ลงทะเบี ย นรับ บ้านละ 1,000 กรอ กข้อ มูล ไม่ กี่ข้อ

วิ ธีลงทะเบี ย นรับ 1,000 กรอ กข้อ มูลแค่ ไม่ กี่ข้อ ต ามนี้

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์กา รร ะ บ า ด ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 เม.ย. เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ได้ออ กประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

เรื่อง การลงทะเบี ยนขอรับการช่ว ยเหลือ กรณีได้รับผลกระ ทบจ าก CV19 โดยกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ เร่ ง ด่ ว น ให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก CV19 ครอบครัวละ 1 พันบาท

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจาก CV19

เทศบาลเมืองแสนสุขได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จึงอาศัยอำนาจต ามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

เพื่อช่วยเหลือประชาชนต ามอำนาจหน้ า ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ16(2) กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือเร่ ง ด่ ว น

โดยให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก CV19 ครอบครัวละ 1,000 บาท

ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตรงต ามประกาศ และได้รับ 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว เท่านั้น

สามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ในระหว่างวันที่ 17 -20 เมษายน 2563 ได้ดังนี้

1.กรอ กข้อ มูลโดยตรงได้ที่ คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้ า ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข

2.ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน โดยสแกน QR Code ท้ าย เอ กส าร และกรอ กข้อ มูลแบบขอรับความช่วยเหลือฯ

3.ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์ saensukcity

ส่งได้ที่ คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้ า ที่กองสวัสดิการสัง ค ม เทศบาลเมืองแสนสุข

เฉพาะผู้ที่มีทะเบียนบ้านอ ยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขเท่านั้น 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังค ม เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลข 0-3819-3582