ลักษณะหน้าผาก บอ กตัวตนที่แท้จริงในตัวคุณได้

วันนี้เราจะพาคุณนั้นไปดูลักษณะหน้าผากของคุณว่ามีลักษณะแบบไหนและคล้ายกับภาพจิ ต วิ ท ย าภาพใดจาก 7 ภาพนี้ และให้คุณนั้นเลือ กภาพหน้าผาก 1 ภาพที่คล้ายกับหน้าผากของคุณ และเมื่อเลือ กภาพได้แล้ว เราไปอ่ า นคำทำนายตัวตนที่แท้จริงของคุรพร้อมๆ กันค่ะ

1 หน้าผากแคบ

ค นที่มีหน้าผากแคบ เป็นคนที่ชอบเก็บความรู้สึก คิดมาก เจ้าอารมณ์ เป็นอย่ างไรบ้าง ตรงกันหรือเปล่าเอ่ย ซึ่งลักษณะ

หน้าผากที่บ่งบอ กตัวตนนี่เป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้น หากอย ากรู้จักอุปนิสัยตัว ตนของเขาหรือเธอจริงๆ คุณก็ต้องเข้าไปทำความรู้จักให้ใกล้ชิดกว่านี้แล้ วล่ะ

2 หน้าผากโค้ง

คนที่มีหน้าผากโค้ง มักเป็นคนเปิดเผยจริงใจ นิสัยตรงไ ปตรงมา ไม่มีลับลมคมใน ที่สำคัญคนที่มีหน้าผากโค้งได้รูปมักโกหกไม่ค่อยเนียน จับผิ ดง่ายเพราะถ้ารู้สึกอะไรมักจะแสด งออ กมาอย่ างนั้น

3 หน้าผากกว้าง

คนที่มีหน้าผากกว้าง มักเป็นคนที่เรียนรู้เร็ว ฉลาดเป็นกรด มีความสามาร ถ มีเหตุผล และมักเป็นที่รักของคนรอบข้าง

4 หน้าผากตรง

คนที่มีห น้าผากตรง เป็นคนตรง ใจกว้าง รอบคอบ มุ่งมั่นตั้งใ จทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว เหมาะที่จะทำธุรกิจ เพราะถ้าเป้าหมายอะไรจะพย าย ามไปให้ถึงเป้าที่ตั้งเอ าไว้เสมอ

5 หน้าผากโค้งเป็นรูปตัว M

คนที่มีหน้าผากโค้งเป็นรูปตัว M มักเป็นค นซื่อสั ต ว์ ชอบลงมือทำมากกว่าพูด มีความรับผิ ดชอบ เข้ากับคนอื่น ง่าย และเป็นคนที่มีจินตนาการที่ดี และที่สำคัญคนที่มีลักษณะหน้าผากโค้งหยักเป็ นรูปตัว M เป็นคนที่เชื่อถือได้

6 หน้าผากซิกแซก

คนที่มีลักษณะหน้าผากเ ป็นคลื่นมักเป็นคนดื้อ มีความคิดเป็นของตั วเอง ชอบเก็บตัว ไม่ถนัดเข้าหาคนอื่น แถมยังปากแข็ง จนบางครั้งทำให้ดูเป็นคนโลกแคบ

7 หน้าผากสูงเหมื อนภูเขา

คนที่มีหน้าผากสูง เป็นคนจิตใจดี โรแมนติก มีเหตุผลและมีความคิด ครีเอทสร้างสรรค์ มั่นใจในตัวเอง รักความก้าวหน้า นิสัยอ่อนโยน และทำใ นสิ่งที่รัก

ที่มา stand-smiling