วิ ธียื่น ทบทว นสิ ทธิ รับเงิน 5000 บาท ผ่านเว็บเราไม่ทิ้งกัน

วิ ธียื่น ทบทว นสิท ธิ รับเงิน 5000 บาท ผ่านเว็บเราไม่ทิ้งกัน

สำหรับใครที่ ไม่ผ่านลงทะเบียนเยี ย วย ารับ 5000 บาท วันนี้คลังเปิ ดให้ ทบทวนสิทธิ ผ่านเว็บ เราไม่ทิ้งกัน โดยเมื่อวันที่ 20 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลัง จะโอนเงิน 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ในรอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-21 เม.ย. อีก 9 แส นราย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแ พ ร่ร ะบ า ด ด้วยการโ อ นเข้าบัญ ชีพร้อ มเพ ย์

หรือบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกันสำหรับการแจกเงินในรอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 20-21 เม.ย.นี้ จำนวน 9 แสนรายนี้ กระทรวงการคลังไม่ได้เปิดเผยข้อ มูลว่า ยอ ดเฉลี่ยการแบ่งจ่ายทั้ง 9 แสนราย ระหว่างของทั้ง 2 วันนั้นจะมีกี่ราย ซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้รับสามารถลุ้นเพื่อรับเงินได้เลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การยื่นขอทบทวนสิทธิ ของมาตรการเยียวย า 5,000 บาท (3 เดือน) สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่าน เมนู “ยื่นทบทวนสิทธิ” ที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com โดยท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีสถานะไม่ได้รับสิทธิแล้วเท่านั้น ถ้าท่านผ่านการทบทวนสิทธิ จะได้รับ 10,000 ในรอบโอนเดือน พ.ค. ดังนี้

วิ ธีทบทวนสิทธิ

1. เลือ กเมนู พร้อ มกดยื่น แทบเมนูทบทวนสิทธิ เฉพาะผู้ที่ได้รับสิ ท ธิ แต่ต้องการยื่นทบทวนสิทธิเท่านั้น

2. กรอ กรายละเอียดและคลิก ทบทวนสิทธิ

3. อ่านละเอีย ดเงื่อนไข

เลือ กยอ มรับและคลิก ยืนยันและดำเนินการต่อ

4. เลือ กยืนยันว่าได้รับผลกระทบจาก โ ค วิ ด -1 9 และพร้อ มให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อ มูล

กรอ กข้อ มูลและคลิกยืนยันและดำเนินการต่อ

5. ยืนยันการทำการ

ในกรณีที่ลงทะเบี ย นด้วย เบอร์โทรศัพท์มือถือ ใส่ รหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้
กรณีลงทะเบียนด้วย เบอร์โทรศัพท์บ้านใส่เบอร์ โทรศัพท์บ้านและรหัสไปรษณี ที่ลงทะเบียนไว้และคลิกยืนยัน

6. ทำรายการสำเร็จ

หน้าจอจะแสดงผล เครื่องหมายถูกต้อง