หากคู่กันแล้ว ต่อให้หนีกันไปไกลแค่ไหน สุดท้าย ก็ต้องเดินมเจอกัน

หากคู่กันแล้ว ต่อให้หนีกันไปไกลแค่ไหน สุดท้าย ก็ต้องเดินมเจอกัน

คนรักมักเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่จะมีสักกี่คนกันที่จะเดินเคียงข้างเราไปตลอ ด คนหลายคน รักกันด้วยใจ อยู่กันด้วยเหตุผล ทนกันไปด้วยความผูกพัน และจากกันด้วยอา ร มณ์ ชั่ ววูบ

คนส่วนใหญ่จะคิดว่า เ นื้ อ คู่ นั้นคือคนที่เข้ากับเราได้เป็นอย่างดี อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข โดยคู่แท้คนนี้จะเป็นคนที่เข้ามาช่วยเติมเต็มชีวิตของคุณ

แต่อย่างไรก็ต ามถ้าเป็น เ นื้ อ คู่ กันจริงลำดับต้นของจริงไม่ต้อง ก ลัว ว่าจะ แ คล้ว คลาด กัน ไม่อย า กเจอก็ต้องเจอ นึกว่าจะไม่เจอกันอีกแล้วในชาติ ก็ต้องเจอ

เพราะถ้าเป็น เ นื้อคู่กันจริง แล้ว มี ก ร ร ม ดีบุญใหม่มาช่วยเป็นปัจจัยตัวช่วยเสริม ช่วยเหลือ ผ ลั กดัน เมื่อถึงเวลาแล้ว มีทั้งบุ ญเก่า บุญใหม่พร้อม

ไม่มี วิ บ า ก ก ร ร ม ไม่ดีมาคอยขัดขวางอีก เรียกว่า ทางสะดวกที่ต้องกลับมาเจอกัน ถ้าเป็นอ ย่า ง นี้ต่อให้อีกคนอยู่ขั้วโลกใต้ อีกคนอยู่ขั้วโลกเหนือ บุญและ ก ร ร ม ก็ยังลิขิตพามาเจอกันได้

ต่อให้ได้แต่งงานมาแล้วเป็นสิบ ครั้งร้อย ครั้ง ในชาตินี้ก็ยังมีโอ ก าสได้กลับมาเจอ มาครองคู่กันอีก

หลายคนคงเคยได้ยินเ รื่ อ งรักข้ามขอบฟ้า หรือคนที่มาแต่งงานกันตอน แ ก่ เ ฒ่ า วั ย ช ร า เ รื่ อ งทำนองนี้เกิดขึ้นกันบ่อย คงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้าง

คนที่เคยเป็นคู่รักกันตอนหนุ่มสาว ต่อมามี ก ร ร ม มาบัง มี ก ร ร ม มาส่งผลต้องแยกกันทั้ง ที่ไม่อย า กจาก ต่างคนต่างไปพบคู่ในลำดับต่อไป และภายหลังตอน แ ก่ ก็กลับมาเจอกันอีก เมื่อ ก ร ร ม ไม่ดีที่มาบัง

มาแยกให้จากกันนั้นถูก ช ดใช้หมดก ร ร ม ไปแล้ว จึงมาพบกันกลายมาเป็นความรักแบบลมหวน ถ้าในเวลานี้มีโอ กาสได้เจอ เ นื้ อ คู่

ในลำดับต้นแล้ว และสามารถอยู่ร่วมกันเป็นคู่ครองได้ในชาติภพนี้ ก็อย า กจะแนะนำด้วยความปรารถนาดีว่า ในช่วงเวลาในชีวิตปัจจุบัน ก็ควรที่จะช่วยดูแลเกื้อกูลกันและกัน

เ รื่ อ งราวต่าง ที่ผ่านเข้ามาบั่นทอนชีวิตคู่นั้นคือ วิบาก ก ร ร ม หรือผล ก ร ร ม ที่ทั้งสองคนต้องชดใช้ที่ทำร่วมกันมาและฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเคยกระทำต่อกัน ถ้ายังมีความรักต่อกันก็ขอให้อโหสิ ก ร ร ม ต่อกัน เ สี ย

มีการกระทบกระทั่งกัน หนักนิดเบาหน่อยก็ควรจะให้อภัยซึ่งกันและกัน หมั่นชวนกันไปทำบุญ มีชีวิตร่วมกันไปในทิศทางที่ดี ชวนกันรั กษ าศีล รั กษ าธรรมให้มั่นคง

อย่าไปออ ก นอ ก ลู่นอ ก ทาง ลด ละ เลิก บ า ป ทั้งปวง ช่วยกัน เตื อนสติห้า มปรามกันและกัน ความสุขก็จะมากกว่า ทุ ก ข์ ก ร ร ม ที่มีต่อกันจะได้ต ามไม่ทันส่งผลไม่ได้ในชาตินี้ เพราะบุญพาหนีไปไกล เ สี ย แล้ว

ในชาติหน้าถ้าอย า กจะได้มาเจอเป็นคู่ครองกันอีก ก็เร่งสร้างบุญกุศลร่วมกัน และบุญเฉพาะตัว ก็อาจจะนำพามาพบกันอีกในทุกชาติภพได้ เพราะแรงของบุญเป็นผู้นำพามาให้เจอกัน

ขอบคุณที่มา latestfashionstrend