อนิสงส์ของการใส่บาตรย ามเช้า ถูกวิธี ช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา ไม่ข า ดสาย

วันนี้เราจะพาคุณไปดูวิธีการใส่บาตรย ามเช้า แบบไหนให้มีเงินทองไหลมาเทมา ต ามความเชื่อของคนโบราณกับบทความ อนิสงส์ของการใส่บาตรย ามเช้า ถูกวิธี ช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา ไม่ข า ดสาย ไปดูกันว่าการใส่บาตรย ามเช้าให้ถูกวิธีสามารถทำได้อย่ างไร

การทำบุญตักบาตร ช่วยทำให้เรารู้สึกสบายใจ หล า ยคนมีกิจวัตรประจำวันเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการใส่บาตรตอนเช้า เมื่อทำแล้วก็จะเกิดผลดีกับเรา เป็นสิ ริ ม ง ค ลช่วยให้เรามีพ ลั งใ จ

ในการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความสุขใจ เพราะผลที่เกิดจากความเม ต ต าที่เราได้ทำบุญ วันนี้เราเอาเรื่องของการใส่บาตรมาฝากกันเพื่อชีวิตที่เป็นสิริ ม งค ล

ก่อนใส่บาตรให้เราตั้งจิตอธิฐาน ขอให้การใส่บาตรในวันนี้ขอให้ผลบุญที่ได้ทำส่ งผลให้ตัวเรามีสติปัญญาดี ไม่อับจนปัญญา มีต าเห็นธรรมสามารถเอาชนะมารผจญได้เสมอไป แล้วจึงจุดธูป 3 ด อ ก เพื่อขอขมาก ร ร ม ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว

ข้าฯขอขมา กร ร ม ต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ศั ต รูห มู่ม า ร ทุกภพทุกช าติ ขอให้อโหสิ กร ร มให้ข า ดจากกัน’ แล้วให้เตรียมของที่เราจะใส่บาตร ยกขึ้นจดศีรษะ พร้อมกล่าว

คาถาพระสีวลีฉันข้าว

นะโม 3 จบ

นะโม พุทธายะ สิทธัง นะช าลีติ ประสิทธิลาภา

ปะ สันตะ จิตต า ศรัทธา โหนติ ปิยัง มะมะ

สัพ เพชะนา พะหูชะนา

สัพ เพทิสา สะมาคะ ต า

กา ละโภชนะ วิกาลโภชนา

อา คัจฉายะ อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ

สีวะลีจะมหาเถโร สัพพะลาโภ นิรันตะรัง ตะมะหัง สังฆัง สิระสา นะมามิ

ข้าฯขอใส่บาตรถวาย พ ร ะ พุ ทธ พ ระ ธรรม พ ระ ส งฆ์ และผู้ปฏิบัติดีทั้งหล า ย ขอให้ผู้มีฤทธิ์ ใน ดิน น้ำ ลม ไฟ จงรู้ว่า ข้าฯเป็นผู้ทำ นุ บำรุงศ า ส น า ขอให้ข้าฯ จงสว่างไสว ปรากฏในแ ด นพุ ท ธ ศ า ส น า ขอให้ไม่มีความจน ความทุ ก ข์ จงอ ย่ าเกิดแก่ ข้าฯ อีกเลย

หลังจากที่ใส่บาตรเสร็จแล้ว ให้เรากล่าวคำนี้ต่อ

ตั้งนะโม 3 จบ

กุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่ พ ร ะ สั มมาสัม พุ ท ธเจ้า 5 พ ร ะ องค์ ขอให้ทุก พระอ งค์นำส่ งบุญ ให้ข้าพเจ้ามี เดชปัญญาโภคะ ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่องขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวธร ร ม ต ามบุญวาส น าที่ได้ทำมา

จากทุกภพ ทุกช าติ โดยเร็วเทอญ และ ขออุทิศให้เจ้าก ร ร ม นา ยเ ว ร ทุกภพทุกช าติ ศั ต รูห มู่ ม า รทุกภพทุกช าติ

ขอให้อโหสิก ร ร มขอให้ข า ดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้เทอญ ตอนนี้ หากเรามีอุปกรณ์ที่สามารถกรวดน้ำได้ให้ทำการกรวดน้ำต่อเลย โดยกล่าวคำต่อไปนี้

ด้วยบุญกุศลที่ ข้าฯ ( ชื่อตัวเอง ) ได้ทำโดยสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยผลกุศลผลบุญในครั้งนี้ ข้าฯขออุทิศส่วนบุญทั้งหล า ยไปยังพ่อแ ม่บรรพ บุรุษ

ที่ล่ ว งลั บไปแล้ว และ มเหสิกขาเทวบุตรเทวดาผู้รั ก ษ าบ้านเมืองทุกฝ่ า ย ทุกแห่งทุกที่ อันรั ก ษ า สถานที่นี้ เป็นประธานและรั ก ษ ายังภายบนอากาศอันมีความหมาย

มีอากาศาเทวดา พร ะย าอินทร์ พ ร ะพร หม พระย า ยมราช ครูอาจารย์ ผี ฟ้ อน ผีฟ้ า นาง สิง ขรเ ทวี เทวดาทั้งหล า ย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย ที่ไว้อยู่ในบ้าน ทั้งหล า ย ตลอ ดจนเจ้าก ร ร ม นายเ ว รของข้าฯ ที่มีมาในอดีตช าติซึ่งเ กิ ดมาช าตินี้

เป็นคนก็ดี เป็นสั ต ว์ก็ดี เป็นเ ป ร ตวิสั ย สั ม ภเ ว สีที่ไหน หรือเป็นโ ร คา พ ย า ธิ ที่เกิดขึ้นกับข้าฯก็ดี ขอให้มารับเอาส่วนบุญกุศลของข้าฯ ในครั้งนี้ ขอให้มีความสุขสบายด้วยกันทุกฝ่าย ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้า ได้ทำในครั้งนี้

ขอให้นายหนังสือทั้ง 32 องค์ จดเอาล า ยหมายเอาชื่อ ของข้าพเจ้า ใส่ไว้ในสุวรรณบัตรเงิน สุวรรณบัตรคำ อ ย่ าได้ผิดพลาดหรือสูญห า ย ขอให้บุญกุศลของข้าฯที่ได้ทำในครั้งนี้เป็นดังร่มเงา

ติดต ามข้าพเจ้าไปในทุกช าติภพ นับแต่นี้ไปจนถึงพ ร ะนิพพานเป็น ที่สุดด้วยเทอญ ด้วยคำอธิฐานของข้าฯในครั้งนี้ ข้าฯขอพระแม่ธรณีและโลกทั้ง 3 รับรู้ รับทราบไว้ด้วยเทอญ

ที่มา krustory