หล า ยๆ คนยังไม่รู้ 3 เ ค ล็ ด ลั บ จอ ดรถ หันล้อออ กกดปุ่มที่เกียร์

หากวันนี้คุณนั้นจำเป็นต้องใช้รถอยู่เป็นประจำทุกๆวัน และต้องหาที่จอ ดได้สะดวกสบาย และวันนี้เราก็มีเคล็ดลับการจอ ดรถมาบอ กคุณเกี่ยวกับ หล า ยๆ คนยังไม่รู้ เ ค ล็ ด ลั บ จอ ดรถ หันล้อออ กกดปุ่มที่เกียร์

รถยนต์ หมายถึง ย านพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่ างใดอย่ างหนึ่งและถ่ายทอ ดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปล า ยทาง ปัจจุบัน

รถยนต์โดยส่วน มากได้รับการออ กแบบอย่ างซับซ้อนในทางวิศวก ร ร ม และหลากหล า ยประเภท ต ามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ

เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ การใช้รถบนท้องถนนนั้นมีมากมายเพิ่มขึ้น และแน่นอนว่า การขับรถควรที่จะรู้วิธีการต่างๆ สำหรับการขับขี่บ น ถ นน การขึ้นเขาลงเขา หรือ แม้กระทั่งการจอ ด ซึ่งในวันนี้เราได้มีเค ล็ ด ลั บที่จะช่วยในการจอ ดรถง่ายๆ ถูกหลักและถูกวิธีมากขึ้น หล า ยๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้วิธีนี้มาก่อน

1 จอ ดรถหันหน้าออ ก

ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนเค้าทำกันเพื่อที่สะดวกสบายเวลาออ กรถ แต่มันไม่ใช่เท่านี้การหันหน้ารถออ กยังสามารถป้องกันอย่ างอื่นได้อีกด้วย

2 ปุ่ม Shift Lock ที่เกียร์

หล า ยคนใช้รถมักจะเกิดปัญหา พอใส่เกียร์ N ( เกียร์ว่าง ) แล้วดึงกุญแจไม่ออ กต้องดึงเกียร์ไปที่ P จึงจะดึงกุญแจรถออ กได้ แล้วในกรณีที่คุณต้องจอ ดรถ ขวางซ้อนกับรถคันอื่นล่ะคุณจะทำอย่ างไร

วิธีแก้ก็คือ เมื่อเราจอ ดรถเกียร์ Pแล้วดึงกุญแจออ ก ให้ไปกดปุ่ม Shift Lock ( ที่อยู่ข้างๆกับคันเกียร์ )เราก็จะสามารถขยับเกียร์จาก P มาที่เกียร์ N ได้เพียงเท่านี้ก็สา ม า รถแก้ปัญหาจอ ดรถซ้อนคันได้แล้ว ไม่เดือ ดร้อนใครด้วยคนที่จะเอารถออ ก แต่รถเราไปบังอยู่ก็สามารถเคลื่อนย้ ายรถของเรา เพื่อให้เขาออ กจากที่จอ ดรถได้

3 จอ ดรถหันล้อออ ก

จอ ดรถหันล้อรถออ กนั้นให้ใช้กับทางที่ลาดชัน มากๆ และต้องจอ ดให้ริมฟุตบาทมากที่สุด แล้วหันล้อออ ก หากจอ ดรถขึ้นเนิน ก็ให้คุณหันพวงมาลัย ไปทางขวา หากระบบเกียร์มีปัญหารถเกิดไหลล้อหน้าก็จะไปติด อยู่ริมฟุตบาท ไม่ไหลไปเกะกะรถคันอื่นหรือตกเนินไป

หากจอ ดรถในกรณีลงเนิน ให้หันพวงมาลัย ไปทางซ้ายหากระบบเบรคเสีย ล้อหน้าก็จะไปติดฟุตบาท ลองคิดภาพดูนะคะถ้าเราจอ ดรถอยู่แล้วเบรคมีปัญหา แล้วรถเกิดไหลลงเนินไป รถอาจตกทะเลไปเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นจอ ดรถที่ลาดชั้นควรหักล้อไว้

1 ความปลอ ดภั ย เวลาที่เราจอ ดรถในบริเวณแคบๆแล้วเอาหน้าเข้าจะมีโอ กาสสูงมากในการเฉี่ยวช นคนอื่น หรือคนเดินผ่ าน มาก็อาจไปชนเขาทางที่ดีคุณควรจอ ดรถหันหน้าเอารถออ กจะดีที่สุด

2 สะดวกและรวดเร็ว หากเราจอ ดรถเอาหน้าออ ก แล้วเกิดเ ห ตุ ฉุ ก เฉินเราจะได้ขับออ กไปได้ อย่ างรวดเร็ว ผิดกับการเอาหน้าเข้าจอ ดที่ต้องใช้เวลาถอยรถก่อนถึงจะออ กมาได้ นี่ถ้าเกิดเ ห ตุฉุ กเ ฉิ นคนจอ กรถหันหน้าเข้านี่แหละค่ะจะวุ่นวายที่สุดเราก็ได้มา รู้จักกับการจอ ดรถ 3 แบบแล้ว หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจและเปลี่ยนพฤติกร ร มเสียใหม่ เพื่อรถความเสี่ยงให้ตัวคุณและผู้โดยส าร

3 ป้องกันการลักข โม ย หากข โม ยจ้องจะเล่นงานรถของคุณพวกเขาจะทำได้ย าก เพราะเขาต้องทุบกะจกให้แตกก่อนถึงจะเข้านำในรถได้แต่ในเมื่อเราจอ ดเอาหน้าออ ก ก็จะมีคนเดินผ่ านไปผ่ าน มาพบเห็นพฤติกร ร ม น่าสงสัยดังกล่าว ทำให้รอ ดพ้นจากโจรลักท รั พ ย์หรือข โม ยรถไปได้

4 การช่วยเหลือที่สะดวก อาจเกิดกรณีที่แบตคุณหมดกระทันหันแล้วมีพลเ มื อ ง ดี จะมาช่วยพ่วงแบตเตอรี่ให้ จะได้ทำการได้โดยง่ายแต่ถ้าจะเอาหน้าเข้า ก็จะลำบ ากในการช าร์จแบตรถ ลำบากในการพ่วงแบตเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเวลาจอ ดรถก็เอาหน้ าออ กจะดีกว่าค่ะ

เราก็ได้รู้จักกับการจอ ดรถทั้ง 3 แบบแล้ว หวังว่าทุกคนคงเข้าใจ และเปลี่ยนพฤติกร รมเสียใหม่ เพื่อลดความเ สี่ ย งให้แก่ตัวคุณและผู้ที่โดยส ารมาด้วยค่ะ

ที่มา krustory