกค้ าทุกคนให้เหมือนกัน เพราะลูกค้ าทุกคน มีความหมาย อ ย่ า มองข้ามหรือตัดสัม พัน ธ์กับลู กค้ ารายย่อยเพราะเห็นว่า ซื้ อของเราน้อยกว่า

คำสอนที่ควรจำให้ขึ้นใจ

หากวันที่มีเงินอ ย่ าคิดว่าร ว ยแล้วจะใช้จ่ายเงินอ ย่ างฟุ่มเฟือยได้ เพราะในวันที่เราต ก อั บ เงินแค่ร้อยบาทอาจจะมีความหมายกับเรามากจนคิดไม่ถึง

อ ย่ าคิดว่า ร่างกายของเราจะแข็งแรงไม่มีวันเ จ็ บ ป่ วย ในตอนที่อายุน้อยๆเราก็มีแรงทำงานได้ทุกอย่ างตลอ ดเวลา แต่เมื่อแก่ตัวลง

งานแค่นิดเดียวก็จะทำให้เหนื่อยง่ายและหากเ จ็ บป่ ว ยขึ้น มา แม้จะได้กำไรจากการทำงาน มากแค่ไหนก็ไม่คุ้มกับสุ ข ภ า พร่างกายของเรา

อ ย่ าทะนงตัวว่าจะสามารถบินสูงได้ตลอ ดไป เพราะแม้แต่นกที่บินได้สูงที่สุด ในโลกก็ยังคงมีวันที่ต้องเหยียบลงพื้นดิน เพื่อพักผ่อน

ดังนั้นจงอ ย่ า ดูหมิ่นผู้อื่น อ ย่ ามองข้ามคนที่ด้ อ ยกว่าหรือคนที่ไม่ทำผลประโยชน์ใดๆให้เรา เพราะวันหนึ่งเขาอาจกลา ยเป็นลูกค้ าร า ยใหญ่ของเราก็ได้ อ ย่ า

หลงตัวเองว่ายิ่งใหญ่ อ ย่ าคิดว่าตนเหนือ กว่าคนอื่น จงจำไว้ว่า คนร ว ยหล า ยคนที่เราเห็นกันอยู่ เขาไม่ได้ร ว ยตั้งแต่เกิด หล า ยคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้น มาเองจากศูนย์ทั้งนั้น

เรื่องราวคำสอนของอาแปะโรงสี ที่นักธุรกิจและผู้ทำการค้ า ข า ยได้รับและนับถือท่านกัน มากมาย และยึดคำสอนอัน มีค่าของท่านเอาไว้เตือนใจในการทำการค้ าทำให้หล า ยคนประสบความสำเร็จในชีวิตกันหล า ย

คน ซึ่งคำสอนของอาแปะท่านนี้ก็ยังคงมีคุณค่าและสามารถใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าเวลาจะผ่ าน มานานเท่าไหร่ หากเรายึดคำสอนนี้เป็นเครื่องเตือนใจ รับรองว่าชีวิตจะประสบความสำเร็จอ ย่ า งแน่นอน

ที่มา  krustory