สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ หลังจากดื่มน้ำอัดลมไปแล้ว 1 ชม

วันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าหลังจากที่คุณดื่มน้ำอัดลมเข้าไปแล้ว 1 ชม จะมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกานของคุณบ้างกับบทความ สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ หลังจากดื่มน้ำอัดลมไปแล้ว 1 ชม ไปดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้น และเป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายคุณหรือเปล่า

หากใครที่เป็นสาวกของน้ำอัดลม ขอให้ลองอ่ า น บ ท ค ว าม ที่เราเอามาฝากกันในวันนี้สักหน่อย น้ำอัดลมรสหวาน ซ่า เวลาได้ทานตอนอากาศร้อน หรือเ หนื่อยๆมาจะทำให้รู้สึกสดชื่นห า ยเหนื่อย ทำให้มีคน มากมายที่นิยมดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ

ในวันนี้เรามีเรื่องราวของน้ำอัดลมสามารถทำป ฏิ กิ ริ ย าอะไรกับร่างกายของ เราหลังจากที่ดื่มเข้าไป

ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ Niraj Naik เจ้าของบล็อ ก The Renegade Pharmacist ที่ออ กมาให้ ข้อมูลว่า ร่างกายของเราจะเป็นอย่ างไร หลังจากที่ดื่มน้ำอัดลมเข้าไป

10 นาทีแรก

เมื่อเราดื่มโคล่าหรือน้ำอัดลมสีต่างๆเข้าไป น้ำต าลปริมาณ 10 ช้อนโต๊ะ ได้เข้าสู่ร่างกายอย่ างทันที ซึ่งความหวานที่มากเกินไปนี้

ไม่ได้ทำให้เรา อ า เ จี ย น ออ กมากก็เพราะ ในน้ำอัดลมมี กรดฟอสฟอริก ลดความหวานทำให้คนเรายังสามารถดื่มน้ำอัดล ม ต่ อได้ โดยไม่รู้สึกผิดปกติ

20 นาทีต่อม ระดับร่างกายใน เ ลื อ ด จะเริ่มพุ่งสูงขึ้น ร่างกายจะทำการปล่อยอิ น ซู ลิ นออ กมา โดย

ตับ ของเราจะตอบส น อ งด้วยการ เปลี่ยน น้ำต าลมหาศาล นี้ให้กล า ยเป็น ไ ข มั น

นาทีที่ 40 เมื่อเวลาผ่ านไป ส า รคาเฟอีน จากน้ำอัดลม ถูกดู ด ซึมเข้าร่างกาย ส่ งผลให้ความดันโ ล หิ ต สูงขึ้น ตั บ เริ่มเร่งการทำงานด้วยการ นำพาน้ำต าลไปยัง เส้น เ ลื อ ด และตุ่มรับ อะดีโนซีน ใน ส ม อ ง จะทำการบล็อ ก ทำให้เรารู้สึกตื่นตัว ไม่ง่วงนอน

นาทีที่ 45 ส ม อ งปล่อยส า ร โดพามีน ทำให้ร่างกายมีความสุข

เมื่อครบ 1 ชั่ วโมง

ตอนนี้ กรดฟอสฟอริก เริ่มรวมตัวกับ แคลเซียม สังก ะ สี และ แมกนีเซียม ในลำไ ส้ ทำให้เกิดกระบวนการเ ผ า ผ ล า ญ น้ำต า ล ทำให้เรารู้สึกป ว ด ปั ส ส า ว ะ

ทำให้ร่างกายของเรา สูญเสีย แร่ธาตุต่างๆ ทั้งแคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และ โซเดียม อิเล็กตรอไลด์ รวมทั้ง น้ำ ในร่างกายให้ออ ก มากับ ปั ส ส า วะ ด้วย

หลังจ บ สิ้ นกระบวนการของร่างกายแล้ว ร่างกายจะเ กิดภ า วะที่เรียกกันว่า อ าก า ร Sugar C r a s h โดยเราจะรู้สึกหมดแรง อ่อนเพลีย มีความรู้สึก อย ากของหวานและน้ำต าลอีกครั้ง และถ้าเราดื่มน้ำอัดลมเข้าไปอีก

ร่างกายก็จะวนเข้าสู่ลูปเดิมอีกครั้ง ทำให้ร่างกายต้องเสียพลังงานในการกำ จั ด น้ำต าลที่มากเกินขนาด ทำให้ไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้น

และยังเสียแร่ธาตุต่างๆไป นอ กจากนั้น น้ำอัดลมและน้ำต าลยังส่ งผลเสียต่อกับฟั น ทำให้ฟั น ผุ และทำให้ก ะ เพ า ะ อาห ารระคายเคืองด้วย

อ ย่ า งไรก็ต าม มีตัว แ ท น ของผู้ผลิตน้ำอัดลมได้ออ กมาแสดงความเห็นต่องานวิจัยชิ้นนี้ว่า เป็นการสร้างความหวานกลัวที่เกิดจริงให้กับผู้บริโภค

ซึ่งแท้จริงแล้วหากเราเลือ กที่จะรับประทานน้ำอัดลมให้อยู่ในบริมาณที่เหมาะสม ก็จะไม่เกิดอั น ต ร า ยใดที่ร้ า ยแ รง อีกทั้งในปัจจุบันยังมีผลิตภัณฑ์

น้ำอัดล ม หล า ยประเภทที่ผ ลิ ตเ ครื่องดื่มที่ผสมน้ำต าลน้อย หรือ ใช้ส า รให้ความหวานแทนน้ำต าลที่ผลิตจากธรรมช าติ ให้เป็นทางเลือ กของผู้บริโภค กันแล้ว

ดังนั้น หากเราต้องการดื่มน้ำอัดลมก็เพียงแค่รู้จักดื่มแต่พอเหมาะและเ ลื อ กเครื่องดื่ม

ที่หวานน้อย เสมอ ก็จะช่วยให้เราห่างไกลจาก โ ร ค อ้ ว น และโ ร คเ บ า ห ว าน ได้อ ย่ า งแน่นอน

ที่มา krustory