อยู่ตัวคนเดียวแบบไม่มีใคร ดีกว่าเอาคนเห็น แ ก่ ตั ว ไม่มี หั ว ใ จ มาเป็นคู่ชีวิต

อยู่ตัวคนเดียวแบบไม่มีใคร ดีกว่าเอาคนเห็น แ ก่ ตั ว ไม่มี หั ว ใ จ มาเป็นคู่ชีวิต

เลือ ก คนดี ย่อมได้ดี เลือ ก คนชั่ ว ย่อมได้ชั่ ว เลือ ก คนเห็นแ ก่ตัว ก็ย่อมได้คนเห็นแ ก่ตัว จงเลือ กให้ดี หากไม่ดีการเป็นโสดก็ไม่เ ล ว ร้ า ยอะไร ดีกว่าเอาคนไม่ดีและเห็นแ ก่ตัวเข้ามาในชีวิต

คนเห็นแ ก่ตัว ดูได้จากเขาจะทำทุกๆ อย่างเพื่อตัวของเขาเอง ความสุขของเขาจะมาเหนือทุกสิ่ง ไม่รู้จักความ เ สี ย ส ล ะ และหน้าที่ ไม่รู้จักความเ อื้ อเ ฟื้ อเ ผื่ อ แ ผ่

ใครที่เอื้ อผล ป ร ะโยชน์ให้จักดีกับคนนั้น ใครหมดผลป ร ะโยชน์ก็จะผ ลั กไสคนเหล่านั้นหรือตีจาก จะไม่สนใจทุ กข์ สุขของใครรวมถึงคนรอบตัว นอ กจากตัวเอง

ดูเอาเถิดเห ตุอันใดถึงไปหลงรักเขาได้ รักใคร่เขาตรงส่วนไหนกัน หากเขาเห็น แ ก่ ตัวถึงเพียงนี้ หากตอบว่าหลงรูปเขา สักวันมันก็เ สื่ อ ม

หาก บ อ ก ว่า หลงคารมเขา มันก็เปลี่ยนแปลงเสมอ หากบอ กว่าหลงรักเพราะความดีเขา จงมองดูว่าความดีของเขามันอยู่ตรงไหน หาก บ อ กว่า

เมื่อก่อนเขาดีมาก เขาดีจริงหรือว่าสร้างภาพ หากตกหลุมรักคนเหล่านี้ จงดูการกระทำเขา อย่าดูคำพูดเขา

คนดีจริงเขาจะทำให้เห็นไม่ใช่พูดให้เราฟัง จะอยู่กับคนเหล่านี้ได้ ไม่คุณก็เขาต้องศีลเสมอกัน นั่นแหละคือคำตอบของคำถามที่คุณอยากได้

แต่ห ากอยู่ไปแล้วฝืน มันทุ กข์มากกว่าสุข เพราะคนเ ห็ นแ ก่ตัวเขาจะไม่เอาใครอื่นใด นอ กจากตัวเอง

หากแม้นวันหนึ่งมีครอบครัว มีลูกมีเมียหรือสามี เขาก็ยังไม่ละทิ้งนิสัยเหล่านี้หรอ ก เราจะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องถามตัวเอง เลือ กคนแบบไหนเข้ามาเป็นคู่ จงอย่าโทษใคร เพราะล้วนแล้วแต่เลือ กเอง ย่อมรู้ว่าผลของมันจะเป็นอย่างไร

ขอบคุณที่มา getwellsoonxoxo