สิ่งของ 5 อย่ างที่อย่ าเก็บไว้ในรถยนต์ รีบนำออ กจากรถ ปล่อยไว้นานๆ ไม่เป็น มงคล

หากวันนี้คุณเองเป็นคนหนึ่งที่ใช้รถยนต์อยู่เป็นประจำ และมักจะมีสิ่งของมากมายที่คุณนั้นมักจะนำไปด้วย และวันนี้เราก็อย ากที่จะบอ กคุณเกี่ยวกับ สิ่งของ 5 อย่ างที่อย่ าเก็บไว้ในรถยนต์ รีบนำออ กจากรถ ปล่อยไว้นานๆ ไม่เป็น มงคล ไปดูกันว่ามีสิ่งของอะไรบ้างที่ไม่เป็น มงคล

รถยนต์ หมายถึง ย านพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่ างใดอย่ างหนึ่งและถ่ายทอ ดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปล า ยทาง ปัจจุบัน

รถยนต์โดยส่วน มากได้รับการออ กแบบอย่ างซับซ้อนในทางวิศวก ร ร ม และหลากหล า ยประเภท ต ามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ

1 อย่ าทำเงินหล่นในรถ

หากหล่นก็จะต้องเก็บขึ้น มาอย่ าปล่อยไว้แบบนั้นเพราะว่าในเงินเรานั้นมีตราสัญลักษณ์พ ร ะ ม ห า ก ษัตริย์อยู่ เป็นสิ่งมงคล หากเราไม่ยอมเก็บขึ้น มาเราอาจจะเผลอนั่งทับ เผลอเ ห ยี ย บก็ได้ จะทำให้เงินทองรั่วไหลได้นั่นเอง ฉะนั้นก็ระมัดระวังให้ดีอย่ าให้มีตกในรถ

2 พวงมาลัยแห้งคารถ

หล า ยคนมักจะซื้ อพวงมาลัยสดๆ มาห้ อ ยแต่ว่าพอมันแห้งกับไม่ยอมนำออ กไปยังแขวนไว้อยู่แบบนั้น แม่ย่ านางรถก็คงไม่ชอบ ด อ กไม้ที่แห้งเห ี่ยวแล้ว หากเอาไว้แบบนั้นอาจทำให้มีเ ชื้ อ ร าเกิดขึ้นได้แล้วมันกระจายเข้า แ อ ร์คราวนี้แหละคงได้ซ่อมกันหล า ย ตั ง ค์หรือไม่ก็ส่ งผลให้คนในรถ เ จ็ บไ ข้ ได้ ป่ ว ยได้ง่าย

3 นาฬิกา ต า ย

มัน ต า ย ไปแล้วจะยังเก็บไว้ทำไมในเมื่อไม่ยอมซ่อมก็จงทิ้ง หากซ่อมได้ก็ควรจะจัดการซ่อมให้เสร็จหรือไปเปลี่ยนถ่านให้เรียบร้อย หากยังเก็บไว้ในรถจะทำให้เกิดการ สู ญ เ สี ย ขึ้นในชีวิตของคุณ

4 ของแตกร้าว

อะไรก็ต ามที่แ ต ก ร้ า ว ไม่ควรเก็บไว้ในบ้านในรถโดยเด็ดข า ด เชื่อกันว่าจะนำพาสิ่งไม่ดี สิ่งไม่มงคลเข้ามา ผิ ดหลักฮวงจุ้ยอย่ างแรงเลย หากมีอะไรที่แตกร้าวแล้วควรรีบทิ้งไปเลย

5 สิ่งของผู้ที่ ล่ ว ง ลั บไปแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือภ า พ ถ่ า ยก็ต ามอย่ าเอามาไว้ในรถ เพราะว่ามันไม่ใช่สถานที่สงบสุขนัก บางวันก็ต ากแดดร้อนๆ บางวันก็ต ากฝนโดนฝุ่น ในเมื่อเป็นสิ่งของคนสำคัญเก็บในบ้าน ในที่ที่เหมาะจะดีกว่า หากเอามาไว้ในรถจะทำให้เกิดความกังวลใจ ร้ อ น อ ก ร้ อ น ใ จไม่หยุดเลย

เป็นอย่ างไรบ้างสำหรับของทั้งหมดนี้มีในรถคุณหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็ถือว่าดีเลยคุณเป็นคนที่ใส่ใจในรถคันโปรดได้ดีมาก แต่ถ้ามีก็ควรจะนำออ กไปไว้ในที่ที่เหมาะสมจะดีกว่า ช่วยทำให้ชีวิตพอเจอสิ่งดีๆ ได้ง่ายขึ้น เวลาทำอะไรก็ประสบความสำเร็จไม่มีอะไรมาขัดขวาง

ที่มา krustory, th.wikipedia.org