วิ ธีขอขมาเทวดาประจำตัวให้ถูก เสริมสิริมงคล ให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดี ๆ

วิ ธีขอขมาเทวดาประจำตัวให้ถูก เสริมสิริมงคล ให้ท่านพบเจอแต่สิ่งดี ๆ

สำหรับใครคนไหนที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ประสบความสำเร็จเลย รู้สึกว่าชีวิตนั้นเจอแต่อุปสรรคและปัญหา ไม่รู้จะหาทางออ กอย่างไร ไม่รู้จะเริ่มต้นทำอะไร ช่วงนี้ทำอะไรก็รู้สึกว่าติดขัดไปหมด อย ากให้ลองทำแบบนี้ดู

กรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัว ทำสิ่งนี้แล้วจะดีกับตัวเรา ทำแล้วจะสบายใจ ช่วยให้มีกำลังใจดีๆในการดำรงชีวิต สำหรับใครที่อย ากจะมีชีวิตใหม่ อาจจะมีชีวิตดีเหมือนกับคนอื่นเขาบ้าง ก็อย ากให้ทำต าม

ทุกคนมีเทวดาประจำตัว มีเจ้าก ร ร มนาย เ ว ร บางครั้งที่เราทำอะไรแล้วติดๆ ขั ๆ อาจจะเป็นเพราะว่ามีเจ้า ก ร ร มนาย เว ร

คอยขัดขวางอยู่และเทวดาประจำตัวก็ดันไม่มีกำลังพอจะช่วย หรือเราอาจจะทำอะไรผิดต่อเ ท ว ด าด้วย ฉะนั้นอ ย่ าลืมทำ การขอขมาเทวดาประจำตัว และควรจะทำให้ถูกวิธีดังนี้

วิ ธีการขอขมาเทวดาประจำตัว

เริ่มต้นที่การตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวบทสวดนี้ อิติสุขะคะโต อะ ระ หังพุทโธ นะโม พุทธายะ ปะฐะวีคงคา พรหมะ เทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะ เทวะต า รุกขะเทวา พาลี ชัยยะ มังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาต าปิตุโร อะ โ ร ค ะเยนะ สุขเขนะ จะขะ มามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ

ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์ ด้วยอานุภาพของพระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญ มาแล้วตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เทวดาที่รั ก ษ า ตั ว ของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่ รั ก ษ าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่ รั กษ า กิจการค้าขายของข้าพเจ้า ถ้าท่านตกทุ ก ข์ ขอให้พ้นทุ กข์ ถ้าท่านมีสุข ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป

จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาหารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจงมีภพภูมิที่สูงขึ้นและเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป เมื่อได้รับผล บุ ญ

ขอข้าพเจ้าแล้วขอจงให้ซึ่งอโ ห สิ ก ร ร มแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าเมื่อท่านอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าแล้ว

ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรืองและแ ค ล้ วค ล าด ป ล อ ด ภั ยจากอั น ต ร า ยทั้งหล า ย

 

จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเงิน การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะ ศั ต รู ห มู่ ม า ร ทั้งหล า ย ขอให้เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหล า ยและขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชคลาภอยู่เสมอและสำเร็จที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ

สำหรับใครที่อย า กจะทำการขอขมาเทวดาประจำตัวเพื่อปกปัก คุ้ ม ภั ยให้กับตัวเองและครอบครัว

อ ย่ าลืมทำการขอขมาให้ถูกวิธีด้วยและหมั่นทำความดี หมั่นทำบุญ ทำทานด้วยเป็นการเสริมบารมีให้กับตนเองมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ horoscopedaily99